DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

104. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 104. generálna konferencia FAI
logo FAI

6. – 11. októbra 2010, Dublin, Írsko

104. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2010 sa konala od 6. do 11. októbra 2010 v Írskom Dubline. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 44 členských krajín, 10 prezidentov odborných športových komisií a 5 prezidentov zastupujúcich technické komisie FAI.

Plenárne zasadnutie zahájil prezident FAI pán Pierre Portmann. Delegáti si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Josefa Pavlatu (ČR) – trojnásobného majstra sveta v parašutizme, pána Matti Peura (Fínsko) – plachtára a organizátora súťaží vo Fínsku, pána Guentera Zimmera (Nemecko) – držiteľa zlatej medaile vrtuľníkovej komisie FAI, pána Alejandro „Alex“ Macleana (Španielsko) – pilota RBAR a pána Nicka Kaltcheva (Bulharsko) – dlhoročného prezidenta bulharského národného aeroklubu.

Zbor riaditeľov a rada viceprezidentov FAI schválili kandidátov navrhnutých na ocenenia národnými aeroklubmi a odbornými komisiami FAI a v prípade Slovenskej republiky udelili:

 • Diplom Paula Tissandiera pánovi Mariánovi Szabóovi za jeho celoživotnú prácu v prospech súťažného športového lietania a organizovania významných majstrovských podujatí na Slovensku.
 • Čestný skupinový diplom FAI kolektívu pracovníkov slovenského leteckého múzea v Košiciach za ich významný prínos pri udržovaní a rozširovaní leteckých exponátov pre budúce generácie.

V ďalšom delegáti s pripomienkami schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej juhokórejskom Incheon.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Pierra Portmanna. Vo svojej poslednej správe vo funkcii prezidenta FAI sa zameral na:

 • Prácu v rámci sekretariátu FAI v Lausanne – porady exekutívy, porady s prezidentmi odborných komisií, porady s prezidentmi národných aeroklubov. Zdôraznil ich užitočnosť pre rozvoj FAI a navrhol ich pravidelné konanie i v budúcnosti.
 • Zhodnotenie doterajšej činnosti nového generálneho sekretára FAI, ktorý i keď nemá „letecký pôvod“, svojimi skúsenosťami získanými z pôsobenia na rôznych postoch v iných športoch môže byť pre našu komunitu prínosom.
 • Dobrú spoluprácu s organizátormi Svetových hier neolympijských športov IWGA, vystúpenie zástupcov FAI (parašutizmus, modelári…) na olympiáde v taiwanskom Kaohsiung i opätovné predbežné zaradenie leteckých športov do programu olympiády v kolumbijskej Cali (závesné lietanie – presnosť, aeromodelárstvo, parašutizmus).
 • Pozitívne zhodnotenie presťahovania sekretariátu FAI do areálu MOV v Lausanne – Maison du Sports Internationale
 • Vyslovenie poľutovania nad zastavením RBAR do roku 2012. Celé pôsobenie RBAR malo okrem finančného prínosu predovšetkým obrovský propagačný význam pre letecké športy. Nielen on, ale všetci očakávame, že organizátor po nevyhnutných reformných krokoch podnik znovu rozbehne.
 • Hľadanie možností konečného doriešenia finančných podlžností organizátora Svetových leteckých hier v Turíne.
 • Zhodnotenie svojej práce počas 6-ročného pôsobenia vo funkcii prezidenta FAI. Funkčné obdobie považuje za úspešné s pozitívnymi výsledkami dosiahnutými v športe, administratíve, ekonomike, spolupráci s MOV, IWGA, sponzormi.

Po správe prezidenta FAI pán Róbert Clipsham – výkonný finančný riaditeľ, predniesol finančnú správu FAI za rok 2009, správu o hospodárení FAI k 31. augustu 2010 a návrh rozpočtu FAI pre rok 2011. Snahou výkonného výboru je zjednotiť rozpočty komisií s rozpočtom sekretariátu tak, aby generálnej konferencii mohol byť predkladaný jeden rozpočet, ktorého súčasťou budú i rozpočty komisií. Tradične odborne dobre pripravené dokumenty delegáti bez podstatných pripomienok schválili.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub i pre rok 2011 zotrváva v 8. triede, s výškou členského príspevku 5.000 Sfr a počtom 3 hlasov.

V ďalšom nasledovalo schvaľovanie návrhov zmien a doplnkov stanov a ich dodatkov. Za najvýznamnejšie z nich považujem zmeny podmienok udeľovania Čestného skupinového diplomu FAI, začlenenie motorových padákových klzákov do CIMA/FAI, rozdelenie kompetencií výkonných orgánov FAI vo vzťahu k stanovám a ich dodatkom – zmeny stanov schvaľuje konferencia, zmeny dodatkov schvaľuje výkonný výbor FAI.

