DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

106. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 106. generálna konferencia FAI
logo FAI

17. – 21. októbra 2012, Antalya, Turecko

106. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2012 sa konala v tureckej Antalyi od 17. do 21. októbra 2012. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 47 členských krajín, 14 prezidentov odborných komisií a 6 prezidentov zastupujúcich stále a dočasné expertné skupiny FAI.

Plenárne zasadnutie zahájil prezident FAI pán John Grubbstrom. Delegáti si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Neila Armstronga (USA) – veliteľa Apolla 11, ktorý 20. júla 1969 vystúpil z lunárneho modulu na povrch mesiaca a spravil „malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“, pána Davida Cole – dlhoročného prezidenta FAI komisie mikrolightov a CASI, Dr. Janeta Folkes – svetového rekordéra v balónovom lietaní, pani Lorenu Morlini – pilotku a riaditeľku mnohých leteckých súťaží v Taliansku, pani Irinu Sanitsina – majsterku sveta a Európy v parašutizme a význačnú osobnosť v zoskokoch veľkých formácii.

Zbor riaditeľov a rada viceprezidentov FAI schválili kandidátov navrhnutých na ocenenia národnými aeroklubmi a odbornými komisiami FAI a v prípade Slovenskej republiky udelili:

 • Diplom Paula Tissandiera pánovi Gustávovi Schimíkovi, členovi Aeroklubu Martin za jeho celoživotnú prácu v prospech športového lietania.
 • FAI Čestný skupinový Diplom „Klubu raketových modelárov Košice“ pri príležitosti 50. výročia pôsobenia raketových modelárov v FAI a za význačný prínos klubu v založení a rozvoji raketového modelárstva na Slovensku.

V ďalšom delegáti bez pripomienok schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej v srbskom Belehrade.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Johna Grubbstroma. Vo svojej správe sa zameral na zhodnotenie svojho prvého dvojročného volebného obdobia vo funkcii prezidenta FAI:

 • práca v rámci sekretariátu FAI v Lausanne – september 2012 dokončené personálne obsadenie plánovaných funkcií, stanovenie rozsahu právomoci a funkčných povinností, zvolenie dvoch regionálnych viceprezidentov pre východnú a južnú Áziu, vytvorenie a pozitívne výsledky práce časti expertných skupín
 • technické zmeny – zmeny softvérov, zmeny v usporiadaní webových stránok FAI, zmeny vo fungovaní medzinárodného registra športových licencií FAI
 • sponzorské a marketingové aktivity FAI – Red Bull, Breitling, vytvorenie obchodnej spoločnosti FAME s 24,5% účasťou konzultačnej a marketingovej spoločnosti SINERGI
 • pozitívny posun v postavení FAI medzi svetovými športovými organizáciami – zvýšenie účasti počtu krajín a športovcov na podujatiach konaných pod hlavičkou FAI (napr. na parašutistický Mondial v Dubaji konaný v závere tohto roka je už teraz prihlásených 1.600 súťažiacich), zlepšenie propagácie leteckých športov v médiach, zvýšenie záujmu verejnosti a mladej generácie o letecké športy

Po správe prezidenta FAI výkonný finančný riaditeľ pán Robert Clipsham predniesol vyhodnotenie finančného plánu FAI za rok 2011, správu o hospodárení FAI so stavom k 31.8.2012 a návrh rozpočtu FAI na rok 2013. Rozpočty FAI a odborných komisií sú konsolidované, vedenie účtov odborných komisií spoločne s účtom FAI je bez problémov a podmienka zachovania samostatnosti a nezávislosti v rozhodovaní o použití finančných prostriedkov odbornými komisiami sa dodržuje. Príjmy a výdaje sa darí udržať v rovnováhe. Opäť tradične odborne dobre pripravené dokumenty potvrdené i správou auditorskej firmy Price Waterhouse Coopers delegáti bez pripomienok schválili.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub pre rok 2013 zotrváva v ôsmej triede s výškou členského príspevku 5.100 Sfr a počtom 3 hlasov.

Generálny sekretár FAI pán Jean-Marc Badan v prvej časti svojho vystúpenia informoval delegátov o stave a vývoji členskej základne FAI. Niektoré krajiny rezignovali na svoje členstvo v FAI (Surinam), u ďalších je ich členstvo podmienené vyrovnaním finančných záväzkov do konca roka 2012 (Ukraina, Qatar, Venezuela, Moldavia, Island a ďalšie). Na druhej strane predovšetkým vďaka aktívnej práci regionálnych viceprezidentov o členstvo v FAI požiadali i nové krajiny (Jordánsko, Panama, Tunis, Uruguay, Colpar, Vietnam, Laos). O zmenu zaradenia do nižšej triedy požiadali Nemecko, Maďarsko, Japonsko a Turecko. Konferencia zamietla návrh Islandu na zmenu výšky platenia členského príspevku krajín zaradených do 10.triedy t.j. do 1.000 členov podľa počtu obyvateľov (na 1.000 obyvateľov 1 Sfr). Návrh Izraela garantovať FAI účasť športovcov na športových podujatiach vo všetkých krajinách bol konferenciou delegovaný k riešeniu expertnou skupinou pre stanovy a ich doplnky.

Medzinárodná letecká federácia má k dnešnému dňu 103 členov – z toho 83 riadnych, 7 pridružených, 10 dočasných a 3 medzinárodných členov.

