DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 15.10.2016

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 15.10.2016

Prítomní: M. Divok, B. Jesenský, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo, E. Schuller, Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 2. Výber štátneho trénera reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní
 3. Financovanie
 4. Technika SNA
 5. Rekordy k 15.10.2016
 6. FAI Odznaky v roku 2016
 7. Zoznam športovcov – pilotov BL, výsledky umiestnení 2016
 8. Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017
 9. Reprezentačné družstvo v bezmotorovom lietaní 2017
 10. Správa komisie pre vzdušný priestor SNA
 11. Rôzne – Air Symposium, Športová komisia SNA
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

  Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
  Momentálny model na výber členov reprezentácie sa preukázal ako nedostatočný. Z tohto dôvodu bude spracovaný návrh na zmenu dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA“.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: 31.03.2017
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Prihlasovanie miestnych súťaží konaných na území SR do IGC Rankingu
  Bezmotorová komisia SNA poverila M. Szaba, aby preveril a zabezpečil plnenie povinnosti prihlásenia výsledkov Majstrovstiev Slovenska v bezmotorovom lietaní 2015, 2016 a ostatných súťaží konaných pod gesciou SNA resp. niektorých z organizačných článkov SNA do FAI IGC rankingu.
  Zodpovedný/á: M. Szabó
  Termín: 31.12.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Teoretické skúšky pilotov vetroňov
  p. D. Jančík preverí možnosť zlepšenia prípravy a výučby na skúšku pre získanie preukazu spôsobilosti pilota vetroňov a zjednodušenie priebehu týchto skúšok. Taktiež pripraví v spolupráci s riaditeľom letových činností SNA návrh pre Dopravný úrad SR – aktualizáciu zoznamu examinátorov GLD z radov členov SNA.
  Zodpovedný/á: D. Jančík
  Termín: 31.12.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Propagácia bezmotorového lietania a národného družstva v bezmotorovom lietaní
  T. Bobok predstavil konto vytvorené na sociálnej sieti Facebook „Slovak National Gliding Team“. Do termínu 30. 11. 2016 dopracuje obsahovú stránku a bude pripravený na rozbehnutie kampane na rozšírenie povedomia o slovenských výpravách v bezmotorovom lietaní. Rovnakým spôsobom pripraví konto na youtube.com.
  Zodpovedný/á: T. Bobok
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 2. Štátny tréner reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní

  Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti p. J. Kožára, komisia bezmotorového lietania ruší uznesenie o vymenovaní Jozefa Kožára na pozíciu štátneho trénera SNA v BL a zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štátneho trénera reprezentácie SNA v bezmotorovom lietaní.
  Táto informácia bude zverejnená na www.sna.sk, poverená publikovaním Z. Hrnčíriková.
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: ASAP
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 3. Financovanie

  KBL SNA súhlasí s preplatením 3× vleku na PMSRj 2016 ( à 26,–EUR) pre prvých troch juniorov zúčastnených na MSRj BL 2016 v Partizán­skom. Jedná sa o pilotov: M. Jurovic, F. Pecháč, M. Surovčík ml.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA odsúhlasila pre výpravu reprezentácie SR na Majstrovstvá sveta 2017 – Benalla, Austrália, príspevok na prepravu vo výške 2.000,– EUR a každému súťažiacemu úhradu štartovného a aerovlekov odlietaných počas oficiálneho tréningu a počas trvania samotnej súťaže.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA dodatočne schvaľuje vyúčtovanie nákladov team kapitána J. Hlinku na WGC 2016, Pocuinai Litva, tak ako ich predložil na vyúčtovanie. Ďalej J. Hlinku zaväzuje vypracovaním správy o účasti slovenskej reprezentácie na WGC 2016 , Litva. Správa bude súčasťou správy bezmotorovej komisie SNA o výsledkoch reprezentácie BL SNA v roku 2016.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 4. Technika SNA

