DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Estera


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 92,1 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice: Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)
Registratúrna značka: A2–1/2021
Dátum vyhotovenia: 24.08.2021
Smernicu schválil: Konferencia SNA
Platnosť smernice od: 11.09.2021

Článok 1.
Základné ustanovenia

 1. Na zabezpečenie efektívnej činnosti prezídia alebo konferencie Slovenského národného aeroklubu gen. M. R. Štefánika (v ďalšom len „SNA“) môže byť pre účel rozhodovania prezídia SNA alebo konferencie SNA (v ďalšom len „orgán“) použité hlasovanie s využitím elektronickej e-mailovej komunikácie (v ďalšom len „per rollam“), ktorého pravidlá a postup upravuje táto smernica.
 2. Hlasovanie spôsobom per rollam pri rozhodovaní orgánu je možné použiť len v prípade, ak nie je v rozpore s inými predpismi SNA, naliehavosť veci neumožňuje zvolanie riadneho zasadania orgánu a odkladom hlasovania o veci na riadne zasadanie by došlo k jej zmeškaniu alebo bezpredmetnosti.
 3. Hlasovanie per rollam nemôže byť použité na rozhodovanie vo veciach:
  1. vylúčenie člena SNA
  2. rozhodovanie o predaji nehnuteľného majetku
  3. vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo zrušenie obchodnej spoločnosti vo vlastníctve SNA alebo predaj obchodného podielu spoločnosti vo vlastníctve SNA
  4. vstup SNA do iných organizácií alebo zväzov alebo výstup z nich
  5. zánik SNA alebo rozdelenie jeho majetku
  6. návrh zástupcu ZOČ vo veci podliehajúcej schváleniu členskej základne jeho ZOČ
 4. Výnimku z ustanovenia odseku 3 tohto článku môže schváliť len riadna konferencia SNA pre konkrétny prípad, ak predmet hlasovania a formuláciu otázky stanoví svojim uznesením a toto uznesenie je schválené kvalifikovanou väčšinou hlasov v zmysle článku 2.1.9 stanov SNA.
 5. O nutnosti a vhodnosti hlasovania o veci spôsobom per rollam rozhoduje a návrh predkladá prezident SNA (ďalej len „prezident“). Návrh na použitie hlasovania per rollam môže podať prezidentovi aj ktorýkoľvek člen orgánu.
 6. Hlasovanie per rollam možno vykonať len v súlade s touto smernicou, inak je neplatné. Vykonanie hlasovania zabezpečuje prezident, alebo ním poverená osoba z radov členov prezídia SNA alebo sekretariátu SNA.
 7. O hlasovaní per rollam sa vedie osobitná dokumentácia, pozostávajúca z knihy hlasovaní a archívu vytlačenej elektronickej komunikácie (e-mailovej korešpondencie), ktorá je uložená k nahliadnutiu alebo kontrole na sekretariáte SNA.

  Uskutočnenie hlasovania spôsobom per rollam a jeho výsledok sa písomne zaznamená do knihy hlasovaní a stáva sa predmetom zápisnice a uznesenia z najbližšieho riadneho zasadnutia orgánu. Za vedenie knihy hlasovaní a archívu vytlačenej elektronickej komunikácie zodpovedá prezidentom poverený člen prezídia alebo sekretariátu SNA.

 8. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom orgánu elektronický dokument, tento bude zaslaný v štandardnom formáte PDF, alebo formátoch z prostredia Microsoft Office. Rozoslanie návrhu na hlasovanie sa zaznamená do knihy hlasovaní a vytlačený odosielaný návrh s prílohami sa zakladá do archívu vytlačenej elektronickej komunikácie.
 9. Pre jednoznačnú identifikáciu návrhov musí mať každý rozoslaný návrh na elektronické hlasovanie pridelené svoje poradové číslo. Rovnakým číslom musí byť označená aj všetka súvisiaca korešpondencia a hlasovanie ktoré odosielajú členovia orgánu k danému návrhu.

  Príklad: „Predkladám návrh na hlasovanie per rollam č. 22 o …“, „K návrhu per rollam č. 22 hlasujem: Súhlasím (Nesúhlasím), resp. Som za (Som proti)“, alebo „K návrhu per rollam č. 22 mám nasledovné námietky: …“).

Článok 2
Práva a povinnosti predkladateľa návrhu na hlasovanie

 1. Prezident zasiela členom orgánu a kontrolórovi SNA návrh na hlasovanie o veci spôsobom per rollam s dôvodovou informáciou a so všetkými prílohami nutnými na objektívne posúdenie a rozhodovanie najmenej 5 dní pred požadovaným termínom hlasovania. Návrh sa zasiela všetkým členom orgánu hromadným e-mailom, tak, aby bol z neho zrejmý zoznam všetkých adresátov, ktorým bol návrh zaslaný. Za platnú adresu sa považuje e-mailová adresa, ktorú pre účel elektronického hlasovania oznámil sekretariátu SNA člen orgánu, v prípade ZOČ štatutárny zástupca jednotlivého ZOČ.
 2. Zaslaním návrhu na hlasovanie per rollam na neplatnú adresu sa stáva hlasovanie neplatným. To neplatí v prípade, ak bolo nesprávne adresovanie zistené pred stanoveným termínom hlasovania a dotknutý člen orgánu potvrdil svoj súhlas so skrátenou dobou na rozhodovanie.
 3. Ak prezident rozhodne o prejednaní a hlasovaní o veci per rollam, určí aj záväzný termín na doručenie hlasovania (vyjadrenia), presne formuluje otázku ktorá je predmetom hlasovania a súčasne určí aj formu vyjadrenia, akú má člen orgánu pri hlasovaní použiť.

