DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Jela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

Na prevzatie:

HLAVA 1
Rokovací poriadok

Článok 1.
Účastníci konferencie SNA

 1. Účastníkmi Konferencie SNA (ďalej len „Konferencia“) sú delegáti členských ZOČ SNA majúcich štatút riadneho a riadneho zakladajúceho člena SNA podľa čl. 7.4 Sta­nov SNA (ďalej len „Stanovy“), štatút registrovaného člena SNA podľa čl. 7.4.31 Stanov, ďalej zástupca športovcov podľa čl. 6.5.3. Stanov, zástupca individuálnych členov podľa čl. 6.5.4. Stanov a zástupca športových odborníkov podľa čl. 6.5.7.5 Stanov (v ďalšom len „delegát/dele­gáti“).
 2. Ďalšími účastníkmi konferencie môžu byť členovia s hlasom poradným a pozvaní hostia.
 3. Na Konferencii SNA sa môže zúčastniť aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo funkcii pozorovateľa.
 4. Volebnej Konferencie sa zúčastňujú najviac 3 delegáti členských ZOČ, ostatných konferencií po 1 delegátovi každého členského ZOČ.
 5. Delegát preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadaní Konferencie predložením písomného potvrdenia štatutárneho orgánu ZOČ o poverení zastupovať ZOČ na Konferencii ako jeho delegát, alebo písomného poverenia od záujmovej skupiny športovcov, individuálnych členov alebo športových odborníkov, ktorých zastupuje.
 6. Delegáti Konferencie SNA majú pri hlasovacích a volebných aktoch rozdelené hlasy nasledovne:
  • Každý riadny zakladajúci člen (ZOČ) má 3 hlasy.
  • Každý riadny člen (ZOČ) má 2 hlasy.
  • Každý registrovaný člen (ZOČ) má 1 hlas.
  • Zástupca športovcov má 1 hlas.
  • Zástupca športových odborníkov má 1 hlas.
  • ZOČ s počtom športovcov 500 má plus 1 hlas, za každých ďalších 500 športovcov má plus 1 hlas.
  • ZOČ ktorý sa v predchádzajúcej sezóne podieľal na príprave aspoň jedného reprezentanta má plus 1 hlas.
 7. Členovia prezídia SNA a KRK SNA, ktorí nie sú delegátmi ZOČ alebo športovcov a hostia pozvaní prezídiom SNA majú poradný hlas. Delegátom Konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SNA len na základe výkonu funkcie v orgáne SNA.
 8. Konferencia SNA je uznášania schopná, ak sa jej zúčastnia najmenej 2/3 všetkých členských ZOČ SNA a súčasne aj najmenej 2/3 všetkých ZOČ – riadnych zakladajúcich členov SNA.

Článok 2.
Riadenie a program Konferencie SNA

 1. Rokovanie riadi predsedajúci, ktorý bol poverený prezídiom SNA. Predsedajúci dodržiava schválený program Konferencie.
 2. Návrh programu konferencie môže byť pred jeho schvaľovaním na začiatku Konferencie doplnený alebo zmenený, ak je návrh na doplnenie alebo zmenu schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
 3. O bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku Konferencie môže Konferencia rozhodovať len v takom prípade, ak jeho neprejednaním nie je možné prijať závery k bodu programu, ktorý bol schválený na začiatku Konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže Konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.

Článok 3.
Hlasovanie

 1. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, okrem volieb ktoré sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
 2. Hlasovací lístok ktorý obdržia prítomní delegáti Konferencie má vyznačenú váhu hlasov podľa článku 1.5.
 3. Hlasovanie je právoplatné, ak sú na ňom prítomní delegáti nadpolovičnej väčšiny všetkých ZOČ SNA prítomných na Konferencii. O návrhoch k danej veci sa hlasuje v poradí v akom boli predložené. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, v poradí v akom boli podané.
 4. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Po hlasovaní o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.
 5. Návrh je schválený, ak získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prítomných na Konferencii a súčasne aj nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných riadnych zakladajúcich ZOČ.
 6. V prípade, že bude počas rokovania dostupná aplikácia vhodná na hlasovanie, je možné ju využiť.

