DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 29.01.2012

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 29.01.2012
 1. Plénum otvoril a privítal delegátov a hostí Ing. Miroslav Strnka, predseda KBO SNA o 11:22. Prítomných oboznámil s formou hlasovania a diskusie.
 2. Pán Ing. Anton Líška vykonal prezentáciu delegátov BO z Aeroklubov a oznámil, že je prítomných 19 delegátov z celkového počtu 31 organizačných zložiek SNA, čo je nadpolovičná väčšina a plénum BO je uznášania schopné.

  Prítomní: viď prezenčná listina

 3. Predsedajúci pléna Ing. Miroslav Strnka vykonal voľbu zapisovateľa schôdze a voľbu volebnej a návrhovej komisie. Do týchto pracovných funkcií boli zvolení:
  Funkcia Meno Hlasy za Hlasy proti Zdržali sa
  Zapisovateľ Ing. Ján Hrnčírik 18 0 1
  Volebná a návrhová komisia Ján Divok 17 0 2
  Ing. Anton Líška
  MVDr. Ján Jagoš
 4. Predsedajúci pléna Ing. Miroslav Strnka predložil program pléna BO:

  Program pléna:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie zapisovateľa a volebnej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Správa o činnosti bezmotorového odboru
  5. Východiská a stratégia činnosti odboru v budúcom štvorročnom období
  6. Diskusia
  7. Prestávka
  8. Voľba členov komisie
  9. Schválenie uznesenia
  10. Ukončenie

  Plénum schválilo program plným počtom hlasov – 19 hlasov.

