DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 15.10.2016

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Martine 15.10.2016

Prítomní: M. Divok, B. Jesenský, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo, E. Schuller, Z. Hrnčíriková

Program:

 1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
 2. Výber štátneho trénera reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní
 3. Financovanie
 4. Technika SNA
 5. Rekordy k 15.10.2016
 6. FAI Odznaky v roku 2016
 7. Zoznam športovcov – pilotov BL, výsledky umiestnení 2016
 8. Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017
 9. Reprezentačné družstvo v bezmotorovom lietaní 2017
 10. Správa komisie pre vzdušný priestor SNA
 11. Rôzne – Air Symposium, Športová komisia SNA
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

  Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA
  Momentálny model na výber členov reprezentácie sa preukázal ako nedostatočný. Z tohto dôvodu bude spracovaný návrh na zmenu dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA“.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: 31.03.2017
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Prihlasovanie miestnych súťaží konaných na území SR do IGC Rankingu
  Bezmotorová komisia SNA poverila M. Szaba, aby preveril a zabezpečil plnenie povinnosti prihlásenia výsledkov Majstrovstiev Slovenska v bezmotorovom lietaní 2015, 2016 a ostatných súťaží konaných pod gesciou SNA resp. niektorých z organizačných článkov SNA do FAI IGC rankingu.
  Zodpovedný/á: M. Szabó
  Termín: 31.12.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Teoretické skúšky pilotov vetroňov
  p. D. Jančík preverí možnosť zlepšenia prípravy a výučby na skúšku pre získanie preukazu spôsobilosti pilota vetroňov a zjednodušenie priebehu týchto skúšok. Taktiež pripraví v spolupráci s riaditeľom letových činností SNA návrh pre Dopravný úrad SR – aktualizáciu zoznamu examinátorov GLD z radov členov SNA.
  Zodpovedný/á: D. Jančík
  Termín: 31.12.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Propagácia bezmotorového lietania a národného družstva v bezmotorovom lietaní
  T. Bobok predstavil konto vytvorené na sociálnej sieti Facebook „Slovak National Gliding Team“. Do termínu 30. 11. 2016 dopracuje obsahovú stránku a bude pripravený na rozbehnutie kampane na rozšírenie povedomia o slovenských výpravách v bezmotorovom lietaní. Rovnakým spôsobom pripraví konto na youtube.com.
  Zodpovedný/á: T. Bobok
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 2. Štátny tréner reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní

  Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti p. J. Kožára, komisia bezmotorového lietania ruší uznesenie o vymenovaní Jozefa Kožára na pozíciu štátneho trénera SNA v BL a zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štátneho trénera reprezentácie SNA v bezmotorovom lietaní.
  Táto informácia bude zverejnená na www.sna.sk, poverená publikovaním Z. Hrnčíriková.
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: ASAP
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 3. Financovanie

  KBL SNA súhlasí s preplatením 3× vleku na PMSRj 2016 ( à 26,–EUR) pre prvých troch juniorov zúčastnených na MSRj BL 2016 v Partizán­skom. Jedná sa o pilotov: M. Jurovic, F. Pecháč, M. Surovčík ml.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA odsúhlasila pre výpravu reprezentácie SR na Majstrovstvá sveta 2017 – Benalla, Austrália, príspevok na prepravu vo výške 2.000,– EUR a každému súťažiacemu úhradu štartovného a aerovlekov odlietaných počas oficiálneho tréningu a počas trvania samotnej súťaže.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA dodatočne schvaľuje vyúčtovanie nákladov team kapitána J. Hlinku na WGC 2016, Pocuinai Litva, tak ako ich predložil na vyúčtovanie. Ďalej J. Hlinku zaväzuje vypracovaním správy o účasti slovenskej reprezentácie na WGC 2016 , Litva. Správa bude súčasťou správy bezmotorovej komisie SNA o výsledkoch reprezentácie BL SNA v roku 2016.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 4. Technika SNA

