DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica pre rozvoj talentovaných športovcov

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica pre rozvoj talentovaných športovcov

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 988,8 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
Názov internej smernice: Smernica, ktorá definuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z Príspevku uznanému športu (PUŠ) na účel rozvoja talentovaných športovcov v zmysle §69, ods. 5, písm. b.) zákona č. 440/2015 Z.z.
Registratúrna značka: D3/2019
Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 01.01.2019

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Táto smernica v nadväznosti na § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého Príspevku uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Slovenského národného aeroklubu gen. M.R.Štefánika (ďalej len “SNA”).
 2. Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom a tomu zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov zo Zoznamu talentovaných športovcov SNA.
 3. Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných kritérií a pravidiel medzi športovcov SNA, ktorí sú zaradení do Zoznamu talentovaných športovcov SNA.

Článok II.
Spôsob poskytnutia finančného príspevku talentovaným športovcom

 1. Finančné prostriedky sa poskytujú ZOČ, ku ktorým majú športovci príslušnosť a ktoré zabezpečujú športovú prípravu týchto športovcov, prípadne priamou úhradou oprávnených nákladov priamo talentovanému športovcovi.
 2. Príspevok sa poskytuje formou refakturácie oprávnených a účelne vynaložených nákladov športovej prípravy, prípadne priamou úhradou oprávnených nákladov, podľa Čl.IV bod 1. tejto smernice.
 3. Preplácanie oprávnených nákladov na prípravu talentovaného športovca zabezpečuje sekretariát SNA na základe predložených podkladov od predsedov jednotlivých odborných komisií, resp. od ich splnomocnených zástupcov.
 4. Predsedovia odborných športových komisií zodpovedajú za oprávnenosť, pravosť a úplnosť prekladaných podkladov, na základe ktorých budú oprávnené náklady preplácané.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje a súčasne je povinný použiť prostriedky výlučne na zabezpečenie účelu a zodpovedá za hospodárne, efektívne a účelné použitie prostriedkov a ich riadne vedenie v účtovníctve.

Článok III.
Podmienky čerpania finančného príspevku rozvoja talentovanej mládeže a účel použitia príspevku

 1. Podmienkou čerpania príspevku rozvoja talentovanej mládeže je zaradenie športovca do Zoznamu talentovanej mládeže v príslušnej odbornej športovej komisii za príslušný rok (t.j. 01.10. – 30.09. nasledu­júceho roka) a zabezpečenie prostredníctvom ZOČ, ku ktorej má talentovaný športovec príslušnosť, jeho zapísanie do IS športu v sekcii „talentovaný športovec“.
 2. Súčasťou zoznamu talentovaných športovcov za jednotlivé odborné športové komisie je stanovenie kritérií, na základe ktorých môže byť športovec zapísaný do zoznamu. Kritériá zaradenia športovca pre jednotlivé odbornosti tvoria prílohu tejto smernice. Kritériá na zaradenia športovca do zoznamu talentovaných športovcov stanovujú príslušné odborné komisie a podliehajú schváleniu prezídiom SNA.
 3. Zápis športovca do zoznamu talentovaných športovcov a zoznam talentovaných športovcov je príslušná odborná komisia povinná doručiť SNA najneskôr 15 dní od jeho schválenia príslušnou odbornou komisiou.
 4. Do zoznamu talentovaných športovcov môže byť zapísaný iba ten športovec, ktorý spĺňa všetky kritériá, ktoré stanovila odborná športová komisia za príslušný rok. V prípade, že všetky stanovené kritériá športovec nespĺňa, bude zo zoznamu vyradený.
 5. Každý športovec, ktorý je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov musí byť zapísaný so všetkými zákonom stanovenými údajmi v IS športu. Túto povinnosť zabezpečí predseda príslušnej odbornej komisie prostredníctvom ZOČ, ku ktorej športovec prislúcha.

Článok IV.
Účel použitia príspevku

 1. Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú výdavky vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športových reprezentantov a realizačných tímov v mládežníckych vekových kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe, v tom výdavky na:
  1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
  2. prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry,
  3. pitný režim a doplnky výživy,
  4. zdravotné poistenie,
  5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
  6. diagnostiku,
  7. regeneráciu a rehabilitáciu,
  8. športové oblečenie, náradie a materiál,
  9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
  10. dopingovú kontrolu,
  11. cestovné poistenie športovcov,
  12. zabezpečenie tréningového partnera,
  13. poplatky za účasť na súťažiach,
  14. prepravu športového náradia a materiálu,
  15. dobrovoľníctvo v športe,
  16. organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej republiky,
  17. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 2. Výdavky, ktoré nie sú uvedené v Článku IV, bod 1., nie sú oprávnenými nákladmi na účel rozvoja talentovaných športovcov a nemôžu byť preplatené.
 3. Prezídium SNA je v rozsahu a medziach daných touto smernicou oprávnené v prípade potreby upraviť ďalšie podmienky čerpania príspevku, ako aj podrobnosti účelu použitia príspevku.

V Žiline, 01.01.2019

« Späť

zverejnené: 05.04.2019 | aktualizované: 07.10.2020 | počet zobrazení: 54162

počet prístupov od 19.01.2016: 1395066
počet prístupov dnes: 726