DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou

Na prevzatie:

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice: Smernica Slovenského národného aeroklubu o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou
Registratúrna značka: A2–1/2022
Dátum vyhotovenia: 01.06.2022
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 01.06.2022

Obsah:

Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika (ďalej len „verejný obstarávateľ” alebo SNA) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) vypracoval smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Článok I.
Všeobecné ustanovenie

 1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO”) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
 2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
 3. Smernica je určená pre všetkých členov a zamestnancov SNA.
 4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné zdroje, rozpočet SNA, prostriedky z verejných zdrojov, iné štátne inštitúcie, zákazky financované z prostriedkov EÚ).
 5. Členovia a zamestnanci SNA budú pri realizácii zadávania zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto smernice v plnom rozsahu.

Článok II.
Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

 1. Zákazka vo verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
 2. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
 3. Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
 4. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
 5. Koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona.
 6. Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 7. Stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.
 8. Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
 9. Písomnou formou je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.
 10. Elektronickými prostriedkami sú elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
 11. Žiadosťou o účasť je:
  1. Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.
  2. Písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.
  3. Predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.
 12. Životným cyklom sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.
 13. Výskumom a vývojom sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.
 14. Inováciou je zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov.
 15. Značkou je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky.
 16. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:
  1. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň,
  2. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
 17. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:
  1. nových cien upravených smerom nadol,
  2. nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
 18. Kvalifikačný systém sa rozumie zoznam kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže verejný obstarávateľ vytvoriť v zmysle § 89 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III.
Postupy verejného obstarávania a finančné limity

 1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:
  1. Nadlimitná zákazka v hodnote rovnakej a vyššej ako:
   • 215 000,00 € – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
   • 750 000,00 € – ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,
   • 5 382 000,00 € – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
  2. Podlimitná zákazka v hodnote rovnakej a vyššej ako:
   • 180 000,00 € a nižšej ako 215 000,00 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
   • 300 000,00 € a nižšej ako 5 382 000,00 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
   • 400 000,00 € a nižšej ako 750 000,00 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
  3. Zákazka s nízkou hodnotou – § 117 ZVO v hodnote rovnakej a vyššej ako:
   • 10 000,00 € a nižšej ako 180 000,00 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
   • 10 000,00 € a nižšej ako 300 000,00 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
   • 10 000,00 € a nižšej ako 400 000,00 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
   • 10 000,00 € a nižšej ako 215 000,00 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

   Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom zníženia predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa ZVO, vyhnutia sa zverejneniu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk podľa ZVO alebo vyhnutia sa podaniu námietok podľa ZVO.

 2. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú:
  1. verejná súťaž,
  2. užšia súťaž,
  3. rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie) ,
  4. inovatívne partnerstvo,
  5. súťažný dialóg.

   Uvedené postupy sú popísané v § 66 až 99 zákona o verejnom obstarávaní.

 3. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú stanovené v § 100 až 107 zákona o verejnom obstarávaní.
 4. Zjednodušený postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO, okrem pátracích a bezpečnostných služieb, je popísaný v § 107a ZVO.
 5. Zjednodušený postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary a služby je popísaný v § 109 až 111 ZVO.
 6. Zjednodušený postup pri zadávaní podlimitných zákaziek na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO je popísaný v § 111a ZVO.
 7. Bežný postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na tovary, služby a stavebné práce je popísaný v § 112 až 116 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 aj na bežne dostupné tovary a služby ako aj sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO.
 8. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 ZVO.

Článok IV.
Bežná dostupnosť na trhu

 1. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovarov alebo služieb určiť, či sa jedná o bežne dostupné tovary a služby, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie.
 2. Poskytované služby je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015, pričom je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti, ako aj posúdiť či ich predmetom je alebo nie je intelektuálne plnenia.
 3. Tovary je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 v prípade, ak z predmetu a popisu zákazky nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či tovar má alebo nemá charakter bežnej dostupnosti; vtedy je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.
 4. Test bežnej dostupnosti je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

Článok V.
Postup podlimitných zákaziek

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 108 až 116 zákona. Pri použití postupu podľa § 108 ods. 1 písm. a) je možné uzatvoriť rámcovú dohodu najviac v trvaní 1 roka, a nie je možné zadať koncesiu.

 1. Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

  Pri zadávaní zákaziek na bežne dostupné tovary a služby verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami §§ 109 až 111 ZVO, prostredníctvom elektronického prostriedku označeného ako elektronická platforma. Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronických prostriedkom pre účely zadávania podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary a služby je popísaný v § 13 a 14 ZVO, v § 109 až 111 ZVO a s tým súvisiacich dokumentoch zverejnených na v danom elektronickom prostriedku.

 2. Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO

  Pri zadávaní zákaziek na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami § 111a ZVO, prostredníctvom elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1.2.2023).

 3. Bežný postup pre podlimitné zákazky

  Pri zadávaní zákaziek na iné ako bežne dostupné tovary a služby a stavebné práce verejný obstarávateľ postupuje podľa ustanovení §§ 112 až 116 ZVO prostredníctvom elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023). Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť tento postup aj pri zadávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary a služby a podlimitné zákazky na sociálne a iné osobitné služby podľa prílohy č. 1 ZVO.

