DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 14.11.2009

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 14.11.2009

Zápis zo zasadnutia KBL SNA v Prievidzi dňa 14.11.2009
(formát DOC, veľkosť 208,0 kB)

Prítomní: M. Strnka, V. Foltín, J. Hrnčírik, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabo ml., J. Divok

Ospravedlnení:

Hostia: Ing. Anton Liška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBL SNA M. Strnka. Na úvod požiadal do členov KBL SNA o okamžitú aktualizáciu e-mailových adries. Do názvu predmetu e-mailu na ktorú sa bude vyžadovať odpoveď sa bude vpisovať heslo ODPOVEĎ.

 2. Kontrola plnenia úloh z poslednej KBL SNA, kontrola plnenia pôsobnosti jednotlivých členov komisie, rozdelených po zvolení za členov komisie:
  • Starostlivosť o leteckú techniku v správe KBL SNA je nedostatočná(ne­dopísaná dokumentácia, neplatné ARC, zlý technický stav). K. Benedikovič dostal opätovne za úlohu do 1 týždňa predložiť ním už údajne vypracovaný systém zabezpečenia udržby, odovzdávania a preberania vetroňov v správe KBL SNA .( spôsob podpisovania zmluv ,vymedzenia zodpovednosti, ručenia za spoluúčasť,už rozdiskitovaný spôsob úhrady a výšky finančnej zábezpeky a i).
  • J. Divok bol ustanovený do funkcie koordinátora vlnového lietania a sprevádzkovania vlnového L-13 a dostal za úlohu sledovať a kontrolovať finančné pohyby KBL SNA od roku 2010
  • M. Szabó ml. je zodpovedný aktuálne informácie na web stránke SNA, technicky spravuje stránku pán R. Arvay. Úloha zverenenie reprezentačného družstva na stránkach SNA – nesplnená.
  • v prípade opakovanej pasivity členov KBL SNA na pridelené úlohy sa bude postupovať v zmysle stanov SNA a rozhodnutí prezídia
  • Odpredaj vetroňa OM-3535 (LI) bol realizovaný prezídiom SNA formou výberového konania.
  • Slovenský pohár bol vyhodnotený a vyhlásený na seminári. CPS ešte prebieha. Termín ukončenia súťaže je 31.12.2009
  • Nový vetroň Ventus 2 bol zakúpený a sprevádzkovaný podľa rozhidnutia prezídia
 3. Súťažný poriadok a nominačné kritériá BO SNA.

  Komisia zapracuje do Súťažného poriadku a nominačných kritérii dosiaľ navrhnuté pripomienky od súťažných pilotov. Dolaďovanie týchto dokumentov bude prebiehať cez e-mailovú komunikáciu a upravený dokument sa schváli na plachtárskom pléne v termíne 2/10.

 4. Výberové konanie na plachtárske súťaže na rok 2009.

  Komisii BO boli do termínu uzávierky výberového konania doručené dve ponuky na usporiadanie národných majstrovstiev:

  • AK Partizánske ponúkol usporiadanie PMSR v bezmotorovom lietaní 2009 v klubovej a voľnej triede.
  • AK Sabinov ponúkol usporiadanie PMSR v bezmotorovom lietaní 2009 v klubovej a voľnej triede.

   Tajným hlasovaním bol za usporiadateľa vybraný AK Partizánske pomerom 7/0.

   Viťazná ponukaje v prílohe tohto zápisu.

  • AK Partizánske ako jediný ponúkol usporiadanie PMSP juniorov v klubovej triede a 20 m dvojsedadlovej triede. KBL ponuku akceptovala, ponuka je prílohe tohto zápisu.
  • AK Očová ponúkla MSR v akrobacii na vetroňoch. Ponuku akceptovala KBL. Ponuka je prílohe tohto zápisu.

   KBL požiada pilotov vetroňov, ktorí štartovali v roku 2009 v štandardnej a 15 m triede o súhlas s tým či by sa mohlo PMSR 2010 v štandartnej a 15m triede uskutočnilo spolu s PMČR 2010 v AK Plasy a o súhlas s tým aby sa PMSR v štandartnej a 15m triede uskutočnovali spolu s PMČR v tých istých triedach jeden rok na Slovensku a jeden rok v Čechach.

   Reprezentačné družstvo na rok 2010.

   Komisia BO na základe dokumentu „Súťažný poriadok a nominačné kritéria KBL SNA v. 2008“ odsúhlasila e-mailovou komunikáciou členov reprezentačného družstva pilotov.Pri zostavovaní repre na základe kritéria 10.3.a.)v klub. a svetovej triede, 15m a štandard. triede a 18 m a voľnej triede postupovala obvyklým spôsobom a zohladnila posledné platné tohtoročné MS, ME.