  T. Bobok preveril stav vetroňa OM-2222, nestihol. Zhodnotil stav laku vetroňa ako nevhodný. Úloha preverenia technického stavu ostatných vetroňov stále trvá. Termín do 30.04.2017.
  Zodpovedný/á: T. Bobok
  Termín: 30. 04. 2017
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA sa zhodla na nutnosti zabezpečenia vetroňov klubovej triedy (Cirrus, LS 1F a pod.) pre potreby reprezentácie SNA v BL, najmä však pre zabezpečenie potrieb juniorskej reprezentácie BL SNA, výchovy mládeže, rozvoja výkonnosti juniorskej základne SNA a pre umožnenie účasti na vrcholových podujatiach bezmotorového lietania pre členov SNA do 24 rokov veku.
  KBL SNA poveruje predsedu KBL SNA – M. Divoka prednesením a presadzovaním tejto požiadavky KBL SNA na zasadnutí prezídia SNA z dôvodu umožnenia aktívnej práce s mládežou venujúcou sa bezmotorovému lietaniu. Nákup takejto techniky je jednou zo základných podmienok pre rast výkonnosti, konkurencieschop­nosti a znalostí mládeže SNA venujúcej sa bezmotorovému lietaniu.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: konanie prezídia SNA
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Do konca roka 2017 bude potrebné všetky vetrone SNA vybaviť 8,33kHz rádiostanicami.

  Správcovia vetroňov predložia p. V. Šmárikovej doklady nutné k vyúčtovaniu prenájmu vetroňov SNA v roku 2016.
  Zodpovedný/á: M.Divok, D. Jančík. J. Kovalčík
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA odsúhlasila SGC Martin s termínom od 1.11.2016 ako nového správcu vetroňa OM-2222, DI s kompletným príslušenstvom na dobu 5 rokov, za podmienky, že SGC Martin na vlastné náklady zabezpečí obnovenie lakovania a kompletného povrchu na tomto vetroni najneskôr do začiatku sezóny 2017 (31.03.2017).
  Po pridelení správcovstva SGC Martin bude vetroň DI v štandardnom režime ako ostatná technika SNA, s tým, že správca má právo mimo doby využívania techniky reprezentáciou SR poskytnúť vetroň členom SNA podľa uváženia správcu za podmienok Smernice pre správu hmotného majetku SNA.
  Zabezpečenie novej zmluvy o správe vetroňa medzi SNA a SGC Martin.
  Zodpovedný/á: B. Jesenský
  Termín: 01.11.2016
  Za: 4, Proti:1, Zdržal sa: 2

  Bezmotorová komisia SNA žiada prezídium SNA o prehodnotenie havarijných a zákonných poistiek vetroňov v majetku SNA.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: najbližšie konanie prezídia SNA
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Predbežný plán využitia vetroňov SNA v roku 2017

  PRIBINA CUP Nitra
  13.04. – 22.04.2017
  LS 8    
  DISCUS 2 B. Jesenský  
  VENTUS 2   Witold Czarnik – záujem
  FCC Gliding Prievidza
  23.04. – 04.05.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  Fatraglide 2017 Martin
  06.05. – 13.05.2017
  LS 8    
  DISCUS 2 B. Jesenský  
  VENTUS 2    
  MAM/PMSR 2017, Partizánske
  02.07. – 15.07.2017
  LS 8 D. Jančík  
  DISCUS 2 M. Divok  
  VENTUS 2 B. Jesenský  
  19. FAI Majstrovstvá Európy 2017
  Std, Club, 20 m trieda
  20.07. – 06.08.2017
  LS 8 D. Jančík  
  DISCUS 2 M. Divok  
  VENTUS 2    
  19. FAI Majstrovstvá Európy 2017
  15m, 18m, Open Class
  10.08. – 26.08.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  18. FAI WGC juniorov
  Std, Club
  27.07. – 13.08.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 15.10.2016

  J. Hrnčírik predložil členom komisie bezmotorového lietania podklady k ustanovenému slovenskému rekordu od začiatku roka 2016. Komisia rekord schválila.

