DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 18.11.2011

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 18.11.2011

Prítomní: M. Strnka, J. Hrnčírik, B. Jesenský, M. Szabó jr, J. Šnirc – na telefóne

Ospravedlnení: R. Arvay, J. Divok

Hostia: A. Líška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka.

 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí KBO a prijaté opatrenia.

  Ku dňu konania zasadnutia KBO neboli splnené nasledovné úlohy:

  • odpredaj prístrojov 1 x LX 1600, 2 x Volkslogger /uložené v SGC Martin/. B. Jesenský zaktualizuje cenovú ponuku na www.gliding.sk
  • archivácia výsledkov súťaží v BL. R.Arvay na www.sna.sk v časti bezmotorové lietanie pripraví samostatnú ikonu „Výsledky súťaží“ do ktorej prekopíruje po jednotlivých rokoch dostupné výsledkové listiny /odkazy/ uložené na stránkach www.soaringspot.com
  • uzatvorenie zmlúv o správe a údržbe vetroňov medzi SNA a strediskami – SGC, Nitra, Prievidza. M. Strnka preverí stav na prezídiu SNA 25. novembra 2011
  • sponzorské zabezpečenie oblečenia pre reprezentáciu v BL. Úloha presunutá na novú KBO zvolenú plénom bezmotorového odboru začiatkom roku 2012
  • zakúpenie kyslíkového prístroja pre SGC Martin. M. Strnka preverí možnosti na prezídiu SNA 25.11.2011.
 3. Aktuálny stav finančných prostriedkov na účte KBO SNA, použitie voľných finančných prostriedkov.

  Na základe predloženého materiálu M. Strnkom komisia rozhodla z účtu KBO uhradiť finančné prostriedky takto:

  1. podľa zápisu KBO zo dňa 8.4.2011 /citujem: v roku 2011 uhradiť štartovné na FAI súťažiach reprezentantom používajúcim vlastné vetrone. O úhrade ostatných nákladov reprezentantov, rozhodne komisia podľa výšky finančných prostriedkov na účte KBO v závere roka./
   • uhradiť štartovné pre K. Benedikoviča a J. Kožára na ME Nitra vo výške á 800,– eur /1.600,–eur/
   • uhradiť štartovné pre M. Divoka na ME Nitra 800,– eur a vrátiť štartovné z dôvodu neúčasti na ME Litva vo výške á 800,– eur /1.600,– eur/ . Poznámka: zložené štartovné za ME Litva bolo použité na ME Litva D. Jančíkom, ktorý v zmysle zápisu KBO uhradí uvedenú čiastku na účet KBO SNA.
   • uhradiť štartovné vo výške 800,– eur na ME Nitra pre T. Boboka. Úhradu previesť na účet G. Bobokovej.
   • uhradiť príspevok vo výške á 1.000,– eur na zapožičané vetrone pre B. Vaška a R. Petra /2.000,–eur/ na ME Nitra
  2. podľa zápisu KBO zo dňa 21.5. 2011 /citujem bod 2f: KBO súhlasí so zapožičaním vetroňa Cirrus od R. Kříža pre F. Pecháča na MS juniorov v Nemecku za cenu 60,– eur na letový deň/.
   • uhradiť R. Křížovi čiastku 420,– eur /7 letových dní á 60,– eur/

  Poznámka: zostatok finančných prostriedkov na účte KBO po uhradení uvedených záväzkov ponechať na účte KBO s použitím na zabezpečenie pléna KBO /21.1.2011/ a úhradu poistenia vetroňov na sezónu 2012.

 4. Stanovisko KBO k súčasnému systému vykonávania pilotných a inštruktorských skúšok v BL.
  • súčasný systém vykonávania teoretických a praktických považuje KBO za nevyhovujúci a smerom k rastu členskej základne ZOČ AK za likvidačný
  • KBO navrhuje návrat k pôvodnej filozofii vykonávania teoretických a praktických skúšok
  • KBO navrhuje rozšíriť skúšobnú komisiu /min. pre oblasť západ, stred a východ/
  • KBO navrhuje zverejniť skúšobné otázky na www.sna.sk
  • KBO navrhuje organizovať teoretické skúšky podľa požiadaviek ZOČ AK už pri minimálnom počte 3 žiakov
  • KBO navrhuje z dôvodu absencie vhodného výcvikového typu vetroňa a bezpečnosti žiaka v základnom výcviku zrušiť povinnosť vykonávania úlohy sólo vývrtiek
  • KBO pre získanie kvalifikácie FI GLD navrhuje vytvoriť kvalifikáciu „FI GLD s obmedzením pre aerovlekovú osnovu“. Pre navijákovú osnovu zvýšiť počet odlietaných navijákových štartov na min. 100 /pri nesplnení uvedenej podmienky platí „FI GLD s dodatkom len pre aeovleky“/
 5. Stanovisko KBO k materiálom predloženým J. Hrnčírikom.

