DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

105. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 105. generálna konferencia FAI
logo FAI

12. – 16. októbra 2011, Belehrad, Srbsko

105. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2011 sa konala v srbskom Belehrade od 12. do 16. októbra 2011. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 44 členských krajín, ďalej 11 prezidentov odborných športových komisií a 5 prezidentov zastupujúcich technické komisie FAI.

Plenárne zasadnutie zahájil prezident FAI pán John Grubbstrom. Delegáti si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Hansa Gutmanna (Rakúsko) – prezidenta FAI GAC, účastníka mnohých diaľkových letov, vrátane letu okolo sveta na svojom amatérsky postavenom lietadle Glasair IIS, pána René de Monchy (Holandsko) – čestného spoločníka FAI, pána Waclawa Wieczorka (Poľsko) – mnohonásobného majstra sveta a Európy v presnom lietaní a rally, pána Jamesa Hamiltona (Kanada) – dlhoročného člena kanadského akrobatického týmu, pána Jean-Luis Duranta (Francúzsko) – pilota s 12.000 letovými hodinami a výborného inštruktora.

Delegáti bez pripomienok schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej v írskom Dubline.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Johna Grubbstroma. Vo svojej prvej správe vo funkcii prezidenta FAI sa zameral na:

 • Prácu v rámci sekretariátu FAI v Lausanne – sťahovanie sekretariátu do nových priestorov, zmena na poste generálneho sekretára FAI, postupné prepracovávanie internetových stránok FAI, zjednotenie systému rozpočtovania organizácie tak, aby samostatnými prílohami finančného plánu FAI sa stali i plány odborných a technických komisií, v spolupráci s prezidentmi odborných komisií hľadanie nových zdrojov financovania organizácie a športu.
 • Úlohy, ktoré sa nepodarilo splniť v plánovanom rozsahu – bezchybné on-line fungovanie registra licencií FAI, občasné neplánované výpadky na serveri FAI, prechod na nový systém kategorizácie športových súťaží (možnosť založenia športovej agentúry?), propagácia organizácie leteckých športov na medzinárodných internetových komunikačných kanáloch ako je facebook, twitter a ďalšie.
 • Rozhodnutie organizovať Svetové letecké hry každé 4 roky. Vzhľadom k neistému pokračovaniu vývoja ekonomicko-finančnej situácie vo svete o ich organizáciu v roku 2012 neprejavila seriózny záujem žiadna krajina. Zbor riaditeľov FAI tak rozhodol o novom termíne ich konania v roku 2015. Sekretariát FAI zaháji celý proces výberu organizátora začiatkom budúceho roku.
 • Svetové hry neolympijských športov sa uskutočnia v kolumbijskom meste Cali a z FAI športov by sa mali predstaviť parašutisti v disciplíne pilotovanie padákov, paraglidisti a modelári. Za vypracovanie kritérií výberu súťažiacich a spracovanie súťažných pravidiel sú zodpovedné príslušné odborné komisie.
 • Riešenie rozporov FAI s Medzinárodnou antidopingovou agentúrou WADA, ktorá pre vykonávanie neplánovaných antidopingových testov požaduje predkladať prostredníctvom FAI podrobné tréningové a športové plány medailistov zo súťaží prvej kategórie. Ďalej sa jedná o redukovanie zoznamu zakázaných podporných prostriedkov, ktoré v leteckých športoch nemôžu ovplyvniť výkony športovcov.

Po správe prezidenta FAI výkonný finančný riaditeľ pán Róbert Clipsham predniesol vyhodnotenie finančného plánu FAI za rok 2010, správu o hospodárení FAI k 31.8.2011 a návrh rozpočtu FAI na rok 2012. Pán Clipsham pozitívne zhodnotil predovšetkým dobrú spoluprácu s prezidentmi odborných komisií v rámci začleňovania ich rozpočtov do rozpočtu FAI pri dodržaní podmienky zachovania samostatnosti v rozhodovaní používať svoje finančné prostriedky. Táto skutočnosť bola priaznivo hodnotená i v predloženej správe audítorskej firmy Price Waterhouse Coopers. Tradične odborne dobre pripravené dokumenty delegáti bez pripomienok schválili.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub pre rok 2012 zotrváva v 8. triede s výškou členského príspevku 5.100 Sfr (zvýšenie o 100 Sfr) a počtom 3 hlasov.

