DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Jela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica o zverejňovaní informácií podľa Zákona o športe

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica o zverejňovaní informácií podľa Zákona o športe

Na prevzatie: Smernica o zverejňovaní informácií podľa Zákona o športe
(formát PDF, veľkosť 847,9 kB)  

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB generála M. R. Štefánika
Názov internej smernice: Smernica o zverejňovaní informácií podľa §17 ods. 1. Zákona o športe č. 440/2015
Registratúrna značka: A1–1/2021
Dátum vyhotovenia: 20.12.2021
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 20.12.2021

Obsah:

Preambula

Táto smernica sa opiera o odpovedajúce ustanovenia zákona 440/2015 – Zákon o športe.

Touto smernicou sa upravuje:
Druh, spôsob, termín a následná kontrola zverejňovania informácií v zmysle §17 ods. 1. Zákona o športe.

Článok I.
Zoznam povinne zverejňovaných informácií podľa §17 ods. 1. Zákona o športe č. 440/2015 a termín ich zverejnenia

Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle http://www.sna.sk a v Informačnom systéme športu tieto informácie:

 1. Stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia.
 2. Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú.
 3. Informácia o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia.
 4. Pozvánka a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 7 dní pred dňom konania zasadnutia.
 5. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia.
 6. Správa volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb.
 7. Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov.
 8. Kandidáti na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 dni predo dňom konania volieb.
 9. Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu.
 10. Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny.
 11. Rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov.
 12. Informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.

Článok II.
Zverejňovanie informácií a kontrolné opatrenia na dodržanie termínov na zverejnenie

 1. Za zverejňovanie informácií v zmysle §17 ods. 1. Zákona o športe č. 440/2015 sú zodpovedné tieto osoby:
  1. Stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  2. Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  3. Informácia o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  4. Pozvánka a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 7 dní pred dňom konania zasadnutia.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  5. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: predsedajúci zasadania

  6. Správa volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: predseda volebnej komisie

  7. Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  8. Kandidáti na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 dni predo dňom konania volieb.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  9. Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  10. Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

  11. Rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: predseda príslušného orgánu

  12. Informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.

   Zodpovedný za zverejnenie v stanovenom termíne: sekretariát SNA

 2. Kontrolu dodržiavania zverejňovania dokumentov a dodržiavania termínov zverejnenia zabezpečí Kontrolór SNA vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci.
 3. Štatutárny zástupca SNA v intervale jeden krát za 3 mesiace skontroluje splnenie povinností uvedených v odsekoch 1. a 2. tejto smernice.

Článok III.
Záverečné ustanovenie

 1. Táto smernica bola schválená prezidentom SNA dňa 20.12.2021
 2. Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia najvyšším výkonným orgánom SNA.

« Späť

zverejnené: 05.01.2022 | aktualizované: 07.01.2022 | počet zobrazení: 17534

počet prístupov od 19.01.2016: 1356248
počet prístupov dnes: 1051