DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Iľja, Eliáš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc zo zasadania orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc zo zasadania orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou

Na prevzatie: Smernica o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc zo zasadania orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou
(formát PDF, veľkosť 119,4 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB generála M. R. Štefánika
Názov internej smernice: Smernica o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc zo zasadania orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou
Registratúrna značka: A1/2021
Dátum vyhotovenia: 08.01.2021
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 08.01.2021

Obsah:

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Táto smernica upravuje spôsob vyhotovovania a zverejňovania zápisníc z rokovaní orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou:
  1. Najvyššieho orgánu SNA
  2. Prezídia SNA
  3. Kontrolného orgánu SNA

  Ďalej ako orgány s rozhodovacou pôsobnosťou.

 2. Smernica sa opiera o ustanovenia Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Štruktúra a obsah zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia orgánu SNA s rozhodujúcou pôsobnosťou obsahuje minimálne tieto informácie:

 1. Schválený program zasadnutia.
 2. Prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) Zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli priložené.
 3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim.
 4. Dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu.
 5. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada.
 6. Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Vzor zápisnice je prílohou smernice.

Článok III.
Zverejňovanie zápisníc a kontrolné opatrenia na dodržanie termínov zverejnenia

 1. Zápisnica zo zasadania orgánu SNA s rozhodovacou pôsobnosťou je v zmysle §17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe v lehote do 25 dní od konania zasadnutia publikovaná na webovom sídle Slovenského národného aeroklubu gen. M. R. Štefánika – www.sna.sk.
 2. Za dodržanie termínu zverejnenia zápisnice orgánu SNA je zodpovedný predsedajúci, ktorý prostredníctvom sekretariátu SNA zašle kompletnú dokumentáciu na zverejnenie správcovi webového sídla.
 3. Kontrolu dodržania termínu zverejnenia zápisníc zo zasadania najvyššieho orgánu SNA a prezídia SNA zabezpečí Kontrolór NŠZ.
 4. Kontrolu dodržania termínu zverejnenia zápisu zo zasadania Kontrolnej a revíznej komisie SNA zabezpečí prezident SNA.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Predsedajúci a zapisovatelia zasadnutí orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou sú povinní riadiť sa touto smernicou.
 2. Prílohou smernice je vzor zápisnice zo zasadania orgánu SNA s rozhodujúcou pôsobnosťou vo formáte .docx.
 3. Smernica je platná od 08.01.2021 na dobu neurčitú.

 

Príloha k smernici:

 • Vzor zápisnice zo zasadania orgánu SNA s rozhodujúcou pôsobnosťou

« Späť

zverejnené: 08.01.2021 | aktualizované: 09.01.2021 | počet zobrazení: 33391

počet prístupov od 19.01.2016: 1460559
počet prístupov dnes: 228