V druhej časti svojho vystúpenia pán generálny sekretár osobne a prostredníctvom predsedov expertných skupín informoval delegátov o:

 • plnení strategického plánu FAI, kde výsledok naplnenia personálneho stavu FAI by sa mal odraziť vo výraznom zvýšeniu účinnosti práce FAI
 • vytvorení štruktúry regionálnych viceprezidentov – zvolenie regionálnych viceprezidentov na ázijskom kontinente sa odrazilo vo flexibilite vplyvu FAI v danom teritóriu, zlepšení komunikácie medzi FAI a členskými krajinami regiónu, zlepšila so pomoc odborným komisiám FAI
 • vytvorení expertných skupín FAI a ich aktivitách – z celkového plánovaného počtu expertných skupín je vytvorených 8 a 6 zahájilo svoju prácu (vzdušný priestor, navigačné prostriedky, bezpečnosť, pravidlá, nové technológie, informačné systémy)
 • budúcnosti športovej stratégie FAI – organizácia multišportových súťaží, rozdelenie súčasnej 2. súťažnej kategórie na štvorstupňovú – zlatá, strieborná, bronzová, festival
 • situácii v kontrakte FAI – Breitling – zmluva by mala byť podpísaná do konca roka na dobu piatich rokov. Pre budúci rok je vybraných 10 súťaží FAI s účasťou spoločnosti Breitling, s cieľom prispieť organizátorom viac než len propagačnými materiálmi (banery, tričká, čiapky) napr. hodinkami.
 • vytvorení obchodnej spoločnosti FAI nazvanej FAME, ktorej cieľom bude centralizácia expertov a vytvorenie zisku. Počiatočný kapitál spoločnosti je sto tisíc Sfr. a jej súčasným riaditeľom sa stal Giancarlo Sergi.
 • prepracovaní zmluvy medzi FAI a organizátormi športových podujatí – nová zmluva bude zverejnená na stránkach FAI začiatkom budúceho roku
 • stave anti-dopingového plánu FAI kde do konca roku budú ukončené práce na verzii, ktorá následne bude predložená k posúdeniu a schváleniu Medzinárodnej anti-dopingovej agentúre WADA. Pre budúci rok sa počíta s testovaním 20 športovcov vybraných losom z prvej TOP stovky podľa rebríčka FAI (CIVA, CIAM, GAC, CIG, CIMA). Začiatkom roku 2013 bude predložený k diskusii sprievodca a návrh pravidiel FAI a v máji 2013 bude do členských krajín FAI distribuovaná definitívna verzia schválená zborom riaditeľov FAI
 • situácii v opätovnej aktivácii registra licencií FAI – pokračujú práce na odstraňovaní softvérových nedostatkov systému, je pripravený nový sprievodca systémom, členské krajiny by systém mali otestovať do konca roka aktualizáciou vydaných a platných licencii za rok 2012

V závere pán Jean-Marc Badan uviedol, že v roku 2011 sekretariát FAI ratifikoval 143 rekordov a evidoval 253 nehôd s následkom smrti (v roku 2010 to bolo 236, teda opäť nárast).

V ďalšom predsedovia odborných komisií, športový riaditeľ FAI, generálny sekretár FAI a ďalší informovali delegátov konferencie o záležitostiach týkajúcich sa športu a práce komisií:

 • predseda komisie pre športový poriadok – „Všeobecná časť“ informoval o plánovanom spoločnom zasadnutí komisie s prezidentmi odborných komisií v roku 2013 so zámerom zosúladenia športových poriadkov odborností s požiadavkami všeobecnej časti platnej pre všetky odbornosti
 • prezidenti odborných komisií predniesli správy o činnosti za uplynulý rok so zameraním na najdôležitejšie aktivity a projekty, klady, nedostatky, hlavné problémy a stručný plán na budúci rok
 • športový riaditeľ FAI pán Robert Hughes informoval delegátov o Svetových hrách neolympijských športov IWGA, ktoré sa uskutočnia v kolumbijskom Cali. FAI bude mať zastúpenie troch odborností – paragliding – presnosť pristátia, modelári – in-door vystúpenie sprevádzané hudbou, parašutizmus – pilotovanie padáka
 • v ďalšom informoval delegátov o organizácii plánovaných Svetových leteckých hier v roku 2015 – do konca roku 2012 FAI očakáva ponuky potenciálnych organizátorov. Konečný termín na podpis zmluvy je stanovený na polovicu roku 2013
 • delegát Austrálie informoval o možnostiach elektronickej účasti delegátov na zasadnutiach odborných komisií – skype, GoToMeeting
 • delegáti schválili vytvorenie dočasnej expertnej skupiny na zvýšenie účasti žien v leteckých športoch a práci v leteckých športových organizáciách. Predsedníčkou komisie bola zvolená kanaďanka Mary-Anne Stevens, členkami komisie sa stali francúzka Gillian Rayner a talianka Marina Galetto

V ďalšej časti jednanie pokračovalo schvaľovaním návrhov zmien stanov a ich dodatkov, ktoré boli schválené s pripomienkami.

FAI v ďalšom dvojročnom volebnom období povedie pán John Grubbstrom zo Švédska, zbor riaditeľov bude pokračovať s jednou zmenou, keď miesto kórejského zástupcu Jonghoon Lee bol zvolený holandský reprezentant Frederik Brink. Ďalšími členmi zostávajú – Robert Clipsham (Kanada), Robert Henderson (Nový Zéland), Otto Lagarhus (Nórsko), Alvaro de Orleans Bourbon (Španielsko), Beat Neuenschwander (Švajčiarsko).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2013, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Vala – bezmotorové lietanie
 • Pavol Barbarič / Tibor Gira – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / Andrej Zelem – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie a paragliding
 • Marián Sluk / Matúš Škvarka – mikroľahké lietanie

Ing. Anton Líška
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 68540

počet prístupov od 19.01.2016: 1390717
počet prístupov dnes: 485