DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 13.02.2016

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania pléna KBL SNA v Prievidzi 13.02.2016
 1. Plénum otvoril a privítal delegátov a hostí Branislav Jesenský, predseda KBL SNA o 10:00. Prítomných oboznámil s formou hlasovania a diskusie.

  Pán Maroš Divok vykonal prezentáciu delegátov BO z Aeroklubov a oznámil, že je prítomných 19 delegátov z celkového počtu 26 organizačných zložiek SNA, čo je nadpolovičná väčšina a plénum BO je uznášania schopné.

  Prítomní: viď prezenčná listina v prílohe č. 1.

 2. Predsedajúci pléna Branislav Jesenský vykonal voľbu zapisovateľa schôdze a voľbu volebnej a návrhovej komisie. Do týchto pracovných funkcií boli zvolení:
  Funkcia Meno Hlasy za Hlasy proti Zdržali sa
  Zapisovateľ Zuzana Hrnčíriková 19 0 0
  Volebná a návrhová komisia Ján Hrnčírik 19 0 0
  Maroš Divok
  Edmund Schuller
 3. Predsedajúci pléna Branislav Jesenský predložil program pléna BL:

  Program pléna:

  1. Otvorenie pléna
  2. Schválenie zapisovateľa a volebnej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Správa o činnosti komisie bezmotorového lietania
  5. Príhovor prezidenta SNA
  6. Odovzdanie diplomov
  7. Správa komisie pre vzdušný priestor
  8. Diskusia
  9. Voľba členov komisie
  10. Prestávka
  11. Schválenie uznesenia
  12. Ukončenie

  Plénum schválilo program plným počtom hlasov 19 hlasov.

 4. Predsedajúci pléna Branislav Jesenský predniesol správu o činnosti bezmotorového lietania za uplynulé volebné obdobie od roku 2012 – správa sa nachádza v prílohe č. 2
 5. Prezident SNA, p. Ján Mikuš predniesol príhovor plénu BL SNA, v ktorom:
  • zhodnotil činnosť komisie z pohľadu prezidenta
  • zhodnotil činnosť komisie VP SR – kladné hodnotenie.
  • pripomenul konanie konferencie vzdušný priestor pre všetkých, Košice, marec 2016,
  • uzrejmil zamestnanecký stav SNA – traja zamestnanci, J. Filus, M. Gabor, V. Šmáriková,
  • informoval o novom zákone o športe ktorý vojde do plnej účinnosti od 1.1.2017,
  • tento zákon má pozitívny rozdiel – prináša vyššia dotácia pre rok 2016 a príspevok na šport by mal narastať,
  • je potrebné vypracovať antidopingovú smernicu a vytvoriť antidopingovú komisiu (3 členovia),
  • možnosť príspevoku pre aerokluby, na základe účasti na súťaží, počtu členov a pod.
  • je potrebné v priebehu roka doplniť register športovcov,
  • ďalej SNA musí ustanoviť – hlavného kontrolóra SNA a pod.
  • poďakoval za prácu členov a poprial všetko najlepšie v ďalej činnosti.
 6. Predsedajúci pléna Branislav Jesenský a prezident SNA p. J. Mikuš odovzdali postupne diplomy za dosiahnuté výkony športovcov v roku 2015 a diplomy za poďakovanie za činnosť a podporu bezmotorového lietania v aerokluboch.
 7. Pán Lukáš Benedikt predniesol správu komisie pre vzdušný priestor SR – správa vo forme prezentácie je v prílohe č. 3.
 8. Diskusia

  Pán Vyletel – AK Očová- informoval o možnosti zabezpečenia kalibrácie letových zapisovačov,
  kontaktné údaje: 0907646170, vyletel@centrum.cz.

  Pán J. Filus – technická služba SNA – zdôraznil potrebu časového rozvrhnutia predĺženia ARC pred nadchádzajúcou sezónou.
  Obnova prevádzkyschopnosti Blaníkov – p. Krizek z Blanik Aircraft spravili okruh po SR a urobil prehliadky Blaníkov. Banik Aircraft má od EASA schválený postup na obnovu letuschopnosti L13 – výhľad podľa spektra cca predĺženie životnosti 6000 hod. predpoklad cca 6 týždňová oprava.
  Blaníky prejdú na bezgenerálkový režim, ale ostanú revízie A, B, C. Výsledkom prestavby krídel, bude aj najbližšia dostupná revízia.
  Ďalej delegátov aeroklubov informoval o nových zápisníkoch pilota vetroňov – pripravený do tlače – SNA, cena približne 12 EUR. Distribúcia cez SNA.

  B. Jesenský – rozpustil pôvodnú komisiu a vyzval delegátov, aby dali návrhy kandidátov do voľby novej komisie – 7 členov. M. Divok všetky návrhy napísal na pripravenú tabuľu.

  Prebehla tajná voľba nových členov komisie bezmotorového lietania SNA.

 9. Prestávka do 12:30
 10. Výsledky voľby predniesol Maroš Divok za volebnú komisiu, výsledky hlasovania sú v zápise volebnej komisie – príloha č. 4

  Predsedajúci schôdze B. Jesenský poďakoval za prednesenie výsledkov voľby. Delegátom aeroklubov pripomenul, že v termíne na začiatku júla budú v tom istom termíne tri súťaže v Partizánskom, MAM, MSR BL, MSR BLj. Vyhodnocovanie bude priebežné ako 1 súťaž, na konci bude vyhlásený Majster Slovenska, Majster Slovenska juniorov, a víťaz MAM 2016.

  Dôvod: účasť na MSR BL priebežne klesala na nízke počty, týmto experimentom chceme posunúť športový výkon jednotlivcov, B. Jesenský požiadal o osvetu v aerokluboch, trate budú volené s ohľadom na výkonnosť všetkých pilotov.

 11. Schválenie uznesenia

  Pán J. Hrnčírik predniesol návrh uznesenia pléne BL SNA konaného dňa 13.02.2016 – príloha. Plénum BL SNA jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.

  Ako posledný M. Gábor, RLČ SNA, preniesol prítomným spôsob vydávania nových športových licencií FAI a prideľovanie známok. Nové licencie budú vydané na základe pokynu komisie BL, preto záujemci o novú licenciu píšte na komisia.bo.sna@gmail.com.

  Tí, čo potrebujú licenciu predĺžiť alebo potrebujú novú známku FAI, kontaktujte p. Gábora alebo sekretariát SNA mail.

 12. Zasadnutie pléna komisie BL ukončil p. B. Jesenský o 13:30.

V Prievidzi, 13. 02. 2016,

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 08.06.2016 | aktualizované: 08.06.2016 | počet zobrazení: 88478

počet prístupov od 19.01.2016: 1390686
počet prístupov dnes: 454