DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 14.11.2009

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 14.11.2009

Zápis zo zasadnutia KBL SNA v Prievidzi dňa 14.11.2009
(formát DOC, veľkosť 208,0 kB)

Prítomní: M. Strnka, V. Foltín, J. Hrnčírik, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabo ml., J. Divok

Ospravedlnení:

Hostia: Ing. Anton Liška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBL SNA M. Strnka. Na úvod požiadal do členov KBL SNA o okamžitú aktualizáciu e-mailových adries. Do názvu predmetu e-mailu na ktorú sa bude vyžadovať odpoveď sa bude vpisovať heslo ODPOVEĎ.

 2. Kontrola plnenia úloh z poslednej KBL SNA, kontrola plnenia pôsobnosti jednotlivých členov komisie, rozdelených po zvolení za členov komisie:
  • Starostlivosť o leteckú techniku v správe KBL SNA je nedostatočná(ne­dopísaná dokumentácia, neplatné ARC, zlý technický stav). K. Benedikovič dostal opätovne za úlohu do 1 týždňa predložiť ním už údajne vypracovaný systém zabezpečenia udržby, odovzdávania a preberania vetroňov v správe KBL SNA .( spôsob podpisovania zmluv ,vymedzenia zodpovednosti, ručenia za spoluúčasť,už rozdiskitovaný spôsob úhrady a výšky finančnej zábezpeky a i).
  • J. Divok bol ustanovený do funkcie koordinátora vlnového lietania a sprevádzkovania vlnového L-13 a dostal za úlohu sledovať a kontrolovať finančné pohyby KBL SNA od roku 2010
  • M. Szabó ml. je zodpovedný aktuálne informácie na web stránke SNA, technicky spravuje stránku pán R. Arvay. Úloha zverenenie reprezentačného družstva na stránkach SNA – nesplnená.
  • v prípade opakovanej pasivity členov KBL SNA na pridelené úlohy sa bude postupovať v zmysle stanov SNA a rozhodnutí prezídia
  • Odpredaj vetroňa OM-3535 (LI) bol realizovaný prezídiom SNA formou výberového konania.
  • Slovenský pohár bol vyhodnotený a vyhlásený na seminári. CPS ešte prebieha. Termín ukončenia súťaže je 31.12.2009
  • Nový vetroň Ventus 2 bol zakúpený a sprevádzkovaný podľa rozhidnutia prezídia
 3. Súťažný poriadok a nominačné kritériá BO SNA.

  Komisia zapracuje do Súťažného poriadku a nominačných kritérii dosiaľ navrhnuté pripomienky od súťažných pilotov. Dolaďovanie týchto dokumentov bude prebiehať cez e-mailovú komunikáciu a upravený dokument sa schváli na plachtárskom pléne v termíne 2/10.

 4. Výberové konanie na plachtárske súťaže na rok 2009.

  Komisii BO boli do termínu uzávierky výberového konania doručené dve ponuky na usporiadanie národných majstrovstiev:

  • AK Partizánske ponúkol usporiadanie PMSR v bezmotorovom lietaní 2009 v klubovej a voľnej triede.
  • AK Sabinov ponúkol usporiadanie PMSR v bezmotorovom lietaní 2009 v klubovej a voľnej triede.

   Tajným hlasovaním bol za usporiadateľa vybraný AK Partizánske pomerom 7/0.

   Viťazná ponukaje v prílohe tohto zápisu.

  • AK Partizánske ako jediný ponúkol usporiadanie PMSP juniorov v klubovej triede a 20 m dvojsedadlovej triede. KBL ponuku akceptovala, ponuka je prílohe tohto zápisu.
  • AK Očová ponúkla MSR v akrobacii na vetroňoch. Ponuku akceptovala KBL. Ponuka je prílohe tohto zápisu.

   KBL požiada pilotov vetroňov, ktorí štartovali v roku 2009 v štandardnej a 15 m triede o súhlas s tým či by sa mohlo PMSR 2010 v štandartnej a 15m triede uskutočnilo spolu s PMČR 2010 v AK Plasy a o súhlas s tým aby sa PMSR v štandartnej a 15m triede uskutočnovali spolu s PMČR v tých istých triedach jeden rok na Slovensku a jeden rok v Čechach.

   Reprezentačné družstvo na rok 2010.

   Komisia BO na základe dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritéria KBL SNA v. 2008“ odsúhlasila e-mailovou komunikáciou členov reprezentačného družstva pilotov.Pri zostavovaní repre na základe kritéria 10.3.a.)v klub. a svetovej triede, 15m a štandard. triede a 18 m a voľnej triede postupovala obvyklým spôsobom a zohladnila posledné platné tohtoročné MS, ME.