 5. Pán Ing. Miroslav Strnka, predseda KBO SNA predniesol správu o činnosti KBO SNA a výsledkoch BO SNA za uplynulé volebné obdobie od roku 2008.
  • Uviedol:
   • zloženie komisie v uplynulom období, zmeny a dôvody zmeny v zložení komisie počas jej mandátu
   • zástupcov BO SNA v komisii IGC, Vladimír Foltín a Ing. Tadeáš Wala, zmenu zastupovania v EGC, pre pracovné zaťaženie odstúpil Vladimír Foltín a nahradil ho Tibor Frátrik
   • informáciu o účasti a umiestnení našich reprezentantoch na medzinárodných súťažiach a informáciu o domácich majstrovstvách
   • informáciu o zmene nominačných kritérií pre nomináciu do reprezentácie SNA
  • V diskusii ku správe vystúpil pán Branislav Jesenský ako člen KBO SNA poverený starostlivosťou o techniku BO SNA a informoval, že peniaze získané za prenájmy sa investovali do zlepšenia 4 reprezentačných vetroňov. Vetrone sú teraz špičkovo vybavené a konkurencie schopné. Všetky vetrone sú vybavené prístrojom LX8000.
  • Pán Jusczuk informoval o novom postupe pri údržbe reprezentačných vetroňov. Správca vetroňa zmluvne preberie povinnosti vlastníka vetroňa a bude údržbu vykonávať v plnom rozsahu (ARC, STK…). Zatiaľ zo správcov nemá oprávnenie „G“ jedine Nitra. To bude jediný rozdiel pri činnosti správcov oproti minulému roku. Ďalej tieto povinnosti rozviedol do detailov.
  • Pán Jančík informoval, že oprávnenie „G“ bude mať Nitra zhruba do mesiaca.
  • Pán Strnka informoval o súčasných cenách za prenájom vetroňov BO. Uviedol, že sú mimo reprezentačných povinností k dispozícii. Na posúdenie odborných letových schopností vypožičiavateľa a jeho preškolenie sú poverení jednotlivý správcovia, ktorí sú pre túto úlohu plne kvalifikovaní.
  • Pán Strnka predložil správu o stave financií BO SNA.
  • Pán Jusczuk informoval o náraste cien za úkony LÚ SR a cenách za tieto úkony v SNA. Obnovenie letovej spôsobilosti bezmotorového lietadla – majiteľ je ZOČ SNA 75 €, Ostatní – 100 €. Požiadal o nahlásenie nových typov vetroňov, aby ich mohol zapracovať do CAMO.
  • Pán Strnka poďakoval všetkým reprezentantom za reprezentáciu a dosiahnuté výkony na medzinárodných súťažiach a poďakoval organizátorom plachtárskych súťaží s konštatovaním, že plachtárske súťaže organizované v SR dosahujú vysokú úroveň.
  • Následne pán Strnka odovzdal diplomy za ustanovenie nových národných rekordov Jánovi Divokovi za rýchlostný let na trojuholníkovej trati 300 km v 15 m triede a Jánovi HrnčírikoviMáriou Benkovou za ustanovenie rekordu na trati na vzdialenosť s tromi otočnými bodmi na dvojsedadlovom vetroni.
  • Ďalej odovzdal diplomy za 1. Miesto CPS Slovenskej 2011 (lety so štartom v SR) pánovi Pavlovi Černému a Marošovi Divokovi, ktorí mali v tejto súťaži rovnaký počet bodov a pánovi Pavlovi Černému za 1. Miesto v CPS Internacionálnej 2011. Karolovi Benedikovičovi za 1. Miesto v Slovenskom poháre 2011.
  • Následne v rámci diskusie vyzval pán Strnka k stručnému predstaveniu delegátov a činnosti ich bezmotorových odborov. Rozsah približný počet členov, stav techniky, počet žiakov.
 6. Pán Ing. Miroslav Strnka, predniesol návrh „Východiská a stratégia činnosti odboru v budúcom štvorročnom období“ a rozviedol ich zámer.
 7. Diskusia
  • Pán Ján Divok predniesol plénu návrh, aby sa kompetencia o stanovení dĺžky majstrovstiev presunula z pléna BO na KBO SNA, aby sa dalo pružnejšie reagovať na zmeny a potrebu úpravy termínov
  • Pán Jozef Kožár, že PMSR by sa mali čo najviac priblížiť organizácii MS a MS Európy do ktorých zaviedli aj povinný tréning
  • Pán Ján Divok podrobnejšie rozviedol okolnosti okolo súťaží
  • Pán Jesenský predložil návrh na organizáciu pre spoločné súťaže s ČR. Pre získavanie skúseností od výkonnejších plachtárov.
  • Pán Divok oponoval, že PMSR niekde v Plasoch nie sú pre nás atraktívne.
  • Pán Viktor Ščasnovič informoval, že je možné získať nejaké finančné prostriedky cez projekt cezhraničného lietania.
  • Pán Strnka informoval o tom, že komisia zvažovala usporiadanie PMSR Juniorov spolu s ČR, Rakúsko, Slovinsko odkiaľ boli ponúknuté výhodné podmienky. Prišla k záveru, že pre začínajúcich juniorov by bola táto súťaž nedosiahnuteľná a rozhodla usporiadať PMSR Juniorov na Slovensku. Termíny súťaží nastavila tak, aby boli pre juniorov do Plasov možné použiť aj reprezentačné vetrone.
  • Pán Jesenský informoval, že termín PMČR je posunutý do pre nás nevýhodného skoršieho termínu, kvôli MS v Texase.
  • Pán J. Divok doplnil, že veľmi silná medzinárodná konkurencia je na FCC a Pribina cup a treba tieto súťaže využívať na zbieranie skúseností
  • Pán M. Divok doplnil, že je záujem aj z poľskej strany organizovať spoločné súťaže PL-SK.
  • Ďalej informoval, že v Texase sa nedajú prenajať vetrone. Vyvinul úsilie o zapožičanie ASG 29. Podarilo sa mu to v Kanade, ale keď zistil, že by ho musel prevážať 5 900 km tam a 5 900 km nazad upustil od účasti na MS v Texase.
  • Pán Kožár informoval, že pri vzniku súťaže „Fatraglide“ jednali o spoločnom projekte so Žarom, ale projekt sa neuskutočnil, Bol na súťažiach v PL 4×. Je na nich dobrá atmosféra
  • Pán Strnka navrhuje doplniť do stratégie spoluprácu so zahraničím. Odporúča, aby v komisii bol človek, ktorý sa tomu bude konkrétne venovať.
  • Pán Jančík konštatoval, že Texas sa vypúšťa.
  • Pán J. Divok znovu doplnil, že sa nedajú požičať vetrone.
  • Pán Viktor Šcasnovič, riaditeľ letových činností SNA pozdravil rokovanie. Konštatoval, že SR je vyhľadávaným plachtárskym miestom. Informoval o situácii zo vzdušnými priestormi a novej FCL z EÚ. Na školení LÚ SR prednesie o mesiac svoje požiadavky. Za úspech považuje, že SNA sa stalo členom Výboru pre vzdušný priestor, výbor pripravuje podklady pre medzirezortné komisie. Letové prevádzkové služby pripravuje zmenu priestoru „G“ do výšky FL075. Informoval aj o reakcii LAA na zmenu CTR a TMA Poprad 9 stránkový listom. Zmena TMA Žilina bola vykonaná bez konzultácie s ostatnými užívateľmi vzdušného priestoru. V oblasti vzdušných priestorov komunikuje s LAA a SUL. Tiež rieši problém cezhraničného lietania. Odporúča požadovať možnosť cezhraničného lietania.
  • Pán Strnka navrhol za prioritu plachtárske TSA a FL095. Cezhraničné lietanie zaradiť až ako posledný bod.
  • Pán Ščasnovič oponuje, že plachtárske TSA je problém zostaviť. Cezhraničné lietanie by nemusel byť problém. Vysvetlil, že plachtárske TSA bola len otázka pracovníka LPS a nie ponuka na vytvorenie takéhoto TSA
  • Pán Strnka navrhol aby o TSA rozhodli zástupcovia plachtárov
  • Pán Maroš Divok upozornil aby sa nehanilo, že to môže byť retroaktívne
  • Pán Ščasnovič uviedol, že KBO SNA neodpovedala na výzvy o vyjadrenie k vzdušným priestorom
  • Pán Strnka vysvetlil, že nie sme odborne schopní spraviť stanovisko. Vyzval ale, aby sme sa bránili zníženiu priestoru „G“ na FL075. Vyslovil počudovanie na tým, pretože celý čas bola plachtárska verejnosť ubezpečovaná, že sa pracuje na hornej hranici priestoru „G“ na FL O95.
  • Pán Kožár popisuje aký mal postup pri vybavovaní vzdušného priestoru pre „Fatraglide“
  • Pán M. Divok navrhuje dať požiadavku na rozšírenie bezpečnostnej štúdie LPS na FL095
  • Pán Ščasnovič vysvetľuje postup pri žiadosti o zmenu vzdušného priestoru
  • Pán Jusczuk vysvetľuje, že návrh musí byť podložený štúdiou a zdôvodnením