  T. Bobok preveril stav vetroňa OM-2222, nestihol. Zhodnotil stav laku vetroňa ako nevhodný. Úloha preverenia technického stavu ostatných vetroňov stále trvá. Termín do 30.04.2017.
  Zodpovedný/á: T. Bobok
  Termín: 30. 04. 2017
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA sa zhodla na nutnosti zabezpečenia vetroňov klubovej triedy (Cirrus, LS 1F a pod.) pre potreby reprezentácie SNA v BL, najmä však pre zabezpečenie potrieb juniorskej reprezentácie BL SNA, výchovy mládeže, rozvoja výkonnosti juniorskej základne SNA a pre umožnenie účasti na vrcholových podujatiach bezmotorového lietania pre členov SNA do 24 rokov veku.
  KBL SNA poveruje predsedu KBL SNA – M. Divoka prednesením a presadzovaním tejto požiadavky KBL SNA na zasadnutí prezídia SNA z dôvodu umožnenia aktívnej práce s mládežou venujúcou sa bezmotorovému lietaniu. Nákup takejto techniky je jednou zo základných podmienok pre rast výkonnosti, konkurencieschop­nosti a znalostí mládeže SNA venujúcej sa bezmotorovému lietaniu.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: konanie prezídia SNA
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Do konca roka 2017 bude potrebné všetky vetrone SNA vybaviť 8,33kHz rádiostanicami.

  Správcovia vetroňov predložia p. V. Šmárikovej doklady nutné k vyúčtovaniu prenájmu vetroňov SNA v roku 2016.
  Zodpovedný/á: M.Divok, D. Jančík. J. Kovalčík
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  KBL SNA odsúhlasila SGC Martin s termínom od 1.11.2016 ako nového správcu vetroňa OM-2222, DI s kompletným príslušenstvom na dobu 5 rokov, za podmienky, že SGC Martin na vlastné náklady zabezpečí obnovenie lakovania a kompletného povrchu na tomto vetroni najneskôr do začiatku sezóny 2017 (31.03.2017).
  Po pridelení správcovstva SGC Martin bude vetroň DI v štandardnom režime ako ostatná technika SNA, s tým, že správca má právo mimo doby využívania techniky reprezentáciou SR poskytnúť vetroň členom SNA podľa uváženia správcu za podmienok Smernice pre správu hmotného majetku SNA.
  Zabezpečenie novej zmluvy o správe vetroňa medzi SNA a SGC Martin.
  Zodpovedný/á: B. Jesenský
  Termín: 01.11.2016
  Za: 4, Proti:1, Zdržal sa: 2

  Bezmotorová komisia SNA žiada prezídium SNA o prehodnotenie havarijných a zákonných poistiek vetroňov v majetku SNA.
  Zodpovedný/á: M. Divok
  Termín: najbližšie konanie prezídia SNA
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  Predbežný plán využitia vetroňov SNA v roku 2017

  PRIBINA CUP Nitra
  13.04. – 22.04.2017
  LS 8    
  DISCUS 2 B. Jesenský  
  VENTUS 2   Witold Czarnik – záujem
  FCC Gliding Prievidza
  23.04. – 04.05.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2 Maroš Divok  
  Fatraglide 2017 Martin
  06.05. – 13.05.2017
  LS 8    
  DISCUS 2 B. Jesenský  
  VENTUS 2    
  MAM/PMSR 2017, Partizánske
  02.07. – 15.07.2017
  LS 8 D. Jančík  
  DISCUS 2 M. Divok  
  VENTUS 2 B. Jesenský  
  19. FAI Majstrovstvá Európy 2017
  Std, Club, 20 m trieda
  20.07. – 06.08.2017
  LS 8 D. Jančík  
  DISCUS 2 M. Divok  
  VENTUS 2    
  19. FAI Majstrovstvá Európy 2017
  15m, 18m, Open Class
  10.08. – 26.08.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
  18. FAI WGC juniorov
  Std, Club
  27.07. – 13.08.2017
  LS 8    
  DISCUS 2    
  VENTUS 2    
 5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 15.10.2016

  J. Hrnčírik predložil členom komisie bezmotorového lietania podklady k ustanovenému slovenskému rekordu od začiatku roka 2016. Komisia rekord schválila.