  V 15m triede (D-15) v kategórií D1 – 3.1.4.j.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km – absolútny – 101,97 km/h, Ján Divok, Ventus C/15m, 09.08.2016, Slovensko

  Celkový prehľad rekordov k 15.10.2016 bude vypublikovaný na www.sna.sk.
  Vypublikovanie na www.sna.sk.
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: 15.10.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 6. FAI Odznaky v roku 2016

  M. Divok predložil komisii podklady k vydaniu odznakov FAI za rok 2016. Komisia odsúhlasila udelenie odznakov. Zoznam držiteľov je v prílohe č. 1.
  Vypublikovanie zoznamu na www.sna.sk
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 7. Zoznam športovcov – pilotov BL, výsledky umiestnení 2016

  M. Divok informoval členov komisie o pripravovanom novelizovanom znení zákonu o športe, kedy národný športový zväz musí mať registrovaných 200 športovcov, aby mohol byť zväz financovaný zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu komisia prijíma opatrenia, aby bola športová známka FAI vydaná iba tomu športovcovi, ktorý poskytol kompletné osobné údaje do registra športovcov.

  Pripraviť zoznam športovcov v bezmotorovom lietaní, ktorí nemajú skompletizované osobné údaje.
  Zodpovedný/á: B. Jesenský
  Termín: 30.11.2016

  Správa komisie bezmotorového lietania SNA za rok 2016 – potreba pripraviť podklady – umiestnenie slovenských športovcov na medzinárodných súťažiach. Termín ASAP
  D. Jančík – ME – Litva a Pribinacup 2016,
  E. Schuller – Hungarian National Gliding Championship,
  T. Bobok – PMČR 2016, Plachtársky pohár Vysočiny,
  M. Szabo – PMSR 2016,
  M. Divok – FCC Gliding 2016
  Braňo Jesenský – Fatraglide 2016.
  GCUP

  Výsledky skompletizuje Zuzana Hrnčíriková.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 8. Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017

  KBL SNA prediskutovala výhody a nevýhody rozhodnutia spojenia súťaží Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní, Majstrovstiev SR juniorov a MAM v roku 2016 a ďalšie možnosti rozvíjania týchto súťaží. Komisia sa dohodla, že nebude vyhlásené výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev SR a Majstrovstiev SR juniorov v bezmotorovom lietaní v roku 2017, a po dohode s organizátorom obe súťaže znova spojila s MAM 2017 v Partizán­skom.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  V roku 2018 budú Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní konané súbežne s pred-závodom Majstrovstiev Európy (pre-EGC 2018) v Prievidzi a v roku 2019 budú taktiež organizované v Prievidzi v termíne pred samotným konaním Majstrovstiev Európy 2019 v Prievidzi.
  Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017 tvorí prílohu č. 2.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 9. Reprezentačné družstvo v bezmotorovom lietaní 2017

  Na základe platných nominačných kritérií a diskusie KBL SNA určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2017 nasledovne:

  Mužská reprezentácia

  • Klubová trieda

   Edmund Schuller (AK Lučenec) a Jozef Kožár (AK Martin)

  • 15m trieda, Štandardná trieda

   Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves) a Dominik Jančík (AK Nitra)

  • 18m trieda

   Ľubor Kuvik (Air Sympatia) a Viliam Kubovčík (AK Poprad)

  • Viacsedadlová 20m trieda

   Branislav Jesenský a Ján Kovalčík (SGC Martin / AK Bratislava)

  • 13,5m trieda

   Nestanovená pre rok 2017

  • Voľná trieda

   Nestanovená pre rok 2017

  Juniorská reprezentácia
  Martin Jurovic (AK Bratislava) a Milan Surovčík ml. (AK Žilina)

  Ženská reprezentácia
  Nestanovená pre rok 2017.

 10. Vzdušný priestor SR – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt predložil elektronicky správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto dokumentu. Komisia oceňuje komplexnú prácu komisie pre vzdušný priestor a taktiež berie na vedomie uvedenú správu.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 11. Rôzne

  Komisia podporuje a nabáda k rozvoju OGN siete na letiskách v SR. Momentálne zaregistrované OGN prijímače sú na LZNI, LZTR, LZPT, LZPE. Mapa aktívnych prijímačov.