   • Klubová trieda: Karol Benedikovič – AIR Sympatia, Tibor Noga – SGC Martin;
   • Svetová trieda: Miloš Ťapušík, Martin Šnirc – AK Nitra;
   • Štandartná trieda: Branislav Jesenský – SGC Martin, Viliam Kubovčík – AK Poprad;
   • 15 m trieda: Dominik Jančík – AK Nitra, Jozef Kožár – AK Martin;
   • 18 m trieda: Maroš Divok – AK SNV, Vladimír Foltín AK – Nitra;
   • Voľná trieda: Karol Benedikovič – AIR Sympatia, Pavol Černý – SGC Martin;
   • Reprezentačného družstva žien: pilotky Drahošu Divokovú – AK SNV, Zuzanu Hrnčírikovú – AK Trnava-mimoriadnym kritériom č.11 Súťažného poriadku a nom. kritérií.
   • Reprezentačného družstva juniorov: David Darnády, Filip Pecháč, Radoslav Čagala – AK Nitra, Martin Jurovic – AK Bratislava
 5. Aktualizácia rekorov SR v bezmotorovom lietaní.

  KBL bola predsedom športovej komisie oboznámená s aktualizovanou tabuľkou slovenských rekordov v bezmotorovom lietaní íctvom e-mailovej komunikácie. Zároveň odsúhlasila všetky rekordy za posledné obdobie. Nové rekordy boli vyhlásené na plachtárskom seminári. Ukladá predsedovi športovej komisie zverejniť aktualizovanú tabuľku nawww.sna.sk.

 6. Rôzne:
  • KBL zaktualizuje a zverejní na www.sna.sk sumy za prenájom vetroňov v správe KBL SNA a zároveň súhlasí s tým, aby juniorskí piloti,členovia SNA platili za prenájom polovičnú sumu a všetci členovia SNA budú platiť len za odlietané dni v prípade týždňových prenájmov v prípade nepriaznivého počasia.
  • finačné prostriedky na čiatočnú úhradu nákladov členov reprezentácie budú odsúhlasené a rozdelené po odsúhlasení a zverejnení ich výšky zo strany SNA.
  • servisné centrá zabezpečia zaslanie náletov určenia komerčných prenájmov na sekretariát SNA a IT SNA. (D. Jančik, J. Šnirc a L. Jánošík)
  • odsúlasila kandidatúru AK Nitra na Grand Prix 2010,AK Nitra na ME 2011 klub,štan­dard,svetovej a 20 m dvojsedadlovej triedy a AK Prievidza na MS juniorov 2013 a žiada prezídium SNA a schválenie tejto kandidatúry.
  • odsúhlasila zmenu konečného poradia z PMSR 2010 Prievidza v kombinovanej triede, ktorá bola spôsobená nesprávnou aplikáciou Športového poriadku Annex A pri rovnosti bodov. Po oprave sa na druhom mieste sa umiestnil Ľ.Kuvik Air Sympatia a na treťom mieste P. Černý SGC Martin.
  • komisia odsúhlasila finančnú náhradu za zapožičanie vetroňa LS-10 na reprezentáciu na ME v období 3 týždňov pánovi Vladimírovi Foltínovi vo výške 2400 € bez DPH a zároveň spracuje smernicu na poskytovanie finančných náhrad pri prenájme vetroňov pre potreby reprezentácie
  • pán Vladimír Foltín z osobných dôvodov odstúpil z členstva KBL SNA, súhlasí s ďalším zastupovaním SNA v IGC FAI a informovaním KBL SNA z výstupov zasadaní IGC a žiada prezídiu o schválenie uvedeného.
  • Komisia ďakuje J. Šnircovi a členom AK Prievidza za zorganizovanie plachtárskeho seminára na vysokej spoločenskej a odbornej úrovni,ďakuje všetkým reprezentantom za dosiahnuté výsledky a vynikajúcu reprezentáciu a ďakuje V.Foltínovi za celú jeho doterajšiu prácu v prospech slovenského plachtenia.
 7. Záver:
  • ďalšie zasadnutie komisie a plénum BO SNA je plánované na termín 2/10.
  • Zasadnutie KBL SNA ukončil M. Strnka.

Strnka Miroslav v.r.
predseda KBL SNA

Príloha: Cenové ponuky na výberové konania PMSR 2010

« Späť

zverejnené: 27.05.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 28191

počet prístupov od 19.01.2016: 443043
počet prístupov dnes: 463