  V 15m triede (D-15) v kategórií D1 – 3.1.4.j.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km – absolútny – 101,97 km/h, Ján Divok, Ventus C/15m, 09.08.2016, Slovensko

  Celkový prehľad rekordov k 15.10.2016 bude vypublikovaný na www.sna.sk.
  Vypublikovanie na www.sna.sk.
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: 15.10.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 6. FAI Odznaky v roku 2016

  M. Divok predložil komisii podklady k vydaniu odznakov FAI za rok 2016. Komisia odsúhlasila udelenie odznakov. Zoznam držiteľov je v prílohe č. 1.
  Vypublikovanie zoznamu na www.sna.sk
  Zodpovedný/á: Z. Hrnčíriková
  Termín: 30.11.2016
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 7. Zoznam športovcov – pilotov BL, výsledky umiestnení 2016

  M. Divok informoval členov komisie o pripravovanom novelizovanom znení zákonu o športe, kedy národný športový zväz musí mať registrovaných 200 športovcov, aby mohol byť zväz financovaný zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu komisia prijíma opatrenia, aby bola športová známka FAI vydaná iba tomu športovcovi, ktorý poskytol kompletné osobné údaje do registra športovcov.

  Pripraviť zoznam športovcov v bezmotorovom lietaní, ktorí nemajú skompletizované osobné údaje.
  Zodpovedný/á: B. Jesenský
  Termín: 30.11.2016

  Správa komisie bezmotorového lietania SNA za rok 2016 – potreba pripraviť podklady – umiestnenie slovenských športovcov na medzinárodných súťažiach. Termín ASAP
  D. Jančík – ME – Litva a Pribinacup 2016,
  E. Schuller – Hungarian National Gliding Championship,
  T. Bobok – PMČR 2016, Plachtársky pohár Vysočiny,
  M. Szabo – PMSR 2016,
  M. Divok – FCC Gliding 2016
  Braňo Jesenský – Fatraglide 2016.
  GCUP

  Výsledky skompletizuje Zuzana Hrnčíriková.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 8. Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017

  KBL SNA prediskutovala výhody a nevýhody rozhodnutia spojenia súťaží Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní, Majstrovstiev SR juniorov a MAM v roku 2016 a ďalšie možnosti rozvíjania týchto súťaží. Komisia sa dohodla, že nebude vyhlásené výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev SR a Majstrovstiev SR juniorov v bezmotorovom lietaní v roku 2017, a po dohode s organizátorom obe súťaže znova spojila s MAM 2017 v Partizán­skom.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

  V roku 2018 budú Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní konané súbežne s pred-závodom Majstrovstiev Európy (pre-EGC 2018) v Prievidzi a v roku 2019 budú taktiež organizované v Prievidzi v termíne pred samotným konaním Majstrovstiev Európy 2019 v Prievidzi.
  Predbežný kalendár súťaží v bezmotorovom lietaní na rok 2017 tvorí prílohu č. 2.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 9. Reprezentačné družstvo v bezmotorovom lietaní 2017

  Na základe platných nominačných kritérií a diskusie KBL SNA určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2017 nasledovne:

  Mužská reprezentácia

  • Klubová trieda

   Edmund Schuller (AK Lučenec) a Jozef Kožár (AK Martin)

  • 15m trieda, Štandardná trieda

   Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves) a Dominik Jančík (AK Nitra)

  • 18m trieda

   Ľubor Kuvik (Air Sympatia) a Viliam Kubovčík (AK Poprad)

  • Viacsedadlová 20m trieda

   Branislav Jesenský a Ján Kovalčík (SGC Martin / AK Bratislava)

  • 13,5m trieda

   Nestanovená pre rok 2017

  • Voľná trieda

   Nestanovená pre rok 2017

  Juniorská reprezentácia
  Martin Jurovic (AK Bratislava) a Milan Surovčík ml. (AK Žilina)

  Ženská reprezentácia
  Nestanovená pre rok 2017.

 10. Vzdušný priestor SR – správa komisie pre vzdušný priestor

  P. L. Benedikt predložil elektronicky správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto dokumentu. Komisia oceňuje komplexnú prácu komisie pre vzdušný priestor a taktiež berie na vedomie uvedenú správu.
  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 11. Rôzne

  Komisia podporuje a nabáda k rozvoju OGN siete na letiskách v SR. Momentálne zaregistrované OGN prijímače sú na LZNI, LZTR, LZPT, LZPE. Mapa aktívnych prijímačov.