Generálny sekretár pán Stéphane Desprez v prvej časti svojho vystúpenia informoval delegátov o stave a vývoji členskej základne FAI. U členských krajín, ktoré si neplnia svoje povinnosti k FAI, došlo k vylúčeniu (Keňa), u ďalších je ich členstvo podmienené vyrovnaním finančných záväzkov voči FAI do konca roka 2010 (Indonézia, Libanon, Surinam…). Na druhej strane o členstvo v FAI požiadali i nové krajiny (Azerbajdžán, Mali, Ekvádor, Sýria, Irak…) Pán Stéphane Desprez za klad považuje, že sa v uplynulom roku podarilo doriešiť vzťahy v rade krajín, kde sa o členstvo v FAI uchádzalo viac kandidátov – Bosnu a Hercegovinu tak bude zastupovať Národný aeroklub Bosny a Hercegoviny a Brazílsky výbor pre letecké športy CAB bude zastupovať letecké športy juhoamerickej Brazílie. Konferencia schválila žiadosť Talianska o dvojročné preklasifikovanie z tretej triedy do triedy prvej bez možnosti využívania zvýšeného počtu hlasov. Toto umožní talianskemu aeroklubu finančne uzatvoriť hospodárenie výboru pre Svetové letecké hry v Turíne. Medzinárodná letecká federácia má k dnešnému dňu 102 členov – z toho 83 riadnych, 6 pridružených, 12 dočasných a 1 medzinárodné­ho člena.

Generálny sekretár pán Stéphane Desprez

V druhej časti svojho vystúpenia pán generálny sekretár informoval delegátov o stave a činnosti sekretariátu FAI. V roku 2009 FAI organizovala 44 svetových súťaží v 18 krajinách 2 kontinentov s účasťou 3211 súťažiacich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo opäť k miernemu zvýšeniu počtu súťaží. Primát v organizácii i v počte zúčastnených športovcov stále drží Európa – 74%. Výrazný je posun Ázie, ktorá sa podielom 14% v počte organizovania svetových súťaží v súčasnosti posunula na druhé miesto. V roku 2009 sekretariát FAI ratifikoval 142 rekordov, prevažne v kategóriách všeobecného letectva a mikroľahkého lietania. V závere tejto časti svojho vystúpenia pán Stéphane Desprez uviedol, že v roku 2009 FAI evidovala 192 nehôd s následkom smrti, ku ktorým došlo v krajinách, ktoré poslali hlásenie o svojej činnosti (45 krajín, čo je menej než 50% z celkového počtu členských krajín FAI). Väčšina nehôd už tradične nesie vizitku zlyhania ľudského činiteľa.

V tretej časti svojho príspevku generálny sekretár pán Stéphane Desprez predniesol delegátom návrhy na ďalšie skvalitnenie práce FAI. Dokument „Stratégia FAI“ obsahuje priority FAI, použité nástroje a výsledné ciele. Pozornosť je zameraná na sedem oblastí v poradí: bezpečnosť, ochrana vzdušného priestoru, ochrana životného prostredia, tvorba súťažných pravidiel, ochrana letísk, propagácia športových činností a zavádzanie nových technológii. K realizácii stanovených priorít by mali prispieť i zmeny v obsadení sekretariátu a vymedzení funkčnej náplne pracovníkov a ich zodpovednosti.

Nasledovalo otvorené fórum prezidentov odborných komisií, kde každý prezident v stručnosti komentoval správu predloženú delegátom v písomnej forme. Prevažná väčšina prezidentov vo svojich vystúpeniach vyzvala prezidentov národných aeroklubov k nominácii delegátov do odborných komisií FAI a následne k zabezpečeniu ich účasti na plenárnych zasadnutiach komisií. Informovanosť a výmena skúsenosti môžu byť prospešné pre prácu odbornej komisie i zúčastnenej krajiny.

V otvorenom fóre delegátov zaujal príspevok nórskej delegácie. V severských štátoch totiž v záujme ochrany životného prostredia postupným zvyšovaním DPH u benzínu AVGAS 100LL dochádza k takému zvýšeniu ceny, ktoré môže viesť k likvidácii športového lietania. Na druhej strane znižovanie spotreby benzínu AVGAS 100LL môže výrobcu viesť až k zastaveniu jeho výroby. Na pozvanie FAI k uvedenej problematike vystúpil obchodný riaditeľ francúzskej firmy TOTAL, pán Jean-Pierre Batterman. Delegátov informoval, že výrobcovia leteckých palív vynakladajú nemalé prostriedky na vývoj náhrady za uvedený druh leteckého benzínu. K dispozícii je benzín UL91, ktorý však je použiteľný len pre motory ROTAX. Jeho využitie pre ostatné motory leteckej techniky (takmer 60%) bez ich dodatočnej úpravy nie je možné, a tá pri tomto počte techniky je prakticky nerealizovateľná. V závere svojho vystúpenia delegátov ubezpečil, že vývoj adekvátnej náhrady za AVGAS 100LL bude i naďalej pokračovať, zatiaľ najväčším problém je udržanie stovkovej špecifikácie bez navýšenia ceny. Na druhej strane zrušenie výroby benzínu AVGAS 100LL bez náhrady nie je možné.

FAI v roku 2011 povedie pán John Grubbstrom zo Švédska a zbor riaditeľov bude pracovať v zložení – Robert Clipsham (Kanada), Robert Henderson (Nový Zéland), Otto Lagarhus (Nórsko), Jonghoon Lee (Korea), Alvaro de Orleans Bourbon (Španielsko), Beat Neuenschwander (Švajčiarsko).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2011, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Vala – bezmotorové lietanie
 • Miroslav Šulc / Marián Jorík – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / František Pytlík – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie / paragliding
 • Marián Sluk / Matúš Škvarka – mikroľahké lietanie
 • Radoslav Zozuľák – propagácia, vzdelávanie a rozvoj lietania
 • Vladimír Foltín – vzdušný priestor a navigačné prostriedky

Ing. Anton Líška
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 31.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 87527

počet prístupov od 19.01.2016: 1391907
počet prístupov dnes: 834