Článok VI.
Zákazky s nízkou hodnotou

 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023) a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1.2.2023), môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023).
 2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 ods. 3 ZVO. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronické prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023), nepoužijú sa ustanovenia § 20 ZVO.
 3. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 ZVO.
 4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111 ZVO, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu (alebo na to určený elektronický prostriedok v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023), a ani postupovať podľa § 117 ods. 6 ZVO (a bodu 6 tohto článku), ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h), § 115 ods. 3 a 4 ZVO alebo ak:
  1. v postupe podľa § 117 ods. 6 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
  2. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím elektronickej platformy a ani podľa § 117 ods. 6 ZVO.
 5. Ak nejde o postup podľa § 117 ods. 4 ZVO (a bodu 4 tohto článku), verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO. Verejný obstarávateľ je povinný preskúmať, či nie sú splnené podmienky pre zápis úspešného uchádzača a jeho subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
 6. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na:
  • dodanie tovarov (okrem potravín) alebo poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO), ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 70 000,00 € bez DPH a zároveň je nižšia ako 100 000,00 €,
  • uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 180 000,00 € bez DPH a zároveň je nižšia ako 300 000,00 € bez DPH,
  • poskytnutie sociálnych služieb a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 260 000,00 € bez DPH a zároveň je nižšia ako 400 000,00 € bez DPH,

  vykonáva v súlade s ustanoveniami § 117 ods. 6 až 9 ZVO elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy (alebo na to určeného elektronického prostriedku v rámci prechodného obdobia do 1. 2. 2023), pričom výzva na predkladanie ponúk sa zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 117 ods. 9 ZVO. Výzva na predkladanie ponúk sa odosiela na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy a obsahuje najmä údaje a informácie podľa § 117 ods. 7 ZVO.

  Lehota na predkladanie, uvedená vo výzve na predkladanie ponúk v súlade s § 117 ods. 8 ZVO nesmie byť kratšia ako:

  1. sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
  2. deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 7. Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu:
  1. obchodné meno alebo názov,
  2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
  3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.
 8. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
 9. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia zmluvy; ak osobitný predpis neurčuje inak.

Článok VII.
Zákazka malého rozsahu (2 000 € – 9 999 €) – obstarávanie z verejných prostriedkov

 1. 1.Na zadávanie zákaziek malého rozsahu v rozmedzí 2 000 € – 9 999 € , ktoré sú obstarávané z verejných zdrojov sa nepoužijú postupy verejného obstarávania.
 2. Pri obstarávaní zákaziek z verejných zdrojov s hodnotou od 2 000 € do 9 999 € je člen alebo zamestnanec organizácie povinný zabezpečiť nákup v najbližšej obchodnej sieti alebo prostredníctvom internetu cez webovú stránku dodávateľa (e-shop) s prihliadnutím na dodržanie zásady hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov na obstaranie tovarov, služieb, potravín a stavebných prác za predpokladu, že tento nákup rovnakého druhu počas kalendárneho roka nepresiahne hodnotu 9 999 € za všetky nákupy.
 3. Pri obstarávaní zákaziek s hodnotou od 2 000€ do 9 999 € je zamestnanec alebo člen organizácie povinný zrealizovať telefonický, mailový alebo internetový cenový prieskum minimálne u troch dodávateľov a spracovať o ňom zápis podľa Prílohy č. 1. Cenový prieskum spolu s testom bežnej dostupnosti bude priložený k účtovnému dokladu.

Článok VIII.
Administratívny zamestnanec poverený agendou verejného obstarávania

Administratívny zamestnanec poverený agendou verejného obstarávania je zodpovedný za nasledovné činnosti súvisiace s uvedenou agendou:

 1. Na základe schváleného rozpočtu SNA a jeho priebežných úprav a podkladov, pripravuje, aktualizuje a predkladá štatutárovi SNA na schválenie plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok.
 2. Administratívne zabezpečuje, metodicky riadi a koordinuje postupy verejného obstarávania SNA.
 3. Zabezpečuje administratívny styk verejného obstarávateľa s Úradným vestníkom EÚ a Úradom pre verejné obstarávanie, čím sa rozumie spracovanie a zaslanie oznámení o vyhlásení postupov verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, príslušných správ v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, štatistických hlásení a pod.
 4. V oprávnených prípadoch zabezpečí spracovanie verejného obstarávania externou firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
 5. Vedie evidenciu prebiehajúcich postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.
 6. Zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami.
 7. Vypracováva súhrnnú správu o zákazkách k 30. 6., 31. 12. príslušného roku alebo priebežne s cenami vyššími ako 10 000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie zákonom stanovené informácie.

Článok IX.
Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami

 1. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet zákazky.
 2. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia lebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo združenie).
 3. Vybraný uchádzač nesmie mať evidované záväzky po lehote splatnosti voči verejnému obstarávateľovi.
 4. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 5. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky a pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní nesmie byť podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie.

Článok X.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť smernica č. GA01 z roku 2020.

 

Prílohy k smernici:
Vyhodnotenie cenového prieskumu a test bežnej dostupnosti

« Späť

zverejnené: 25.09.2022 | aktualizované: 25.09.2022 | počet zobrazení: 19062

počet prístupov od 19.01.2016: 1452908
počet prístupov dnes: 969