  Airsymposium 2017 sa bude konať v sobotu 11. februára 2017, na letisku Boľkovce – Lučenec.
  Organizačné zabezpečenie, spustenie webu – propagácia a príprava materiálov.
  Zodpovedný/á: E. Schuller, Z. Hrnčíriková, T. Bobok
  Termín: ASAP

V Martine, 15.10.2016
Zapísala: Zuzana Hrnčíriková
Overil: Maroš Divok

 

Príloha č. 1

FAI Odznaky v roku 2016:

Číslo Meno a Priezvisko Aeroklub
6328 Peter Gašparovič SGC Martin
6329 Dušan Belay AK Bratislava
6330 Peter Kožár AK Martin
6331 Tomáš Lašo AK Martin
6332 Daniel Kronek SGC Martin

 

Príloha č. 2

Športový kalendár plachtárskych súťaží na rok 2017:

34. FAI Majstrovstvá sveta
15m, 18m, Open class
08.01. – 21.01.2017 Benalla
Austrália
Pribina Cup 2017 14.04. – 22.04.2017 Nitra
FCC Gliding 2017 23.04. – 04.05.2017 Prievidza
Fatraglide 2017 06.05. – 13.05.2017 Martin
Glide Challenge Cup GSS-KSS 2017 13.05. – 21.05.2017 Prievidza
9. FAI Majstrovstvá sveta žien 17.05. – 04.06.2017 Zbraslavice
Česká republika
DPSJL 2017
Majstrovstvá Slovinska 2017
27.05. – 04.06.2017 Prievidza
2. FAI Majstrovstvá sveta v 13,5m triede 29.06. – 16.07.2017 Szatymas
Maďarsko
Memoriál A. Makarenka 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
Majstrovstvá SR juniorov 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
Majstrovstvá SR 2017 02.07. – 15.07.2017 Partizánske
19. FAI Majstrovstvá Európy
Std, Club, 20m MultiClass
20.07. – 06.08.2017 Moravská Třebová
Česká republika
10. FAI Majstrovstvá sveta juniorov 27.07. – 13.08.2017 Pociunai, Kaunas
Litva
FAI Sailplane Grand Prix 29.07. – 05.08.2017 Partizánske
19. FAI Majstrovstvá Európy
15m, 18m, Open class
10.08. – 26.08.2017 Lasham
UK

Športový kalendár medzinárodných plachtárskych súťaží na rok 2018:

35. FAI Majstrovstvá sveta
15m, std, Club class
08.07. – 21.07.2018 Ostrów Wielkopolski
Poľsko
35. FAI Majstrovstvá sveta
18m, 20m MultiClass, Open class
28.07. – 11.08.2018 Příbram
Česká republika
PRE- EGC FAI 2018
Majstrovstvá SR 2018
TBA Prievidza

Športový kalendár medzinárodných plachtárskych súťaží na rok 2019:

20. FAI Majstrovstvá Európy 07.07. – 20.07.2019 Prievidza

 

Príloha č. 3

Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor

Dátum: 15.10.2016. Ob­dobie: rok 2016. Miesto: Bratislava Autor: Lukáš Benedikt

Čo sa udialo v roku 2016:

 1. Nová štruktúra TMA Sliač bola odsúhlasená.
 2. Vznikla nová GLDA Area Orava a aj sa začala používať.
 3. Nové vlnové priestory v Poľsku vznikli – cezhraničný vlnový priestor.
 4. Prednáška na konferencii Vzdušný Priestor pre Všetkých v Košiciach: „Prehľad aktivity a

skúsenosti používateľov spodného Vzdušného Priestoru Slovenskej Republiky (VP SR)“ 5. Prezentácia na pláne KBL v Prievidzi – oboznámenie plachtárskej verejnosti so stavom VP.

Prehľad úloh z plánu na rok 2016:

 1. Reštrukturalizácia TMA Sliač, s cieľom uvoľniť spodnú časť TMA pre priestor G. TMA sa zmenší do FL60 v priestore Žiar a Kremnica a mierne sa zväčší od FL50 v priestore Poľana.

  STAV: Ukončené.

  Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor 2016 – Reštrukturalizácia TMA Sliač
 2. Jednáme o možnosti aktivovať GLDA oblasti Fatra a Chopok na celu sezónu spojite, tak, aby ich bolo možné použivať aj mimo súťaží.

  STAV 2016/10: Aktivované na 3 mesiace v kuse a pridaná aj GLDA Orava.

 3. V spolupráci s poľským a českým aeroklubom by mala vzniknúť nová GLDA Orava, ktorá by mala slúžiť na vlnové lietanie, ale aj na sútaže.