  Airsymposium 2017 sa bude konať v sobotu 11. februára 2017, na letisku Boľkovce – Lučenec.
  Organizačné zabezpečenie, spustenie webu – propagácia a príprava materiálov.
  Zodpovedný/á: E. Schuller, Z. Hrnčíriková, T. Bobok
  Termín: ASAP

V Martine, 15.10.2016
Zapísala: Zuzana Hrnčíriková
Overil: Maroš Divok

 

Príloha č. 1

FAI Odznaky v roku 2016:

Číslo Meno a Priezvisko Aeroklub
6328 Peter Gašparovič SGC Martin
6329 Dušan Belay AK Bratislava
6330 Peter Kožár AK Martin
6331 Tomáš Lašo AK Martin
6332 Daniel Kronek SGC Martin

 

Príloha č. 2

Športový kalendár plachtárskych súťaží na rok 2017:

34. FAI Majstrovstvá sveta
15m, 18m, Open class
08.01. – 21.01.2017 Benalla
Austrália
Pribina Cup 2017 14.04. – 22.04.2017 Nitra
FCC Gliding 2017 23.04. – 04.05.2017 Prievidza
Fatraglide 2017 06.05. – 13.05.2017 Martin
Glide Challenge Cup GSS-KSS 2017 13.05. – 21.05.2017 Prievidza
9. FAI Majstrovstvá sveta žien 17.05. – 04.06.2017 Zbraslavice
Česká republika
DPSJL 2017
Majstrovstvá Slovinska 2017
27.05. – 04.06.2017 Prievidza
2. FAI Majstrovstvá sveta v 13,5m triede 29.06. – 16.07.2017 Szatymas
Maďarsko
Memoriál A. Makarenka 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
Majstrovstvá SR juniorov 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
Majstrovstvá SR 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
19. FAI Majstrovstvá Európy
Std, Club, 20m MultiClass
20.07. – 06.08.2017 Moravská Třebová
Česká republika
10. FAI Majstrovstvá sveta juniorov 27.07. – 13.08.2017 Pociunai, Kaunas
Litva
FAI Sailplane Grand Prix 29.07. – 05.08.2017 Partizánske
19. FAI Majstrovstvá Európy
15m, 18m, Open class
10.08. – 26.08.2017 Lasham
UK

Športový kalendár medzinárodných plachtárskych súťaží na rok 2018:

35. FAI Majstrovstvá sveta
15m, std, Club class
08.07. – 21.07.2018 Ostrów Wielkopolski
Poľsko
35. FAI Majstrovstvá sveta
18m, 20m MultiClass, Open class
28.07. – 11.08.2018 Příbram
Česká republika
PRE- EGC FAI 2018
Majstrovstvá SR 2018
TBA Prievidza

Športový kalendár medzinárodných plachtárskych súťaží na rok 2019:

20. FAI Majstrovstvá Európy 07.07. – 20.07.2019 Prievidza

 

Príloha č. 3

Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor

Dátum: 15.10.2016. Ob­dobie: rok 2016. Miesto: Bratislava Autor: Lukáš Benedikt

Čo sa udialo v roku 2016:

 1. Nová štruktúra TMA Sliač bola odsúhlasená.
 2. Vznikla nová GLDA Area Orava a aj sa začala používať.
 3. Nové vlnové priestory v Poľsku vznikli – cezhraničný vlnový priestor.
 4. Prednáška na konferencii Vzdušný Priestor pre Všetkých v Košiciach: „Prehľad aktivity a

skúsenosti používateľov spodného Vzdušného Priestoru Slovenskej Republiky (VP SR)“ 5. Prezentácia na pláne KBL v Prievidzi – oboznámenie plachtárskej verejnosti so stavom VP.

Prehľad úloh z plánu na rok 2016:

 1. Reštrukturalizácia TMA Sliač, s cieľom uvoľniť spodnú časť TMA pre priestor G. TMA sa zmenší do FL60 v priestore Žiar a Kremnica a mierne sa zväčší od FL50 v priestore Poľana.

  STAV: Ukončené.

  Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor 2016 – Reštrukturalizácia TMA Sliač
 2. Jednáme o možnosti aktivovať GLDA oblasti Fatra a Chopok na celu sezónu spojite, tak, aby ich bolo možné použivať aj mimo súťaží.

  STAV 2016/10: Aktivované na 3 mesiace v kuse a pridaná aj GLDA Orava.

 3. V spolupráci s poľským a českým aeroklubom by mala vzniknúť nová GLDA Orava, ktorá by mala slúžiť na vlnové lietanie, ale aj na sútaže.

