DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Výzva Slovenského Národného Aeroklubu č. 1/2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Aktuality » Výzva Slovenského Národného Aeroklubu č. 1/2018

Výzva
Slovenského Národného Aeroklubu
č. 1/2018
na predkladanie žiadostí o dotáciu na
podporu súťažného bezmotorového lietania mládeže

Slovenský národný aeroklub (ďalej len „SNA“) v spolupráci s komisiou bezmotorového lietania SNA zverejňuje
výzvu

na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu mládeže v kluboch z dotácie MŠ SR pre SNA na rok 2018. Finančný príspevok bude poskytnutý na podporu bezmotorového lietania mládeže do 23 rokov pre aktívnych športovcov, evidovaných v zdrojovej evidencii príslušného klubu. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 25. mája 2018.

I. Program „Podpora súťažného bezmotorového lietanie mládeže“

 1. Vyhlasovateľ programu:

  SNA

 2. Cieľ programu:

  Podpora účasti pilotov vetroňov do 23 rokov na súťažiach v bezmotorovom lietaní v SR, umožnenie získavania súťažných skúseností v bezmotorovom lietaní v sóle alebo v dvojsedadlovom vetroni, popularizovať súťažné bezmotorové lietanie medzi mládežou.

 3. Cieľové skupiny v programe:

  Piloti vetroňov SR do dovŕšenia veku max. 23 rokov do 31.12.2018 (ďalej len „člen žiadateľa“) prostredníctvom domovských aeroklubov.

 4. Časové obdobie programu:

  Kalendárny rok 2018

 5. Finančné zabezpečenie programu:

  Príspevok uznanému športu na rok 2018 z MŠ SR

 6. Finančná výška na prerozdelenie:

  11.000,– €

II. Podmienky financovania

 1. Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

  Dotácie možno poskytnúť ZOČ SNA uvedených v bode 7.4 platných Stanov SNA, ktorých je člen žiadateľa preukázateľne riadnym členom v roku 2018 (pozn. úhrada členského poplatku).

  Výška možnej dotácie pre oprávneného žiadateľa bude určená pomerne medzi kluby, na základe celkového počtu žiadostí o dotáciu pre členov žiadateľov v zmysle tejto výzvy.

 2. Zameranie žiadosti a použitie dotácie:

  Do programu budú zahrnuté žiadosti o dotáciu zamerané na účasť člena žiadateľa na podujatiach v bezmotorovom lietaní (okrem FAI súťaží I. kategórie) uvedených v kalendári SNA pre rok 2018 a národné majstrovstvá okolitých štátov. Všetky podujatia musia mať na internete dostupný zoznam prihlásených účastníkov, lokálne pravidlá podujatia a výsledkovú listinu.

  V prípade účasti člena žiadateľa na podujatí na dvojsedadlovom vetroni, druhý člen posádky musí byť pilot s aktívnou súťažnou skúsenosťou v bezmotorovom lietaní.

  Odporúčanie: Účasť členov žiadateľa na jednotlivých súťažiach voliť podľa schopností a možností pilota vetroňov pripadne ich metodického dozoru a zároveň náročnosti súťaže.

  V rámci programu „Podpora súťažného bezmotorového lietanie mládeže“ sú dotácie určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s účasťou člena žiadateľa na daných podujatiach, prípadne oprávnených nákladov na tréningové lety z domovského letiska (max. však vo výške 20% z celkovej poskytnutej dotácie). Tréningové lety musia byť prihlásené na sk.gcup.eu.

 3. Oprávnené náklady na realizáciu žiadosti financované programom:

  Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou žiadosti o dotáciu sa považujú preukázané výdavky žiadateľov:

  • Úhrada štartovného poplatku člena žiadateľa v zmysle lokálnych pravidiel súťaže/kempov.
  • Úhrada poplatku za aerovlek člena žiadateľa za účelom vykonania súťažného letu v zmysle lokálnych pravidiel súťaže/kempov.
  • Úhrada poplatku za aerovlek člena žiadateľa za účelom vykonania tréningového letu v zmysle lokálnych pravidiel súťaže/kempov a tréningových letov z domovského letiska.
  • Úhrada ubytovania člena žiadateľa v zmysle lokálnych pravidiel súťaže/kempov.
  • Úhrada zapožičania vetroňa na podujatie/tré­ningový let v max. výške 60,– € / letový deň po predložení príslušných výdavkových dokladov.

  O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou žiadosti vedú žiadatelia dokladovú evidenciu.