Článok 4.
Diskusia

 1. Právo diskutovať majú delegáti členských ZOČ, zástupca športovcov, športových odborníkov, zástupca individuálnych členov a delegáti s hlasom poradným. O vystúpení hostí rozhoduje predsedajúci Konferencie.
 2. Do diskusie sa prihlasuje písomne. Čas diskusného vystúpenia je maximálne 5 minút. Predĺženie diskusného vystúpenia povoľuje predsedajúci.
 3. Na práve prednesený diskusný príspevok alebo podaný návrh môže každý delegát a delegát s hlasom poradným reagovať faktickou pripomienkou v rozsahu 1 minúty.
 4. Čas vyhradený na diskusiu je 2 hodiny. Diskusia sa končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie, alebo rozhodnutím Konferencie SNA. Všetky diskusné príspevky budú zaprotokolované.

Článok 5.
Tvorba dokumentov

Návrhy a pripomienky k schvaľovaným dokumentom majú právo predkladať delegáti Konferencie so štatútom podľa článku 1.1. a účastníci Konferencie s hlasom poradným.

HLAVA 2
Volebný poriadok

Článok 6.
Základné ustanovenia

 1. Konferencia SNA podľa čl. 6.2. Stanov SNA volí prezidenta SNA, prezídium SNA, kontrolóra a jeho náhradníka, kontrolnú a revíznu komisiu, predsedu a členov volebnej komisie, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a potvrdzuje predsedov odborných komisií, zvolených na plenárnom zasadaní príslušných odborností.
 2. Delegáti každej ZOČ a delegáti – zástupcovia športovcov, individuálnych členov a športových odborníkov obdržia pred voľbou taký počet volebných lístkov, ktorý zodpovedá počtu ich hlasov podľa čl. 1.5. (1 lístok = 1 hlas)
 3. Voľby riadi volebná komisia, ktorú zvolí Konferencia z delegátov prítomných ZOČ.
 4. Predseda volebnej komisie pred aktom voľby oboznámi účastníkov Konferencie so spôsobom vypĺňania volebného lístka, ako aj s podmienkami pre uznanie jeho platnosti.
 5. Výsledok voľby sa vyhodnocuje sčítaním hlasov zo všetkých delegátmi odovzdaných platných volebných lístkov.
 6. Návrhy kandidátov na funkcie a do orgánov podľa článku 6.1. môžu delegáti Konferencie odovzdať volebnej komisii písomne alebo aj ústne. Možnosť podávať návrhy kandidátov sa končí okamžikom začatia bodu programu, v ktorom sa vykonávajú voľby.

Článok 7.
Voľba pracovných komisií

 1. Volebnú a návrhovú komisiu volí Konferencia v úvode svojho rokovania z navrhnutých prítomných delegátov a pracovať bude po celý čas konferencie. Predsedu komisie si vyberá zvolená komisia zo svojho stredu.
 2. Volebná komisia vykonáva súčasne aj funkciu mandátovej komisie, t.j. konštatuje uznášaniaschopnosť Konferencie, vykonáva sčítanie hlasov pri hlasovacích aktoch a  z odovzdaných návrhov zostavuje a predkladá kandidátku pre jednotlivé voľby.
 3. Volebná komisia dohliada na regulárnosť priebehu volieb a hlasovaní a oboznamuje konferenciu s ich výsledkami. O výsledku volieb komisia vypracováva protokol s podpisom všetkých členov komisie, ktorý odovzdá predsedajúcemu konferencie.
 4. Návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia konferencie na základe výsledku prerokovania jednotlivých bodov programu a podaných návrhov, pripomienok a  diskusie na Konferencii.

Článok 8.
Voľba prezidenta SNA

 1. Voľba prezidenta SNA sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých členov SNA.
 2. Za prezidenta SNA možno voliť len kandidáta prítomného na Konferencii, ktorý so svojou kandidatúrou súhlasí.
 3. Na zvolenie prezidenta je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov odovzdaných delegátmi Konferencie.
 4. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov postupujú do 2. kola voľby. V druhom kole voľby je za prezidenta SNA zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov ZOČ prítomných na Konferencii

Článok 9.
Voľba kontrolóra a predsedu disciplinárnej komisie

Pre voľbu kontrolóra a predsedu disciplinárnej komisie sa uplatní rovnaký postup ako pri voľbe prezidenta SNA.