  STAV 2016/10: Funkčné, ukončené.

 4. Jednáme o úprave GLDA Boleráz a Javorina, aby lepšie vyhovovali podmienkam prevádzky aeroklubov pod TMA Bratislava

  STAV 2016/10: V jednaní.

 5. Jednáme o úprave TMA4 Bratislava v oblasti VOR Nitra, pre uvoľnenie priestoru okolo LZNI počas Pribina Cup.

  STAV 2016/10: Odmietnuté.

 6. Nová ICAO mapa bude až v 05/2017.

Vlnové lietanie 2016/2017:
ak chceme rezervovať AMC spravované priestory – TRA05, 07, 07Y pre vlnové lietanie, musím predložiť AMC pravidlá pre vlnové lietanie a k nim zodpovedajúcu organizáciu – letisko, telefón, zodp. osoba, preškolenie účastníkov.

Nasledujúca KP na November sa koná 20.10.2016

Jozef Kožár vytvoril návrh na vlnový priestor v oblasti Martin. Priestor zasahuje do letovej cesty R23 a vyžadoval by si jej uzatváranie, spodok 8000ft. Musíme to lepšie vyargumentovať, ak to chceme.
Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor 2016 – návrh na vlnový priestor v oblasti Martin

Pre rok 2016/2017 je plánovaný redesign TMA Košice a asi vznikne TMA Prešov, pre výcvik pilotov BlackHawk. Našim cieľom je umožniť prelet medzi TMA Poprad, Košice a Prešov pre vetrone na výške 8000ft.

Prehľad úloh:

 1. ČO: Spoločne rezervovať Vzdušný Priestor pre plachtárske súťaže konané v SR každoročne.

  Stav: Funguje. Organizátori súťaží na SR, prosím ,predložte termíny a požadovaný priestor na súťaže do konca januára nasledujúceho roka. Ďakujem.

 2. Čo: začať presne a úplne zaznamenávať intenzitu prevádzky lietadiel a letísk SNA.

  Kto: metodiku LB, podklady všetky AK

  Dokedy: Marec 2014

  STAV: pre 2013 predbežne zistené. V 2014 prejdeme s tými, ktorí nedodali údaje.

  STAV 02/2015: metodika zavedená do hlásenia, treba ich vyhodnotiť.

  STAV 11/2015: vyhodnotené, hlásenia za rok 2014 nedodané.

  STAV 10/2016: vyhodnotené, hlásenia za rok 2015 nedodané. Za 2014 dodané.

 3. Čo: Pripraviť revíziu východnej hranice TMA Bratislava, kde je hranica vo výške 5000ft ALT na dotyk k ATZ Nitra, čo znižuje bezpečnosť pri hromadnej prevádzke klzákov počas medzinárodných súťaží konaných na letisku Nitra.

  Kto: LB

  Dokedy: V r. 2016,

  STAV: vstupy žiadne, agenda pripravená v komisii a je na WEBe (www.sna.sk).

  STAV 02/2015: vstupy aj od KBL žiadne.

  STAV 11/2015: požiadavka predložená LPS, v pláne na rok 2016

  STAV10/2016: zatiaľ odmietnuté.

 4. Čo: s GA Boleráz I. a II a Javorina: pozbierať vstupy od používateľov – vyhodnotiť prevádzku v roku 2014 a prispôsobiť organizáciu reálnym potrebám.

  Kto: LB

  Dokedy: priebežne, požiadavka leží na LPS, v pláne pre rok 2017

  STAV 10/2016: zatiaľ odmietnuté, treba nové argumenty spracovať.

Problémy, na ktoré narážame pri práci:
Opakuje sa: nemáme údaje o využívaní VP SR Aeroklubmi. Viaceré Aerokluby nevyplnili správne dotazník pre prevádzku na letiskách, ktoré prevádzkujú.
V roku 2016 žiadna zmena v tomto bode.
Predovšetkým žiadne relevantné vstupy, feedback od používateľov VP SR, KBL a pod.

« Späť

zverejnené: 21.11.2016 | aktualizované: 24.11.2016 | počet zobrazení: 31611

počet prístupov od 19.01.2016: 443631
počet prístupov dnes: 496