DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica pre správu hmotného majetku SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica pre správu hmotného majetku SNA
Názov organizácie SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice Smernica pre správu hmotného majetku SNA
Poradové číslo smernice E-4/2010
Vypracoval Jana Porubčanská
Dátum vyhotovenia internej smernice 10.11.2011
Za správnosť smernice zodpovedá Jana Porubčanská
Za dodržiavanie smernice zodpovedá Prezident SNA, prezídium SNA, KRK
Platnosť internej smernice 1.12.2011
Prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.

Táto smernica sa opiera o ustanovenia zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, Stanov SNA a Organizačného poriadku SNA.

Touto smernicou sa upravuje:

 1. Nadobúdanie majetku, hospodárenie a používanie majetku SNA
 2. Postup pri likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku SNA
 3. Postup pri inventarizácii majetku SNA

1.2.

Majetkom sa rozumie:

 1. nehnuteľný majetok (pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom)
 2. hnuteľný majetok (hmotný a nehmotný majetok, lietadlá, zásoby a pod.)

1.3.

V zmysle čl. 6.2. až 6.5. Stanov SNA: „Majetok bývalého Zväzarmu, ktorý nebol delimitovaný na zakladajúce ZOČ SNA, ktorých činnosť je pokračovaním ich leteckých a parašutistických odborností v bývalom Zväzarme, je spoločným majetkom SNA a týchto ZOČ. Každá zo zakladajúcich ZOČ má na spoločnom majetku SNA rovnaký podiel.“
S týmto majetkom hospodári SNA.
Predaj majetku SNA v hodnote nad 3000,– EUR môže SNA uskutočniť len vo výberovom konaní, o ktorom musia byť preukázateľne informované všetky ZOČ SNA. Prvého kola výberového konania sa môžu zúčastniť len ZOČ SNA.
Výnosy z majetku SNA slúžia na činnosť SNA a jeho ZOČ.
Novoprijatá organizácia ZOČ nemá podiel na spoločnom majetku SNA, ktorý bol nadobudnutý delimitáciou.
Spoločný majetok SNA je do jeho zániku nedeliteľný.

1.4.

O nadobúdaní majetku sa uzatvárajú príslušné listiny (zmluvy a pod.), ktoré v SNA podpisuje jeho štatutárny zástupca určený v Stanovách SNA, alebo ním za týmto účelom poverená osoba.

2. DISPOZÍCIE S MAJETKOM

2.1.

Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika ako občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou má pre plnenie svojich úloh vytvorené pracoviská, na ktorých sa nachádza majetok SNA.

2.2.

Dispozície s nehnuteľnosťami v SNA a to:

 1. získavanie do vlastníctva
 2. prevody v rámci SNA
 3. prevody mimo SNA

schvaľuje s dodržaním pravidiel v článku 1.3:

 • prezídium SNA v hodnote do 16.600,– €
 • plénum SNA v hodnote bez obmedzenia

2.3.

Dispozície s hnuteľnosťami SNA:

 1. získavanie do vlastníctva
 2. prevody v rámci SNA
 3. prevody mimo SNA

schvaľuje s dodržaním pravidiel v článku 1.3:

 • prezidentom poverená osoba v hodnote do 1.600,– €
 • prezident SNA v hodnote do 3.000,– €
 • prezídium SNA v hodnote do 16.600,– €
 • plénum SNA v hodnote bez obmedzenia

Poverovanie je špecifikované v článku 5.6. Stanov SNA.

2.4.

Pod prevodom v zmysle článkov 2.2. a 2.3. sa rozumejú zmeny vlastníctva s výnimkou prenájmu alebo zapožičania.

2.5.

SNA môže nadobúdať majetok iba v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie svojej činnosti a to taký, ktorého údržbu a opravy bude SNA schopný zabezpečiť prevažne vlastnými silami.

3. ZAPOŽIČIAVANIE A PRENÁJOM MAJETKU V RÁMCI SNA A MIMO SNA

3.1.

Hnuteľný majetok (lietadlá, letúne, padáky, motorové vozidlá a pod.) sú zapožičiavané členom SNA a ZOČ SNA na základe požiadaviek odborných komisií SNA alebo ZOČ.

3.2.

Zapožičiavanie a prenájom hnuteľného majetku sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a schvaľuje ho prezident na návrh odbornej komisie alebo požiadavky ZOČ.

3.3.

Dlhodobé zapožičiavanie a prenájom hnuteľného majetku podlieha schváleniu prezídia SNA a vykonáva sa na základe návrhu odbornej komisie alebo požiadavky ZOČ.
Za dlhodobé zapožičiavanie a prenájom sa považuje obdobie 30 dní a viac.