  STAV 2016/10: Funkčné, ukončené.

 4. Jednáme o úprave GLDA Boleráz a Javorina, aby lepšie vyhovovali podmienkam prevádzky aeroklubov pod TMA Bratislava

  STAV 2016/10: V jednaní.

 5. Jednáme o úprave TMA4 Bratislava v oblasti VOR Nitra, pre uvoľnenie priestoru okolo LZNI počas Pribina Cup.

  STAV 2016/10: Odmietnuté.

 6. Nová ICAO mapa bude až v 05/2017.

Vlnové lietanie 2016/2017:
ak chceme rezervovať AMC spravované priestory – TRA05, 07, 07Y pre vlnové lietanie, musím predložiť AMC pravidlá pre vlnové lietanie a k nim zodpovedajúcu organizáciu – letisko, telefón, zodp. osoba, preškolenie účastníkov.

Nasledujúca KP na November sa koná 20.10.2016

Jozef Kožár vytvoril návrh na vlnový priestor v oblasti Martin. Priestor zasahuje do letovej cesty R23 a vyžadoval by si jej uzatváranie, spodok 8000ft. Musíme to lepšie vyargumentovať, ak to chceme.
Správa o činnosti komisie pre Vzdušný priestor 2016 – návrh na vlnový priestor v oblasti Martin

Pre rok 2016/2017 je plánovaný redesign TMA Košice a asi vznikne TMA Prešov, pre výcvik pilotov BlackHawk. Našim cieľom je umožniť prelet medzi TMA Poprad, Košice a Prešov pre vetrone na výške 8000ft.

Prehľad úloh:

 1. ČO: Spoločne rezervovať Vzdušný Priestor pre plachtárske súťaže konané v SR každoročne.

  Stav: Funguje. Organizátori súťaží na SR, prosím ,predložte termíny a požadovaný priestor na súťaže do konca januára nasledujúceho roka. Ďakujem.

 2. Čo: začať presne a úplne zaznamenávať intenzitu prevádzky lietadiel a letísk SNA.

  Kto: metodiku LB, podklady všetky AK

  Dokedy: Marec 2014

  STAV: pre 2013 predbežne zistené. V 2014 prejdeme s tými, ktorí nedodali údaje.

  STAV 02/2015: metodika zavedená do hlásenia, treba ich vyhodnotiť.

  STAV 11/2015: vyhodnotené, hlásenia za rok 2014 nedodané.

  STAV 10/2016: vyhodnotené, hlásenia za rok 2015 nedodané. Za 2014 dodané.

 3. Čo: Pripraviť revíziu východnej hranice TMA Bratislava, kde je hranica vo výške 5000ft ALT na dotyk k ATZ Nitra, čo znižuje bezpečnosť pri hromadnej prevádzke klzákov počas medzinárodných súťaží konaných na letisku Nitra.

  Kto: LB

  Dokedy: V r. 2016,

  STAV: vstupy žiadne, agenda pripravená v komisii a je na WEBe (www.sna.sk).

  STAV 02/2015: vstupy aj od KBL žiadne.

  STAV 11/2015: požiadavka predložená LPS, v pláne na rok 2016

  STAV10/2016: zatiaľ odmietnuté.

 4. Čo: s GA Boleráz I. a II a Javorina: pozbierať vstupy od používateľov – vyhodnotiť prevádzku v roku 2014 a prispôsobiť organizáciu reálnym potrebám.

  Kto: LB

  Dokedy: priebežne, požiadavka leží na LPS, v pláne pre rok 2017

  STAV 10/2016: zatiaľ odmietnuté, treba nové argumenty spracovať.

Problémy, na ktoré narážame pri práci:
Opakuje sa: nemáme údaje o využívaní VP SR Aeroklubmi. Viaceré Aerokluby nevyplnili správne dotazník pre prevádzku na letiskách, ktoré prevádzkujú.
V roku 2016 žiadna zmena v tomto bode.
Predovšetkým žiadne relevantné vstupy, feedback od používateľov VP SR, KBL a pod.

« Späť

zverejnené: 21.11.2016 | aktualizované: 24.11.2016 | počet zobrazení: 82240

počet prístupov od 19.01.2016: 1424305
počet prístupov dnes: 1020