DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 16.03.2013

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Žiline 16.03.2013

Dňa 30.3.2013 AeČR uvoľnil používanie CZIL bez obmedzenia aj mimo ČR.

Pre MSR BL a MSR BL-J je INDEX LIST SNA v súlade s CZIL.

Prítomní: B. Jesenský, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, J. Kovalčík

Ospravedlnený: M. Szabo

Hostia: Z. Hrnčíriková, L. Somol, Ľ. Kováčik, A. Liška

Program:

 1. Otvorenie a informácie z prezídia SNA
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúcej komisie
 3. Finančný plán bezmotorovej komisie pre rok 2013
 4. Rozdelenie reprezentačných lietadiel a vozidiel SNA pre rok 2013
 5. Nominovanie reprezentačného družstva a team kapitánov na súťaž EGC a JWGC a schválenie rozdelenia finančných prostriedkov na uhradenie štartovného
 6. Rôzne

 

 1. Otvorenie a informácie z prezídia SNA
  • Zasadnutie o 08:05 otvoril predseda komisie SNA B. Jesenský a privítal účastníkov V Žiline.
  • Úvodom členom komisie informoval o priebehu zasadnutia prezídia SNA, ktoré sa konalo 15.3.2013.
  • Podstatná časť zasadnutia sa venovala príprave a organizácií pléna SNA, ktoré sa koná v Žiline 16.3.2013.
  • Ďalšia časť technickej službe SNA, ktorá je momentálne dočasne pozastavená zo strany LÚ SR do odstránenia závad. Od 1.4.2013 by službu SNA mal prebrať p. Filus ako technický riaditeľ, ktorý postupne preberie všetky zodpovednosti od p. Juszcuka. Vízia technickej služby SNA je, že sa technická služba postupne stane finančne sebestačná. Ostatné detailné informácie budú predložené plénu SNA.
  • P. A. Liška informoval členov komisie o sponzorskom zabezpečení medailí pre nominačné súťaže SNA p. Vittekom z Air Sympatie. Členovia komisie oceňujú aj takúto snahu a touto cestou by chceli vyjadriť poďakovanie.
  • P. A. Liška ďalej členov komisie oboznámil o novom spôsobe evidencie licencií FAI, ktorá je od roku 2013 vedená centrálne elektronicky cez FAI. Aktuálne licencie FAI už nie sú platné, SNA vydá každému členovi SNA automaticky novú licenciu FAI na základe údajov z pôvodnej a taktiež daného člena SNA zaregistruje do medzinárodného registra FAI. Nové licencie FAI si po dohode s ním môžete u neho prevziať, taktiež plánuje účasť na súťažiach konaných v SR.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúcej komisie
  • Predaj LX 1600 – je predaný, príjem za LX1600 sa prejaví v rozpočte komisie SNA – príloha č. 1
  • Poťahy pre reprezentačné lietadlá – poťahy Kerry Covers, sú v Nemecku a čakajú na preclenie.

   Komisia žiada správcov ako aj nájomcov reprezentačných lietadiel, aby do doby, kým budú poťahy doručené, lietadlá nekotvili, ale schovávali do hangáru alebo skladali do transportného vozu.

  • Zosumarizovanie pohľadávok za využívanie reprezentačných lietadiel v roku 2012 – B. Jesenský pripravil vyúčtovanie využitia reprezentačných lietadiel SNA za rok 2012, ktoré bolo členom komisie predložené v predstihu mailom, tak ako aj kópie denníkov lietadiel. Celková suma za využívanie lietadiel v roku 2012 predstavuje 2.016,00 EUR. Taktiež bola vyrovnaná pohľadávka za využívanie reprezentačného lietadla z roku 2008 v sume 1.731,00 EUR. Celková suma za využívanie lietadiel v roku 2012 predstavuje 3.747,00 EUR sa prejaví v rozpočte komisie.
  • Na základe vyhodnotenia využívania reprezentačného lietadla Ventus 2, M. Divok požiadal o premiestnenie VI do Spišskej Novej Vsi. Osoba zodpovedná za správcovstvo – M. Divok.
  • Na základe hlasovania členov komisie (6 za, 1 sa zdržal) bude VI v správe M. Divoka v AK SNV. M. Divok a B. Jesenský zabezpečia podpísanie aktualizovanej zmluvy o správe lietadla. Prebehne aktualizácia údajov na webe.