  (napr. áno/nie, za/proti, schvaľujem/nes­chvaľujem, súhlasím/nesúh­lasím, a pod.)

 4. Termín hlasovania sa stanovuje dátumom. Prijatý hlas je platný, ak bol doručený do 24:00 hodiny dňa stanoveného v návrhu. O uznaní hlasu rozhoduje dátum a čas vkladaný poskytovateľom e-mailových služieb do záhlavia e-mailovej správy. Člen orgánu si sám zodpovedá za dôsledky vzniknuté odoslaním hlasovania na nesprávnu adresu.
 5. Člen orgánu môže v odôvodnenom prípade požiadať o predĺženie termínu hlasovania. Ak to dôležitosť a naliehavosť prejednávanej veci umožňujú, prezident môže pôvodne stanovený termín predĺžiť a informuje o tom všetkých členov orgánu. Rozhodnutie o predĺžení termínu na hlasovanie sa zaznamená do knihy hlasovaní a vytlačená informácia o predĺžení termínu sa založí do archívu elektronickej korešpondencie.
 6. Výsledok hlasovania per rollam je prezident povinný oznámiť všetkým členom hlasujúceho orgánu a kontrolórovi SNA v najkratšom možnom čase. Platnosť nadobúda hlasovanie až po jeho overení kontrolórom SNA.

Článok 3.
Práva a povinnosti členov orgánu pri hlasovaní per rollam

 1. Všetci členovia orgánu majú právo na rovnaké podmienky hlasovania a váhu hlasov ktorá im prislúcha podľa stanov SNA.
 2. Člen orgánu musí hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia a v súlade so stanovami, internými smernicami a ostatnými záväznými predpismi SNA.
 3. Člen orgánu hlasuje o návrhu e-mailovou správou, zaslanou na sekretariát SNA z adresy ktorú deklaroval podľa článku 2 odseku 1 tejto smernice. V prípade zmeny deklarovanej adresy pre hlasovanie si člen orgánu sám zodpovedá za jej aktualizáciu v zozname adries vedenom SNA.
 4. Člen orgánu má právo v čase pred stanoveným termínom hlasovania reagovať alebo vzniesť námietky voči predloženému návrhu. Svoje námietky posiela prezidentovi ako predkladateľovi návrhu a všetkým ostatným členom orgánu. Doručené námietky alebo pripomienky k návrhu sa vytlačia a zakladajú do archívu elektronického hlasovania.
 5. V prípade ak námietky v zmysle odseku 5 tohto článku vzniesla nadpolovičná väčšina z členov orgánu, hlasovanie sa neuskutoční a už zaslané hlasy sa anulujú. Reakcia člena orgánu k zaslanému návrhu sa považuje za námietku len vtedy, ak je táto skutočnosť v zaslanom texte reakcie výslovne uvedená.

  (napr. „K hlasovaniu per rollam č. 22 vznášam námietky: … “)

 6. Prezident môže rozhodnúť o novom hlasovaní k danej veci, ak na základe námietok alebo zmeny podstatných skutočností súvisiacich s predmetom návrhu vznikla nutnosť zmeny obsahu alebo formulácie otázky. Nový návrh a hlasovanie musia byť v evidencii hlasovaní označené novým číslom.
 7. Hlasovanie per rollam vykonané v zastúpení alebo na základe plnej moci je neprípustné. Hlasovanie odoslané z e-mailovej adresy člena orgánu sa považuje za hlasovanie člena orgánu.
 8. Zrušené hlasovanie per rollam o danej veci nevylučuje možnosť vec opätovne prejednať a hlasovať o nej na riadnom zasadaní orgánu.

Článok 4
Výsledky hlasovania

 1. Hlasovanie per rollam je platné, ak bol návrh riadne zaslaný všetkým členom orgánu na nimi deklarovanú e-mailovú adresu a ak sa v stanovenej lehote zúčastnila hlasovania väčšina zo všetkých členov orgánu v zložení a miere určenej stanovami SNA.
 2. Na konštatovanie platnosti hlasovania a vyhodnotenie jeho výsledku sa uplatňujú odpovedajúce ustanovenia stanov SNA o uznášaniaschop­nosti a rozdelení hlasov pri hlasovaní, stanovené pre daný orgán. (t.j. pre rokovanie konferencie SNA alebo prezídia SNA) Za „všetkých delegátov“ a „prítomných delegátov“ v zmysle týchto ustanovení sa považujú všetci členovia orgánu, ktorým bol návrh na hlasovanie per rollam riadne zaslaný.
 3. Do vyhodnotenia výsledkov hlasovania nemôže byť pojatá odpoveď, ktorej formulácia nie je v súlade s požadovanou formou hlasovania podľa článku 2 odsek 3 tejto smernice a nevyjadruje jednoznačne stanovisko hlasujúceho.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ ostatné predpisy SNA výslovne neurčujú inú formu, všetky úkony vykonávané podľa tejto smernice (rozoslanie návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronickou formou (e-mailom). Pre príjem návrhov na hlasovanie per rollam a odosielanie hlasovania člen orgánu deklaruje len takú e-mailovú adresu, ktorej schránka má kapacitu postačujúcu aj na príjem dôvodovej informácie a sprievodných príloh.
 2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia konferenciou SNA.

Schválila konferencia SNA

V Žiline dňa 11.09.2021

« Späť

zverejnené: 23.05.2018 | aktualizované: 13.06.2023 | počet zobrazení: 61649

počet prístupov od 19.01.2016: 1349662
počet prístupov dnes: 630