  Hlasovanie:
  Schválenie „Východiská a stratégia činnosti odboru v budúcom štvorročnom období“. Stratégia v prílohe.
  Za 19 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

  Schválenie presunu kompetencií na zmenu dĺžky súťaží na KBO SNA
  Za 19 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

 8. Prestávka do 13:40

  Ukončenie Diskusie

 9. Voľba členov komisie
  • Návrh na počet členov komisie 7
  • Pán Strnka navrhol do komisie: Jána Divoka, Mariána Szaba ml., Jána Hrnčírika, Branislava Jesenského, Tomáša Boboka a odporučil, aby z v KBO SNA bol z jedného aeroklubu len jeden člen
  • Pán J. Divok sa vzdal kandidatúry a navrhol v rámci omladenia komisie pána Maroša Divoka
  • Pán M. Divok navrhol ako kandidáta pána Ing. Jozefa Kožára
  • Pán Jesenský navrhol pána Dominika Jančíka a pána Jána Kovalčíka
  • Kandidáti súhlasili s prácou v KBO SNA

   Výsledok tajnej voľby:

  Poradie Člen Počet hlasov  
  1. Marian Szabo ml. 19 Člen KBO SNA
  2.-5. Ing. Ján Hrnčírik 16 Člen KBO SNA
  2.-5. Branislav Jesenský 16 Člen KBO SNA
  2.-5. Maroš Divok 16 Člen KBO SNA
  2.-5. Dominik Jančík 16 Člen KBO SNA
  6. Ján Kovalčík 14 Člen KBO SNA
  7. Tomáš Bobok 13 Člen KBO SNA
  8. Jozef Kožár 9 Náhradník
  • Pán Jesenský poďakoval predchádzajúcemu predsedovi KBO SNA pánovi Ing. Miroslavovi Strnkovi za prácu a sprehľadnenie činnosti komisie
 10. Schválenie uznesenia
  • Pán Ing. Anton Liška predložil plénu návrh uznesenia. Uznesenie je v prílohe.
  • Uznesenie bolo schválené tak ako bolo prečítané. Počet hlasov za 19, proti 0, zdržal sa 0.
 11. Ukončenie
  • Pán Strnka poďakoval delegátom za prácu na pléne a ukončil ho o 14:14

Zapísal v Prievidzi dňa 29.1.2012, Ing. Ján Hrnčírik

« Späť

zverejnené: 03.06.2016 | aktualizované: 03.06.2016 | počet zobrazení: 72862

počet prístupov od 19.01.2016: 1391879
počet prístupov dnes: 806