Článok 10.
Voľba prezídia SNA

 1. Prezídium SNA má 7 členov s právom hlasovať.
 2. Voľba prezídia SNA sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých ZOČ.
 3. Členmi prezídia automaticky stávajú prezident SNA a predseda športovej komisie (článok 6.7.1.2. Stanov). Ďalšími členmi prezídia sa stávajú 5 kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov delegátov prítomných na Konferencii.
 4. Kandidáti na ďalších miestach sa stávajú náhradníkmi na členov prezídia SNA na dané volebné obdobie v poradí podľa počtu hlasov získaných vo voľbe.
 5. Ďalším členom prezídia bez práva hlasovať (poradný hlas) sa stáva jeden zástupca športovcov s príslušnosťou k SNA, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov pôsobiaca v rámci SNA, alebo najmenej 50 športovcov s členstvom v SNA. Tento člen prezídia musí byť potvrdený Konferenciou.
 6. Voľba členov prezídia sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľbu riadi predseda volebnej komisie.
 7. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých členských ZOČ.
 8. Za člena prezídia SNA je možné zvoliť len kandidáta s jeho písomným súhlasom, alebo ústnym súhlasom vyjadreným na Konferencii.

Článok 11.
Voľba kontrolnej a revíznej komisie (KRK)

 1. KRK je 3 členná.
 2. Voľba KRK sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých ZOČ. Voľbu KRK riadi predseda volebnej komisie.
 3. Za člena KRK je možné zvoliť len kandidáta s jeho písomným súhlasom, alebo ústnym súhlasom vyjadreným na Konferencii.
 4. Členmi KRK sa stávajú prví traja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov delegátov prítomných na Konferencii. Ďalší kandidáti sa stávajú náhradníkmi za členov revíznej komisie pre dané volebné obdobie v poradí podľa počtu získaných hlasov.
 5. Predsedom KRK sa môže stať kontrolór SNA (článok 6.8.3. Stanov)

Článok 12.
Uznesenie

 1. Schvaľovanie uznesenia z Konferencie prebieha verejným hlasovaním o každom bode osobitne.
 2. Ak voči žiadnemu bodu v návrhu uznesenia neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, môžu byť všetky body uznesenia schvaľované spoločne, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných na Konferencii.
 3. Bod uznesenia, alebo uznesenie ako celok je prijatý, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných na Konferencii.

Článok 13.
Osobitné ustanovenie

1. V neodkladných prípadoch, ak sa Konferencia z vážnych objektívnych vonkajších príčin nemôže uskutočniť prezenčnou formou, a omeškaním rozhodnutí spadajúcich do výlučnej kompetencie Konferencie by došlo k nesplneniu zákonných povinností SNA ako organizácie voči štátu alebo iným subjektom, alebo k inému vážnemu poškodeniu SNA, je možné uskutočniť rokovanie Konferencie distančnou formou on line nasledovne:
1. Pripúšťa sa hlasovanie per rollam, ktorého postup stanovuje Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam) (čl. 6.6.5.1 Sta­nov).
2. Riadne voľby alebo doplňujúce voľby do orgánov SNA môžu byť vykonané aj prostredníctvom informačného systému SNA, alebo aj informačného systému športu, pokiaľ tieto systémy budú podporovať a zabezpečia možnosť vykonania volieb v súlade so Zákonom, a/alebo jeho vykonávacím predpisom, ktorý upravuje voľby do orgánov SNA elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu a je to v súlade s predpismi SNA (čl. 6.4.14 Sta­nov).

 

Rokovací a volebný poriadok bol dňa 16.02.2022 pre­rokovaný Prezídiom SNA.
Rokovací a volebný poriadok bol dňa 02.04.2022 schvá­lený konferenciou SNA.

« Späť

zverejnené: 07.11.2017 | aktualizované: 17.03.2023 | počet zobrazení: 58907

počet prístupov od 19.01.2016: 1356004
počet prístupov dnes: 807