DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica pre správu hmotného majetku SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica pre správu hmotného majetku SNA

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 734,1 kB)

 

Názov organizácie SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice Smernica pre správu hmotného majetku SNA
Registratúrna značka A2–2/2017
Dátum vyhotovenia 25.02.2017
Smernicu schválil Konferencia SNA
Platnosť smernice od 25.03.2017

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Táto smernica sa opiera o Stanovy SNA, Organizačný poriadok SNA a odpovedajúce ustanovenia Zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien.

  Touto smernicou sa upravuje:

  1. Nadobúdanie majetku, hospodárenie a používanie majetku SNA
  2. Postup pri likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku SNA
  3. Postup pri inventarizácii majetku SNA
 2. Majetkom sa rozumie:
  1. nehnuteľný majetok (pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom)
  2. hnuteľný majetok (hmotný a nehmotný majetok, lietadlá, vozidlá, zásoby a pod.)
 3. Predaj majetku v hodnote nad 3.000,– € môže SNA uskutočniť len vo výberovom konaní, o ktorom musia byť preukázateľne informované všetky členské ZOČ SNA. Prvého kola výberového konania sa môžu zúčastniť len ZOČ SNA.
  1. Výnosy z majetku SNA slúžia na činnosť SNA a jeho členov.
  2. V zmysle článku 7.1.3.1. Stanov SNA: „majetok bývalého Zväzarmu, ktorý nebol delimitovaný na tie ZOČ SNA, ktoré sú pokračovateľmi ich leteckých a parašutistických činností v bývalom Zväzarme, je spoločným majetkom SNA a jeho zakladajúcich ZOČ. Každá zakladajúca ZOČ ktorá sa stala členom SNA do 4.5.1993 má na tomto majetku SNA a výnose z neho rovnaký podiel“. S týmto majetkom hospodári SNA. O spôsobe nakladania s týmto majetkom môžu rozhodnúť len riadni – zakladajúci členovia SNA uvedení v čl. 7.3 Stanov SNA.
  3. Spoločný majetok SNA je do zániku SNA nedeliteľný.
 4. O nadobúdaní alebo predaji majetku sa uzatvárajú príslušné listiny (zmluvy a pod.), ktoré v SNA podpisuje štatutárny zástupca SNA určený v Stanovách, alebo ním za týmto účelom poverená osoba.

2. DISPOZÍCIE S MAJETKOM

 1. Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika ako občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou má pre plnenie svojich úloh vytvorené pracovisko v sídle organizácie a ustanovené centrá, v ktorých sa nachádza majetok SNA.
 2. Dispozície s nehnuteľným majetkom v SNA a to:
  1. získavanie do vlastníctva
  2. prevody v rámci SNA
  3. prevody mimo SNA

  schvaľuje s dodržaním pravidiel podľa čl. 1.3:

  • prezident SNA v hodnote do 16.000,– €
  • konferencia SNA v hodnote bez obmedzenia
 3. Dispozície s hnuteľným majetkom v SNA:
  1. získavanie do vlastníctva
  2. prevody v rámci SNA
  3. prevody mimo SNA

  schvaľuje s dodržaním pravidiel podľa čl. 1.3:

  • prezidentom poverená osoba v hodnote do 1.600,– €
  • prezident SNA v hodnote do 3.000,– €
  • prezídium SNA v hodnote do 16.000,– €
  • konferencia SNA v hodnote bez obmedzenia

  Poverovanie je špecifikované v čl. 6.7.2.3 Stanov SNA.

 4. Pod prevodom v zmysle článov 2.2. a 2.3. sa rozumejú zmeny vlastníctva s výnimkou prenájmu alebo zapožičania.
 5. SNA môže nadobúdať majetok iba v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie svojej činnosti a to taký, ktorého údržbu a opravy bude SNA schopný zabezpečiť prevažne vlastnými silami.