  Po úpravách KBO súhlasí s predloženými materiálmi takto /predmetné materiály tvoria prílohu zápisu/:

  1. zloženie reprezentácie pre rok 2012 – KBO súhlasí

   Poznámka:

   • prvý dvaja reprezentanti v poradí majú právo výberu triedy s tým, že KBO žiada uvedených reprezentantov do 20.12.2011 oznámiť predsedovi KBO svoje zaradenie do jednotlivých tried v sezóne 2012 a svoju účasť na medzinárodných a domácich súťažiach
   • súčasne KBO žiada všetkých členov reprezentácie SR, aby najneskôr do 20.12.2011 zaslali svoje požiadavky na využitie vetroňov SNA /Discus, Ventus, LS-8/ technikovi KBO B. Jesenskému tak, aby v priebehu januára 2012 mohlo byť na stránke KBO SNA zverejnené ich využitie spolu s voľnými termínmi pre ostatných záujemcov.
  2. slovenský pohár 2012 – KBO súhlasí
  3. pravidlá slovenského pohára 2012 – KBO súhlasí s úpravou, že M SR v BL bez ohľadu na zaradenie do IGC rankingu budú mať základný faktor kvality /ZFK/ – 1
  4. rekordy vytvorené v roku 2011 – KBO súhlasí /J. Divok rýchlosť na FAI trojuholníku a J. Hrnčírik – M. Benková, let cez 3 otočné body./
  5. pravidlá CPS 2012 – KBO súhlasí
 6. Vyhodnotenie výberových konaní na súťaže 2012, športový kalendár v BL.

  KBO obdržala jednu ponuku na organizáciu M SR z Prievidze a jednu ponuku na organizáciu M SR v akrobacii na vetroňoch zo Spišskej Novej Vsi. KBO s uvedenými ponukami súhlasí a odporúča ich zaradenie do kalendára športových súťaží SNA pre rok 2012.

  Poznámka: KBO súhlasí s návrhom AK Prievidza (formát PDF, veľkosť 358,8 kB) a odporúča M. Strnkovi predložiť ich na jednaní prezídia SNA 25.11.2011.

  Športový kalendár v bezmotorovom lietaní:

  32.FAI Majstrovstvá sveta – triedy – štandard, klubová, 20m, svetová 05.01. – 20.01.2013 A.G.Chávez /Argentína/
  32.FAI Majstrovstvá sveta – triedy – 15m, 18m, otvorená 04.08. – 19.08. Uvalde, Texas /USA/
  Majstrovstvá SR v triedach club a kombi (kombi – 15m+18m+dvojse­dadlovky) 04.08. – 18.08. Prievidza
  M SR juniorov v triedach club a std 04.07. – 15.07. Partizánske
  M ČR juniorov 17.07. – 29.07. Plzeň /ČR/
  M ČR seniorov   Partizánske
  Fatraglide 2011 trieda kombi 05.05. – 13.05. Martin
  Club Class Masters trieda club 05.05. – 13.05. Martin
  Pribina Cup 2012 07.04. – 15.04. Nitra
  FCC – gliding 2012 15.04. – 27.04. Prievidza
  Memoriál A. Makarenka 04.07. – 15.07. Partizánske
  Kamenický stupák 27.07. – 04.08. Kamenica n/Cirochou
  M SR v akrobacii na vetroňoch 29.08. – 02.09. Spišská Nová Ves
  Air Symposium v BL október SGC Martin
  M SR pilotov v zjazdovom lyžovaní 17.02. – 19.02. Skalka pri Kremnici ??
 7. Rôzne
  1. distribúcia strieborných a zlatých odznakov, zlatých odznakov s tromi diamantmi. KBO poveruje distribúciou odznakov B. Jesenského. Záujemcovia majú možnosť zakúpiť si uvedené odznaky v e-shope www.gliding.sk v cene: strieborné „C“ – 5,–eur, zlaté „C“ – 7,– eur a zlaté „C“ s tromi diamantmi – 10,– eur. KBO súhlasí s 10% províziou pre distribútora.
  2. KBO po rezignácii V. Foltína z pracovných dôvodov na zastupovanie bezmotorového odboru v EGU schvaľuje za delegáta T. Frátrika z SGC Martin. KBO poveruje V. Foltína zabezpečením príslušných zmien v adresári EGU. M.Strnka predloží nomináciu T. Frátrika na schválenie prezídiu SNA 25.11.2011.
  3. stanovenie termínu pléna BO SNA. KBO rozhodla o konaní pléna bezmotorového lietania SNA 21. Januára 2011 v Prievidzi. KBO týmto odporúča ZOČ AK vyslať na jednanie pléna člena plachtárskej odbornosti zo znalosťou problematiky športového bezmotorového lietania. Pozvánky spolu a návrhom programu budú zaslané poštou na ZOČ AK a zverejnené na webových stránkach www.sna.sk

Prievidza: 18.11.2011

Zapísal: A. Líška
Overil: M. Strnka

« Späť

zverejnené: 03.06.2016 | aktualizované: 04.06.2016 | počet zobrazení: 71002

počet prístupov od 19.01.2016: 1390710
počet prístupov dnes: 478