DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 26.09.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 26.09.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 683,9 kB)

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Komisie bezmotorového lietania SNA,
Prievidza, 26.09.2021

 1. Plénum otvoril a privítal delegátov a hostí Tomáš Bobok, poverený predseda plenárneho zasadnutia KBL SNA o 10:00 a odovzdal slovo prezidentovi SNA Miroslavovi Gáborovi, ktorý predniesol príhovor k plénu KBL SNA, v ktorom členov pléna oboznámil:
  • o aktuálnej činnosti SNA a o spektre činností, ktorým sa SNA venuje
  • so zmenou stanov SNA a s tým súvisiace zriadenie športovej komisie SNA
  • zhodnotil iné činnosti SNA v súvislosti s administráciou SNA a spravovanie majetku SNA
  • činnosť Národného športového zväzu a jeho naviazanie na príslušnú legislatívu
  • očakávanie od členov komisie bezmotorového lietania a jej budúcej činnosti a spolupráce s prezídiom SNA
 2. Tomáš Bobok vykonal prezentáciu delegátov zo ZOČ z Aeroklubov a oznámil, že je prítomných 22 delegátov z celkového počtu 24 organizačných zložiek SNA, čo je nadpolovičná väčšina a plénum KBL SNA je uznášania schopné a oboznámil prítomných s formou hlasovania.

  Prítomní: viď prezenčná listina delegátov SNA.

  Predsedajúci pléna Tomáš Bobok oslovil navrhnutých kandidátov za zapisovateľa pléna (Zuzana Hrnčíriková) a kandidátov do volebnej a návrhovej komisie (Ivana Jurovicová, Ľubomír Beluško, Edmund Schuller), či súhlasia so svojou nomináciou. Všetci kandidáti súhlasili a následne vykonal voľbu zapisovateľa pléna a voľbu volebnej a návrhovej komisie. Do týchto pracovných funkcií boli zvolení:

  Funkcia Meno Hlasy za Hlasy proti Zdržali sa
  Zapisovateľ Zuzana Hrnčíriková 21 0 1
  Volebná a návrhová komisia Ivana Jurovicová 22 0 0
  Ľubomír Beluško 22 0 0
  Edmund Schuller 22 0 0
 3. Tomáš Bobok členom pléna predstavil program plenárneho zasadnutia:
  1. Otvorenie a príhovor prezidenta SNA
  2. Schválenie zapisovateľa a volebnej a mandátovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Správa o činnosti komisie bezmotorového lietania za obdobie 2016 –2021
  5. Správa o činnosti komisie pre vzdušný priestor
  6. Predstavenie kandidátov do komisie bezmotorového lietania SNA
  7. Rôzne
  8. Voľba členov komisie bezmotorového lietania SNA
  9. Prestávka
  10. Schválenie uznesenia
  11. Ukončenie

  Plénum schválilo program pléna plným počtom 22 hlasov.

 4. Maroš Divok predniesol správu o činnosti komisie bezmotorového lietania za uplynulé volebné obdobie od roku 2016 do 2021, správa sa nachádza v prílohe č. 1 (formát PDF, veľkosť 654,9 kB).
 5. Koordinátor pre vzdušný priestor SR za SNA Lukáš Benedikt predniesol správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor SR – správa vo forme prezentácie je v prílohe č. 2 (formát PDF, veľkosť 114,1 kB). Zároveň z jeho strany boli prednesené nasledovné požiadavky na prezídium a prezidenta SNA:
  • lepšie koordinovať rôzne požiadavky na Vzdušný priestor SR zo strany všetkých odborností SNA. Každá požiadavka by mala byť koordinovaná s koordinátorom pre Vzdušný priestor SR pred tým, ako sa predloží úradom SR. Samostatné iniciatívy, sťažnosti, .., obzvlášť konané v mene SNA sú kontraproduktívne.
  • spolupráca s ostatnými organizáciami je slabá. Vedenie SNA by malo hľadať cestu ako spolupracovať aj s ostatnými, novými leteckými organizáciami na Slovensku, napr. Slovenská Liga Aviatikov alebo Modelári Slovenska.
 6. Tomáš Bobok za AK Prievidza navrhol plénu, aby počet členov komisie bezmotorového lietania bol 7, tak ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. Zároveň vyzval členov pléna, či je nejaký protinávrh. Následne prebehlo schválenie návrhu na 7-členný počet komisie bezmotorového lietania, ktorý bol prijatý jednomyseľne.

  Tomáš Bobok postupne vyzval navrhnutých kandidátov do komisie bezmotorového lietania SNA, ktorých nominácia bola v riadnom termíne doručená do SNA prostredníctvom ZOČ, či súhlasia so svojou nomináciou a zároveň im dal priestor na krátke predstavenie a prezentovanie vízie svojej práce v komisii. V rámci tohto priestoru sa kandidát Miloš Šrank z Aeroklubu Nové Zámky vzdal svojej kandidatúry v prospech mladších kandidátov.

 7. Po dohode so zúčastnenými nasledovala obedná prestávka do 12:45.
 8. V bode Rôzne prezident SNA pripomenul členom pléna potrebu registrovať členov ZOČ do informačného systému športu SNA.

  Predsedajúci pléna vyzval členov pléna na diskusiu k akejkoľvek problematike bezmotorového lietania, neprihlásil sa nikto a tento bod sa uzavrel.

 9. Tomáš Bobok oboznámil členov pléna so spôsobom tajnej voľby členov komisie bezmotorového lietania SNA a prebehla tajná voľba.

  Nasledovala krátka prestávka, po ktorej Ivana Jurovicová oznámila výsledky voľby členov komisie bezmotorového lietania s nasledovným výsledkom:

  # Meno a Priezvisko Počet získaných hlasov
  1. Juraj Sidor 22
  2. Jozef Pavlinský 22
  3. Eduard Niko 21
  4. Martin Šabľa 20
  5. Ján Kovalčík 20
  6. Tibor Frátrik 19
  7. Ivan Bajana 16
  8. Šimon Šiška 11
 10. Ľubomír Beluško predniesol návrh uznesenia pléna komisie bezmotorového lietania SNA konaného dňa 26.9.2021 v Pri­evidzi: Plénum komisie bezmotorového lietania berie na vedomie:
  • správu o činnosti komisie bezmotorového lietania za obdobie 2016 – 2021 prednesenou M. Divokom,
  • správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor SR prednesenú koordinátorom Lukášom Benediktom,
  • vzdanie sa kandidatúry Miloša Šranka za člena komisie bezmotorového lietania SNA.

  Následne plénum komisie bezmotorového lietania SNA schválilo návrh uznesenia za 20 hlasov, 2 delegáti nehlasovali, 0 zdržal, 0 proti.

 11. Zasadnutie pléna komisie bezmotorového lietania ukončil p. T. Bobok a zároveň poďakoval všetkým zúčastneným o 13:10.

 

V Prievidzi, 26. 09. 2021

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil predsedajúci pléna: Tomáš Bobok

« Späť

zverejnené: 27.09.2021 | aktualizované: 27.09.2021 | počet zobrazení: 20842

počet prístupov od 19.01.2016: 1452896
počet prístupov dnes: 957