   • Klubová trieda: Karol Benedikovič – AIR Sympatia, Tibor Noga – SGC Martin;
   • Svetová trieda: Miloš Ťapušík, Martin Šnirc – AK Nitra;
   • Štandartná trieda: Branislav Jesenský – SGC Martin, Viliam Kubovčík – AK Poprad;
   • 15 m trieda: Dominik Jančík – AK Nitra, Jozef Kožár – AK Martin;
   • 18 m trieda: Maroš Divok – AK SNV, Vladimír Foltín AK – Nitra;
   • Voľná trieda: Karol Benedikovič – AIR Sympatia, Pavol Černý – SGC Martin;
   • Reprezentačného družstva žien: pilotky Drahošu Divokovú – AK SNV, Zuzanu Hrnčírikovú – AK Trnava-mimoriadnym kritériom č.11 Súťažného poriadku a nom. kritérií.
   • Reprezentačného družstva juniorov: David Darnády, Filip Pecháč, Radoslav Čagala – AK Nitra, Martin Jurovic – AK Bratislava
 5. Aktualizácia rekorov SR v bezmotorovom lietaní.

  KBL bola predsedom športovej komisie oboznámená s aktualizovanou tabuľkou slovenských rekordov v bezmotorovom lietaní íctvom e-mailovej komunikácie. Zároveň odsúhlasila všetky rekordy za posledné obdobie. Nové rekordy boli vyhlásené na plachtárskom seminári. Ukladá predsedovi športovej komisie zverejniť aktualizovanú tabuľku nawww.sna.sk.

 6. Rôzne:
  • KBL zaktualizuje a zverejní na www.sna.sk sumy za prenájom vetroňov v správe KBL SNA a zároveň súhlasí s tým, aby juniorskí piloti,členovia SNA platili za prenájom polovičnú sumu a všetci členovia SNA budú platiť len za odlietané dni v prípade týždňových prenájmov v prípade nepriaznivého počasia.
  • finačné prostriedky na čiatočnú úhradu nákladov členov reprezentácie budú odsúhlasené a rozdelené po odsúhlasení a zverejnení ich výšky zo strany SNA.
  • servisné centrá zabezpečia zaslanie náletov určenia komerčných prenájmov na sekretariát SNA a IT SNA. (D. Jančik, J. Šnirc a L. Jánošík)
  • odsúlasila kandidatúru AK Nitra na Grand Prix 2010,AK Nitra na ME 2011 klub,štan­dard,svetovej a 20 m dvojsedadlovej triedy a AK Prievidza na MS juniorov 2013 a žiada prezídium SNA a schválenie tejto kandidatúry.
  • odsúhlasila zmenu konečného poradia z PMSR 2010 Prievidza v kombinovanej triede, ktorá bola spôsobená nesprávnou aplikáciou Športového poriadku Annex A pri rovnosti bodov. Po oprave sa na druhom mieste sa umiestnil Ľ.Kuvik Air Sympatia a na treťom mieste P. Černý SGC Martin.
  • komisia odsúhlasila finančnú náhradu za zapožičanie vetroňa LS-10 na reprezentáciu na ME v období 3 týždňov pánovi Vladimírovi Foltínovi vo výške 2400 € bez DPH a zároveň spracuje smernicu na poskytovanie finančných náhrad pri prenájme vetroňov pre potreby reprezentácie
  • pán Vladimír Foltín z osobných dôvodov odstúpil z členstva KBL SNA, súhlasí s ďalším zastupovaním SNA v IGC FAI a informovaním KBL SNA z výstupov zasadaní IGC a žiada prezídiu o schválenie uvedeného.
  • Komisia ďakuje J. Šnircovi a členom AK Prievidza za zorganizovanie plachtárskeho seminára na vysokej spoločenskej a odbornej úrovni,ďakuje všetkým reprezentantom za dosiahnuté výsledky a vynikajúcu reprezentáciu a ďakuje V.Foltínovi za celú jeho doterajšiu prácu v prospech slovenského plachtenia.
 7. Záver:
  • ďalšie zasadnutie komisie a plénum BO SNA je plánované na termín 2/10.
  • Zasadnutie KBL SNA ukončil M. Strnka.

Strnka Miroslav v.r.
predseda KBL SNA

Príloha: Cenové ponuky na výberové konania PMSR 2010

« Späť

zverejnené: 27.05.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 74636

počet prístupov od 19.01.2016: 1419839
počet prístupov dnes: 599