DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Uznesenie zo schôdze KRK SNA 09. - 10.03.2018

« Späť
Aktuality » Uznesenie zo schôdze KRK SNA 09. - 10.03.2018

Uznesenie zo schôdze KRK SNA konanej v dňoch 09.03. – 10.03.2018 v sídle SNA v Žiline.

 1. Kontrola plnenia úloh
  • Kontrola plnenia uznesení konferencie

   Uznesenie konferencie SNA sa priebežne plnia.

  • Kontrola plnenia uznesení prezídii SNA a práce odborných komisií

   Uznesenia resp. podstatné náležitosti dotýkajúce sa SNA sa nezverejňujú v podrobnejšom rozsahu, čo vedie k polemike na sociálnych sieťach.

  • Audítorské overenie účtovnej uzávierky SNA za rok 2017 je zazmluvnené.
  • Postup spracovania a zverejňovania registrov a projektov bude predložený konferencii.
 2. Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za rok 2017
  • Kontrola účtovných výkazov, zmluvných vzťahov, odstránenia nedostatkov z kontrol MŠ SR, čerpania prostriedkov zo ŠR na šport a práce s pohľadávkami

   Nárast výnosov SNA nevykryl nárast nákladov a tým došlo aj k zhoršeniu hospodárskeho výsledku.

   Aj napriek tržbám mimo SNA vo výške 6 991,66 € nebolo dosiahnuté vyrovnané hospodárenie technickej služby.

   Dotácia uznanému športu na rok 2017 bola vyčerpaná. Výrazný podiel na čerpaní majú náklady na reprezentáciu s podielom 43% na celkovej dotácii. Výrazný je podiel plachtárskej komisie na výchove mládeže a talentovanej mládeže.

   Priaznivý hospodársky výsledok AERON-u bol dosiahnutý úsporou nákladov pri mierne klesajúcej tendencii tržieb za nájmy.

 3. Návrh plánu práce KRK SNA na rok 2018
  • 21.09. – 22.09.2018 o 10:00 hod. zasadnutie KRK SNA v sídle SNA v Žiline s programom:
   • Kontrola plnenia uznesení konferencie
   • Kontrola plnenia podmienok SNA pre získanie verejných prostriedkov z MŠ SR pre rok 2018
   • Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za 1. polrok roku 2018
   • Rôzne
  • 08.03. – 09.03.2019 o 10:00 hod. zasadnutie KRK SNA v sídle SNA v Žiline s programom:
   • Kontrola plnenia uznesení konferencie
   • Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za rok 2018
   • Návrh plánu práce KRK SNA na rok 2019
   • Rôzne
 4. Rôzne
  • Kontrola zverejňovania údajov SNA, evidencie členov SNA a ochrany osobných údajov

   Registre na MŠ sú už funkčné.

  • Informácie za účelom spracovania stanoviska k účtovným závierkam a Výročnej správe SNA za rok 2017 a spracovania správy o činnosti KRK za rok 2017
  • Kontrola súladu pripravovaných podkladov na konferenciu SNA 24.03.2018 so Stanovami a Zákonom o športe

   Podklady k zmene Stanov boli prejednané s Ministerstvom školstva.

   KRK a ani sekretariát SNA v roku 2017 neprijali žiadne sťažnosti a podnety. Prezident SNA reagoval na kritiku nominácie reprezentantov zo sociálnych sietí písomne.

   KRK riešila neúčasť p. JUDr Divokovej a vystúpenie ZOČ Podbrezová zo SNA. Doporučuje kooptovať za člena KRK s hlasom poradným p. Molčanyiho, predsedu KRK LERMAS-u.

zverejnené: 21.03.2018 | aktualizované: 22.03.2018 | počet zobrazení: 60808

počet prístupov od 19.01.2016: 1452905
počet prístupov dnes: 966