 4. Podmienky a termíny financovania žiadostí
  • doručenie žiadostí o dotáciu: do 25.05.2018 vrátane
  • posudzovanie žiadostí: do 31.05.2018
  • oznámenie výsledkov procesu schvaľovania: do 31.05.2018
  • predloženie zúčtovania dotácie: vždy do 14 kalendárnych dní od skončenia príslušného podujatia/tré­ningového letu.
  • predloženie zúčtovania dotácie v prípade letov z domovského letiska: najneskôr do 30.09.2018
  • poukázanie dotácie na účet žiadateľa:

   podľa dohody so sekretariátom SNA zálohovou faktúrou maximálne 14 dní pred príslušným podujatím alebo bez zbytočného zdržania po preverení predloženého zúčtovania dotácie po skončení súťaže.

  • žiadateľ môže podať 1 žiadosť o dotáciu pre všetkých svojich členov.

  V prípade vystavovania zálohovej faktúry sa záloha na aerovleky ráta nasledovne:
  Podujatie o dĺžke 14 kalendárnych dní – odhad počtu aerovlekov – 10×
  Podujatie o dĺžke 7 kalendárnych dní a menej – odhad počtu aerovlekov – 5×

III. Postup pri posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

 1. Posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o dotáciu

  Žiadosti bude posudzovať KBL SNA v spolupráci so Sekretariátom SNA. Výsledok schválenia žiadostí o dotáciu oznámi žiadateľovi.

  KBL SNA koordinuje a usmerňuje celý proces realizácie programu a komunikuje so Sekretariátom SNA ohľadne finančného plnenia žiadostí.

  KBL SNA posúdi žiadosti na základe nasledovných kritérií:

  • Žiadateľ je ZOČ SNA podľa bodu 7.4 stanov SNA,
  • Člen žiadateľa dovŕši v roku 2018 vek max. 23 rokov do 31.12.2018,
  • Člen žiadateľa sa nachádza v zdrojovom registri SNA pre mládež,
  • Člen žiadateľa je preukázateľne riadnym členom žiadateľa pre rok 2018,
  • Člen žiadateľa je riadne zaregistrovaný v FAI IGC Ranking list,
  • Príslušné podujatie je v zozname súťaží tejto výzvy podľa II.2.
 2. Doručovanie žiadostí o dotáciu

  Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve mailom na sna@sna.sk a komisia.sna.bo@gmail.com, prípadne poštou na adresu Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina.

 3. Vyúčtovanie schválených dotácií

  Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od skončenia príslušného podujatia preukázať na sekretariát SNA (sna@sna.sk) nasledovné doklady:

  • Lokálne pravidlá podujatia,
  • Celková výsledková listina súťaže s menom člena žiadateľa, pre ktorého bola žiadaná dotácia,
  • Originál účtovných dokladov súvisiacich s oprávnenými nákladmi vystavenými na člena žiadateľa.

  Preplatenie oprávnených nákladov na základe tejto výzvy bude za podmienok, že člen žiadateľa

  • nebol počas podujatia vylúčený pre hrubé porušenie športového poriadku alebo morálneho prehrešku,
  • absolvoval všetky vyhlásené súťažné úlohy.
  • Tréningové lety z domovského letiska musia byť prihlásené na sk.gcup.eu.

  V prípadoch odstúpenia z podujatia z dôvodu poškodenia vetroňa resp. neočakávanej technickej poruchy na vetroni, choroba pilota a pod.), ktorá nedovolí súťažiacemu štartovať počas niektorej súťažnej úlohy, tento nárok nezaniká, nárok na príspevok a jeho výška sa bude prehodnocovať.

  V prípade dohody žiadateľa so sekretariátom SNA o zálohovej faktúre na úhradu štartovného a aerovlekov (max. počet podľa II.4) musí byť člen žiadateľa riadne prihlásený na jednotlivé podujatia formou prihlášky spôsobom a do času určenom organizátorom súťaže.
  Žiadateľ je povinný vrátiť časť alebo celý príspevok pokiaľ člen žiadateľa neabsolvuje súťaž alebo nedokončí súťaž podľa pravidiel stanovených vyššie.

  V prípade zistenia pochybení a/alebo oneskorenom vyúčtovaní dotácie si SNA vyhradzuje právo nezaradiť žiadateľa do posudzovania žiadostí o dotáciu v zmysle budúcich výziev SNA.

IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať

 • Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa)
 • Bankové spojenie (IBAN)
 • Štatutárny orgán žiadateľa (Meno a priezvisko)
 • Kontakt na komunikáciu ohľadne žiadosti (mail, telefón)
 • Mená členov žiadateľa a ich plánovaná účasť na podujatiach v roku 2018
 • Potvrdenie, že sú členmi ZOČ a majú uhradený členský poplatok za rok 2018

Vzor žiadosti je prílohou priloženého dokumentu.

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 330,5 kB)

« Späť

zverejnené: 03.05.2018 | aktualizované: 03.05.2018 | počet zobrazení: 135156

počet prístupov od 19.01.2016: 1452866
počet prístupov dnes: 927