   V rámci tohto bodu B. Jesenský predniesol, že zmluvy so správcovskými organizáciami boli platné rok, a momentálne sú znova podpísané prezidentom SNA, okrem VI, kde musí prejsť aktualizácia správcu.

  • Prehodnotenie index listu SNA pre vetrone (z 2010) – J. Hrnčírik vypracoval a následne mailom zaslal členom komisie porovnanie indexov CZIL a SNA (Príloha č. 3). Členovia komisie sa zhodli, že momentálne na svete neexistujú prepracovanejšie indexy, a poverila J. Hrnčírika, aby oslovil autora CZIL p. Štepánka, člena AeČR, či je možné preberať tieto indexy CZIL aj ako index list SNA. Na základe vyjadrenia bude ďalej koordinovať postup prehodnotenia index listu SNA.
  • Vzdušný priestor pre súťaže konané v SR v roku 2013 – J. Hrnčírik informoval členov komisie, že žiadosti o využitie vzdušného priestoru ČR, PL, HU boli oficiálne zaslané cez sekretariát SNA a momentálne sa čaká na odpoveď. Taktiež informoval, že pripravuje súbory so súťažným priestorom SR v dvoch variantoch, variant 1 – platný do 30.4.2013 a variant 2– platný od 1.5.2013, keďže od tohto termínu prebehnú zmeny v rozdelení vzdušného priestoru SR. Oba varianty budú čoskoro dostupné.

   Komisia poveruje Lukáša Benedikta, člena komisie pre vzdušný priestor, jednaním s RLČ SNA ohľadne obhajovania záujmov bezmotorovej komisie v oblasti vzdušného priestoru a zároveň poverila B. Jesenského, aby prezidentovi SNA predniesol návrh na delegovania časti zodpovednosti RLČ SNA ohľadne využívania vzdušného priestoru SR.

  • Zmena vo vedení evidencie odznakov FAI – Na výzvu komisie o zmene vo vedení odznakov FAI eagovali dvaja záujemcovia. Členovia komisie zobrali na vedomie obe ponuky a po zvážení a diskusii poverili vedením evidencie odznakov FAI M. Divoka, ktorý agendu a celú dokumentáciu preberie od D. Divokovej. Taktiež preberie agendu ohľadne predaja odznakov FAI, ktorú momentálne spravuje B. Jesenský. Informácie o zmene vo vedení evidencie a predaju odznakov FAI na webových stránkach www.sna.sk a www.gliding.sk upraví Z. Hrnčíriková do konca marca 2013.
 3. Finančný plán bezmotorovej komisie pre rok 2013

  Na základe informácii B. Jesenského je predbežný návrh z rozpočtu SNA pre rok 2013 do rozpočtu bezmotorovej komisie vo výške 10.000,– EUR. Aktuálny stav financií komisie predstavuje 6.606,00 EUR (Príloha č. 1). B. Jesenský informoval o predbežných výdajoch komisie a to zaplatenie celoročného poistenia lietadiel, o uhradenie už ktorého požiadal.

 4. Nominovanie reprezentačného družstva a team kapitánov na súťaž EGC a JWGC a schválenie rozdelenia finančných prostriedkov na uhradenie štartovného