3.4.

Zapožičiavanie, prípadne prenájom nehnuteľného majetku podlieha schváleniu pléna SNA.

3.5.

Dohodu (zmluvu) o zapožičaní alebo prenájme majetku SNA môže zrušiť plénum SNA. Dohoda (zmluva) o zapožičaní alebo prenájme majetku musí byť koncipovaná tak, aby takéto zrušenie umožňovala, v opačnom prípade je neplatná.

3.6.

Majetok SNA zapožičaný alebo prenajatý ZOČ SNA nesmie byť bez súhlasu prezídia SNA zapožičaný alebo prenajatý tretej osobe, ani použitý na komerčnú činnosť. Porušenie tohto ustanovenia má za následok okamžité zrušenie príslušnej zmluvy.

4. PREBYTOČNÝ A NEUPOTREBITEĽNÝ MAJETOK

4.1. Prebytočný majetok

4.1.1. Prebytočný je taký majetok, ktorý organizácia nepotrebuje a ani iným spôsobom ho nevyužije k plneniu svojich úloh.

4.1.2. O tom, či je majetok prebytočný rozhoduje komisia menovaná prezidentom SNA (spravidla inventarizačná komisia).

4.1.3. O preby­točnosti sa spíše Zápis o prebytočnosti, s uvedením dôvodu prebytočnosti, s návrhom ako bude s prebytočným majetkom naložené (bezplatné odovzdanie inej zložke SNA, odpredaj za dohodnutú zostatkovú cenu a pod.).

4.2. Neupotre­biteľný majetok

4.2.1. Neupotre­biteľný majetok je taký, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť prevádzky nemôže už slúžiť svojmu pôvodnému účelu alebo určeniu.

4.2.2. Ak bola neupotrebiteľnosť majetku niekým zavinená, postupuje sa podľa všeobecne platných právnych predpisov (Zákonník práce, Občiansky zákonník)

4.2.3. Neupotre­biteľnosť posudzuje trojčlenná komisia, ktorú menuje podľa výšky hodnoty prezident alebo prezídium SNA. Členom komisie nemôže byť pracovník zodpovedný za majetok. Komisia spracuje Zápis o neupotrebiteľnos­ti, v ktorom navrhne ako má byť s majetkom naložené.
Zápis o neupotrebiteľnos­ti schvaľujú orgány podľa právomocí vymedzených v článkoch 2.2. a 2.3.

4.3. Zrušovanie majetku

4.3.1. Neupotre­biteľný majetok zrušuje komisia, ktorú menuje podľa výšky hodnoty prezident alebo prezídium SNA.

4.3.2. Zrušenie sa uskutoční tak, aby zrušené predmety nemohli byť už použité k pôvodnému účelu alebo zamenené za predmety vhodné na použitie.

4.3.3. O zrušení spíše komisia zápis podľa druhu majetku a to:

 • Zápis o vyradení drobného hmotného investičného majetku
 • Zápis o vyradení hmotného investičného majetku

5. INVENTARIZÁCIA MAJETKU

5.1.

SNA inventarizáciou overuje ku dňu riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

5.2.

Pre inventarizáciu majetku prezídium stanovuje:

 • hlavnú inventarizačnú komisiu
 • inventarizačné komisie

Hlavná inventarizačná komisia sumarizuje čiastkové výsledky inventarizačných komisií z jednotlivých pracovísk SNA a podáva správu o výsledku inventarizácie prezídiu SNA.

Inventarizačná komisia prevedie fyzickú inventúru majetku SNA na stanovenom pracovisku SNA. Spracuje inventúrny zoznam a porovnávaciu tabuľku zásob ku dňu inventarizácie, v ktorom vyznačí manká, prebytky, prípadne iné údaje k stavu majetku.
Výsledky inventarizácie oznamuje hlavnej inventarizačnej komisii.

Členmi komisií nemôžu byť pracovníci bezprostredne zodpovední za majetok SNA na jednotlivých pracoviskách.

5.3.

V prípade, že komisia zistí nezrovnalosti pri fyzickej inventúre, postupuje sa ďalej voči zodpovednej osobe v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

Táto smernica bola schválená plénom SNA dňa 26.11.2011

6.2.

Touto smernicou sa rušia Smernice, schválené Prezídiom SNA dňa 26.2.2010.

« Späť

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 23.05.2018 | počet zobrazení: 70801

počet prístupov od 19.01.2016: 660267
počet prístupov dnes: 451