3. ZAPOŽIČIAVANIE MAJETKU v RÁMCI SNA a MIMO SNA

 1. Hnuteľný majetok (lietadlá, padáky, motorové vozidlá a pod.) sú zapožičiavané ZOČ a členom SNA na základe požiadaviek odborných komisií SNA alebo ZOČ SNA.
 2. Zapožičiavanie a prenájom hnuteľného majetku sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a schvaľuje ho prezident SNA na návrh odbornej komisie SNA alebo požiadavky ZOČ.
 3. Dlhodobé zapožičiavanie a prenájom hnuteľného majetku podľa článku 3.1. podlieha schváleniu prezídia SNA a vykonáva sa na základe návrhu odbornej komisie SNA alebo požiadavky ZOČ. Za dlhodobé zapožičiavanie a prenájom sa považuje obdobie 30 dní a viac.
 4. Zapožičiavanie, prípadne prenájom nehnuteľného majetku podlieha schváleniu konferencie SNA.
 5. Zapožičanie alebo prenájom majetku môže zrušiť konferencia SNA. Prezident alebo ním splnomocnený zástupca nemôže podpísať dohodu (zmluvu) o zapožičaní alebo prenájme majetku SNA v znení, ktoré by vypovedanie dohody (zmluvy) neumožňovalo.
 6. Majetok SNA zapožičaný alebo prenajatý ZOČ SNA nesmie byť bez súhlasu prezídia SNA zapožičaný alebo prenajatý tretej osobe, ani použitý na komerčnú činnosť. Porušenie tohto ustanovenia má za následok okamžité vypovedanie príslušnej dohody (zmluvy).

4. PREBYTOČNÝ a NEUPOTREBITEĽNÝ MAJETOK

 1. Prebytočný majetok
  1. Prebytočný je taký majetok, ktorý organizácia nepotrebuje a ani iným spôsobom ho nevyužije k plneniu svojich úloh
  2. O tom, či je majetok prebytočný rozhoduje komisia menovaná prezidentom SNA (spravidla inventarizačná komisia)
  3. O prebytočnosti sa spíše Zápis o prebytočnosti, s uvedením dôvodu prebytočnosti, s návrhom ako má byť s prebytočným majetkom naložené (bezplatné odovzdanie inej zložke SNA, odpredaj za dohodnutú zostatkovú cenu a pod.)
 2. Neupotrebiteľný majetok
  1. Neupotrebiteľný majetok je taký, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť prevádzky nemôže už slúžiť svojmu pôvodnému účelu alebo určeniu.
  2. Ak bola neupotrebiteľnosť majetku niekým zavinená, postupuje sa podľa všeobecne platných právnych predpisov (Zákonník práce, Občiansky zákonník)
  3. Neupotrebiteľnosť posudzuje trojčlenná komisia, ktorú menuje podľa výšky hodnoty prezident alebo prezídium SNA. Členom komisie nemôže byť pracovník zodpovedný za majetok. Komisia spracuje Zápis o neupotrebiteľnos­ti, v ktorom navrhne ako má byť s majetkom naložené.

  Zápis o neupotrebiteľnos­ti schvaľujú orgány podľa právomocí vymedzených v článkoch 2.2. a 2.3.

 3. Zrušovanie majetku
  1. Neupotrebiteľný majetok zrušuje komisia, ktorú menuje podľa výšky hodnoty prezident alebo prezídium SNA.
  2. Zrušenie sa uskutoční tak, aby zrušené predmety nemohli byť už použité k pôvodnému účelu alebo zamenené za predmety vhodné na použitie.
  3. O zrušení spíše komisia zápis podľa druhu majetku a to:
   • Zápis o vyradení drobného hmotného investičného majetku
   • Zápis o vyradení hmotného investičného majetku

5. INVENTARIZÁCIA MAJETKU

 1. SNA inventarizáciou overuje ku dňu riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
 2. Pre inventarizáciu majetku prezídium stanovuje:
  • hlavnú inventarizačnú komisiu
  • inventarizačné komisie

  Hlavná inventarizačná komisia sumarizuje čiastkové výsledky inventarizačných komisií z jednotlivých pracovísk SNA a podáva správu o výsledku inventarizácie prezídiu SNA.
  Inventarizačná komisia prevedie fyzickú inventúru majetku SNA na stanovenom pracovisku SNA. Spracuje inventúrny zoznam a porovnávaciu tabuľku zásob ku dňu inventarizácie, v ktorom vyznačí manká, prebytky, prípadne iné údaje k stavu majetku.
  Výsledky inventarizácie oznamuje hlavnej inventarizačnej komisii.

 3. Členmi komisií nemôžu byť pracovníci bezprostredne zodpovední za inventovaný majetok.
 4. V prípade, že komisia zistí nezrovnalosti pri fyzickej inventúre, postupuje sa ďalej voči zodpovednej osobe v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Táto smernica bola schválená konferenciou SNA dňa 25.03.2017.
 2. Touto smernicou sa ruší smernica schválená Plénom SNA dňa 26.11.2011.

« Späť

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 02.04.2022 | počet zobrazení: 102707

počet prístupov od 19.01.2016: 1358684
počet prístupov dnes: 440