Generálny sekretár FAI pán Jean-Marc Badan v prvej časti svojho vystúpenia informoval delegátov o stave a vývoji členskej základne FAI. Niektoré členské krajiny požiadali o zrušenie členstva v FAI (Jordánsko), u ďalších je ich ďalšie členstvo podmienené vyrovnaním finančných záväzkov do konca roka 2011 (Ukraina, Bosna a Hercegovina, Malajzia, Nepal, Surinam, Sýria a ďalší). Na druhej strane o členstvo v FAI požiadali i nové krajiny (Katar, Albánsko).

Medzinárodná letecká federácia má k dnešnému dňu 103 členov – z toho 83 riadnych, 7 pridružených, 10 dočasných a 3 medzinárodných členov.

V druhej časti svojho vystúpenia pán generálny sekretár informoval delegátov o stave a činnosti sekretariátu FAI, ktorý sa v tomto roku ocitol v zložitej situácii – štrukturálne a personálne zmeny, komplikácie so zmenou servera apod. Tým došlo k obmedzeniu rozsahu niektorých plánovaných projektov a dokonca niektoré museli byť úplne pozastavené. I cez tieto problémy poďakoval prezidentom odborných komisií za výbornú spoluprácu a prezidentom národných aeroklubov za účasť na spoločnom zasadnutí v Taliansku. Toto zasadnutie splnilo očakávanie a prinieslo ďalšie námety pre skvalitnenie práce zboru riaditeľov a sekretariátu FAI smerom k riešeniu problémov členských krajín – využívanie vzdušného priestoru pre šport, nárast finančného zaťaženia športu v súvislosti s realizáciou často i nezmyselných ekologických opatrení a pod.

V roku 2010 FAI organizovala 44 súťaží prvej kategórie (vrátane 24 majstrovstiev sveta) v 26 krajinách 4 kontinentov s účasťou 3.460 súťažiacich. V roku 2010 sekretariát ratifikoval 228 rekordov. Za najhodnotnejšie sú považované:

 • 3 svetové rekordy ratifikované v kategórii lietadiel na solárny pohon – doba letu 26 hod 10 min, dosiahnutá výška 8744 m, absolútna dosiahnutá výška 9235 m
 • 4 svetové rekordy prekonané lietadlom postaveným študentmi brazílskej univerzity
 • 4 svetové rekordy prekonané ženou v kategórii vrtuľníkov

V závere tejto časti pán Jean-Marc Badan uviedol, že v roku 2010 FAI evidovala 236 nehôd s následkom smrti, ku ktorým došlo v členských krajinách, ktoré poslali hlásenie o svojej činnosti (41 krajín). Väčšina nehôd opäť nesie vizitku zlyhania ľudského činiteľa a ich počet i cez realizáciu prijatých opatrení sa dlhodobo nedarí znižovať. (v roku 2009 to bolo 192, teda opäť výrazný nárast).

V ďalšej časti jednania sa konferencia zaoberala revidovaním stratégie FAI do budúcnosti a realizáciou projektov, ktoré by mali zlepšiť pozíciu FAI v svetovom športe.

Prezident FAI pán John Grubbstrom vo svojom príspevku uviedol, že strategickou prioritou FAI do budúcnosti bude podpora celosvetových športových a rekreačných aktivít s konečným cieľom zaradiť FAI medzi svetovo uznávané športové organizácie. K tomu by mala prispieť i realizácia projektov, ktoré vo svojich vystúpeniach prezentovali ďalší členovia zboru riaditeľov FAI. Pán Otto Lagarhus informoval o projekte vytvorenia regionálnych riadiacich štruktúr FAI. Súčasný existujúci systém viceprezidentov bude zrušený a nahradený regionálnymi viceprezidentmi v počte 8 s teritoriálnou pôsobnosťou pre Severnú Ameriku, Južnú Ameriku, Európu, Stredný východ, Afriku, Strednú Áziu, Východnú a Južnú Áziu a Oceániu. Regionálny viceprezidenti budú súčasťou riadiaceho managementu FAI s priamou zodpovednosťou prezidentovi FAI a ich hlavnou úlohou bude koordinovať športové aktivity a pomáhať riešiť odborné problémy národných aeroklubov vo svojom regióne. Realizáciu projektu v priebehu roku 2012 delegáti konferencie schválili. Projekt zníženia počtu odborných a technických komisií prezentoval pán Beat Neuenschwander. Cieľom projektu je redukovať celkový súčasný počet odborných a technických komisií v počte 16 na 11. Projekt predpokladá zrušenie všeobecnej komisie CASI s tým, že časť zodpovednosti by prešla na prezidentov odborných športových komisií a časť na novo vytvorený samostatný odvolací tribunál FAI. Päť technických komisií by nahradila tzv. komisia expertov zložená z odborníkov súčasných technických komisií. Komisia menovaných expertov by zahajovala svoju činnosť vždy až na žiadosť výboru FAI o navrhnutie najvhodnejšieho riešenia daného problému. Po pripomienkach termín realizácie projektu stanoví generálna konferencia v roku 2012. Projekt kategorizácie športových súťaží a vytvorenie športovej agentúry FAI prezentoval Robert Henderson. Projekt predpokladá 4 úrovne športových súťaží:

 1. multi-športové súťaže (SLH, Olympiáda neolympijských športov,
 2. klasické disciplíny (súčasná kategória 1),
 3. pohárové súťaže komisií (súčasná kategória 2),
 4. marketingové súťaže.

Projekt počíta s podporou organizácie súťaží pre mladých, začínajúcich športovcov. Delegáti realizáciu projektu odsúhlasili a poverili zbor riaditeľov vytvoriť v priebehu roku 2012 športovú agentúru FAI. Projekt propagácie FAI predložil generálny sekretár FAI Jean-Marc Badan. Projekt predpokladá jednotnú propagáciu loga FAI na odborných dokumentoch, webových stránkach, dokumentoch odborných športových komisií i dokumentoch publikovaných organizátormi športových súťaží. Sprievodca propagáciou loga FAI bude k dispozícii na webových stránkach FAI. Delegáti konferencie schválili realizáciu projektu v priebehu roku 2012. Na záver k uvedenými projektom smerujúcim i k určitým štrukturálnym zmenám v FAI vystúpil prezident FAI pán John Grubstrom. Úlohy pre zbor riaditeľov a sekretariát FAI do konferencie v roku 2012 zhrnul do troch bodov:

 1. Pripraviť návrh zrušenia všeobecnej športovej komisie CASI,
 2. vytvorenie odvolacieho tribunálu FAI a návrh hlasovacieho práva zboru riaditeľov,
 3. zrušenie komisie pre stanovy FAI a ich dodatky.

Nasledovalo otvorené fórum, v ktorom k problematike anti – dopingu vystúpili Robert Henderson a Dr. Jurgen Knuppel so zámerom pripraviť k tejto problematike sprievodcu, ktorý bude rešpektovať národné špecifiká v boji proti dopingu. Pán Gordon Schirmel prezentoval výukové pomôcky pre najmenších záujemcov o lietanie a pán Guilanme Feral predniesol zaujímavú video-prezentáciu o lietaní telesne postihnutých nadšencov lietania. V Európe sa lietaniu aktívne venuje asi 600 telesne postihnutých držiteľov pilotnej licencie a širšiemu rozmachu bránia často len prísne nariadenia národných leteckých úradov.

Ďalej nasledovali správy predsedov odborných komisií, kde každý prezident v stručnosti komentoval správu predloženú delegátom v písomnej forme. Spoločným znakom ich vystúpení bolo zvyšovanie bezpečnosti leteckých športov a kritika častej absencie delegátov členských krajín na jednaniach komisií.

V ďalšej časti jednanie pokračovalo schvaľovaním návrhov zmien stanov a ich dodatkov. Predložené návrhy boli pripravené jednoznačne a ich schvaľovanie prebehlo bez pripomienok.

FAI v roku 2012 povedie naďalej pán John Grubbstrom zo Švédska a i zbor riaditeľov bude pracovať v nezmenenom zložení – Robert Clipsham (Kanada), Robert Henderson (Nový Zéland), Otto Lagarhus (Nórsko), Jonghoon Lee (Korea), Alvaro de Orleans Bourbon (Španielsko), Beat Neuenschwander (Švajčiarsko).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2012, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Wala – bezmotorové lietanie
 • Pavol Barbarič / Tibor Gira – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / Andrej Zelem – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – Lekársko – fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie a paragliding
 • Marián Sluk / Matúš Škvarka – mikroľahké lietanie
 • Radoslav Zozulák – propagácia, vzdelávanie a rozvoj lietania
 • Vladimír Foltín – vzdušný priestor a navigačné prostriedky

Ing. Anton Líška
Generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 75371

počet prístupov od 19.01.2016: 1395087
počet prístupov dnes: 747