  Na základe vydaných pokynov organizátorov EGC2013 a JWGC 2013 o termíne oficiálneho prihlásenia účastníkov a zaplatenia štartovného poplatku na tieto súťaže (31.3.2013), B., Jesenský so Z. Hrnčírikovou zhromaždili údaje od reprezentantov, ktorí prejavili záujem o účasti, za účelom oficiálneho prihlásenia súťažiacich, ktoré bude koordinované do 20.3.2013 so sekretariátom SNA. Prehľad súťažiacich a tím kapitánov, ktorí sú nominovaní na EGC a JWGC je v prílohe č. 2.
  Komisia na základe predloženej správy o stave financií komisie súhlasí s uhradením štartovného poplatku všetkým súťažiacim na týchto súťažiach. Z. Hrnčíriková zašle v čo najkratšom čase údaje a výšku poplatku, ktorú treba uhradiť p. Porubčanskej.
  O úhrade ostatných nákladov reprezentantov komisia priebežne rozhodne podľa výšky finančných prostriedkov na účte komisie.
  Komisia poverila B. Jesenského zabezpečením oblečenia pre reprezentantov na tieto súťaže.

 5. Rozdelenie reprezentačných lietadiel a vozidiel SNA pre rok 2013

  Na základe prejaveného záujmu reprezentantov o reprezentačné lietadlá SNA pre rok 2013, komisia schválila využitie reprezentačných vetroňov nasledovne:

  PRIBINA CUP Nitra
  30.3. – 6.4.2013
  LS 8 Martin Jurovic  
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Marek Pechanec Komerčný prenájom
  FCC Gliding Prievidza
  14.4. – 26.4.2013
  LS 8 Maroš Divok  
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Drahuša Divoková  
  FATRAGLIDE Martin
  5.5. – 12.5.2013
  LS 8 Dominik Jančik  
  DISCUS 2 Viliam Kubovčík  
  VENTUS 2 Martin Furjes Komerčný prenájom
  Majstrovstvá Rakúska – Nitra
  22.5. – 1.6.2013
  LS 8 Martin Jurovic  
  DISCUS 2 Tomáš Bobok  
  VENTUS 2 Ján Kovalčík  
  EGC Vinon
  8.6. – 21.6.2013
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  MAM 2013 Partizánske
  3.7. – 14.7.2013
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Tibor Arpáš  
  EGC Ostrów
  5.7. – 21.7.2013
  LS 8 Maroš Divok od 25.6.2013 – trening
  DISCUS 2 Viliam Kubovčík  
  VENTUS 2    
  PMSR 2013
  27.7. – 10.8.2013
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  JWGC Leszno
  28.7. – 10.8.2013
  LS 8 Martin Jurovic od 21.7.2013 – trening
  DISCUS 2 Tomáš Bobok od 21.7.2013 – trening
  VENTUS 2    

  Komisia taktiež vyzýva záujemcov o poskytnutie vozidla SNA Renault Traffic, aby do termínu 31.3.2013 prejavila svoj záujem o vozidlo a kontaktovala B. Jesenského.

 6. Rôzne

  V rámci prejednávania návrhov D. Divokovej ohľadne záležitostí športovej komisie, bezmotorová komisia prebrala nasledovné:

  • Zoznam rozhodcov – jeho neaktuálnosť, resp. potreba rozšírenia znalostí rozhodcov ohľadne nového športového poriadku FAI.

   Komisia prijala informáciu J. Hrnčírika, ktorý ju oboznámil, že pripravuje nové školenie rozhodcov, ktorí si budú musieť obnoviť znalosti o aktuálnom športovom poriadku, inak budú zo zoznamu rozhodcov vylúčení. Filozofia a spôsob ako reformu činnosti rozhodcov bude prednesená na pripomienkovanie a odsúhlasenie členom komisie neskôr.

  • Certifikáty reprezentantov – A. Liška bol požiadaný o vydanie certifikátov pre reprezentantov 2013.
  • Členovia komisie sa uzrozumeli o potrebe vypracovania metodického pokynu pre usporiadateľov nominačných súťaží a súťaží zaradených do Slovenského pohára ako organizačného štandardu pre zahájenie, priebeh a záverečný ceremoniál týchto súťaží.

Ďalšie zasadnutie komisie bezmotorového lietania je naplánované počas Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní v Partizánskom.

V Žiline 16. 03. 2013

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 06.06.2016 | aktualizované: 06.06.2016 | počet zobrazení: 87422

počet prístupov od 19.01.2016: 1452924
počet prístupov dnes: 985