DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

HLAVA 1
Rokovací poriadok

Článok 1.
Účastníci konferencie SNA

 1. Účastníkmi konferencie SNA sú delegáti členských ZOČ SNA majúcich štatút riadneho zakladajúceho člena, riadneho člena alebo registrovaného člena SNA a ďalej zástupca športovcov (za podmienky podľa čl. 6.5.3. Stanov SNA), zástupca individuálnych členov (za podmienky podľa čl. 6.5.4. Stanov SNA), členovia s hlasom poradným a pozvaní hostia. Volebnej konferencie sa zúčastňujú najviac 3 delegáti členských ZOČ, ostatných konferencií po 1 delegátovi každého členského ZOČ.
 2. Delegačný lístok účastníka konferencie musí byť potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu vysielajúceho ZOČ.
 3. Vo všetkých hlasovacích rozhodovacích aktoch konferencie má každý riadny zakladajúci člen SNA 3 hlasy, riadny člen SNA 2 hlasy, registrovaný člen SNA 1 hlas a zástupca športovcov SNA 1 hlas a ďalej ako je uvedené v článku 6.5.7. Stanov SNA. Klub s počtom športovcov 500 má plus 1 hlas, za každých ďalších 500 športovcov má plus 1 hlas. Každý delegát môže zastupovať len jeden členský ZOČ. Členovia prezídia SNA a KRK SNA, ktorí nie sú delegátmi ZOČ alebo športovcov a hostia pozvaní prezídiom SNA majú poradný hlas.
 4. Konferencia SNA je v zmysle článku 6.6.1. Stanov SNA uznášania schopná, ak sa jej zúčastnia najmenej 2/3 všetkých členských ZOČ a súčasne aj najmenej 2/3 všetkých zakladajúcich členských ZOČ SNA.

Článok 2.
Riadenie konferencie SNA

Rokovanie riadi predsedajúci, ktorý bol poverený prezídiom SNA. Predsedajúci dodržiava schválený program konferencie.

Článok 3.
Hlasovanie

 1. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, okrem volieb ktoré sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
 2. Každá ZOČ prítomná na konferencii obdrží hlasovací lístok, ktorý má pri hlasovaní váhu uvedenú v článku 1.3. Hlasovací lístok vydaný jednotlivej členskej ZOČ alebo zástupcovi športovcov je neprenosný.
 3. Hlasovanie je právoplatné, ak sú na ňom prítomní delegáti nadpolovičnej väčšiny všetkých ZOČ SNA prítomných na konferencii. O návrhoch k danej veci sa hlasuje v poradí v akom boli predložené. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, v poradí v akom boli podané.
 4. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Po hlasovaní o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.
 5. Návrh je schválený, ak získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prítomných na konferencii a súčasne aj nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných zakladajúcich ZOČ.

Článok 4.
Diskusia

 1. Právo diskutovať majú delegáti členských ZOČ, zástupca športovcov a delegáti s hlasom poradným. O vystúpení hostí rozhoduje predsedajúci konferencie SNA.
 2. Do diskusie sa prihlasuje písomne. Čas diskusného vystúpenia je maximálne 5 minút. Predĺženie diskusného vystúpenia povoľuje predsedajúci.
 3. Na práve prednesený diskusný príspevok alebo podaný návrh môže každý delegát a delegát s hlasom poradným reagovať faktickou pripomienkou v rozsahu 1 minúty.
 4. Čas vyhradený na diskusiu je 2 hodiny. Diskusia sa končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie, alebo rozhodnutím konferencie SNA. Všetky diskusné príspevky budú zaprotokolované.

Článok 5.
Tvorba dokumentov.

Návrhy a pripomienky k schvaľovaným dokumentom majú právo predkladať delegáti ZOČ podľa článku 1.1. a delegáti s hlasom poradným.

HLAVA 2
VOLEBNÝ poriadok

Článok 6.
Základné ustanovenia

 1. Konferencia SNA podľa čl. 6.2. Stanov SNA volí prezidenta SNA, prezídium SNA, kontrolóra (a jeho náhradníka), kontrolnú a revíznu komisiu, predsedu a členov volebnej komisie, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie a potvrdzuje predsedov odborných komisií.
 2. Voliť môžu len delegáti členských ZOČ prítomní na konferencii.
 3. Voľby riadi volebná komisia, ktorú zvolí konferencia z prítomných delegátov ZOČ.
 4. Vo všetkých volebných aktoch konferencie má každý riadny zakladajúci člen SNA 3 hlasy, riadny člen SNA 2 hlasy registrovaný člen SNA 1 hlas a zástupca športovcov SNA 1 hlas. Klub s počtom športovcov 500 má plus 1 hlas, za každých ďalších 500 športovcov má plus 1 hlas a ďalej ako je uvedené v článku 6.5.7 Stanov SNA.
 5. Návrhy kandidátov na funkcie a do orgánov podľa článku 6.1. môžu delegáti konferencie odovzdať volebnej komisii písomne alebo aj ústne. Možnosť podávať návrhy kandidátov sa končí okamžikom začatia bodu programu, v ktorom sa vykonávajú voľby.

Článok 7.
Voľba pracovných komisií

 1. V úvode svojho rokovania konferencia zvolí volebnú a návrhovú komisiu, ktorá bude pracovať po celý čas konferencie.
 2. Za členov volebnej a návrhovej komisie môžu byť navrhnutí a zvolení len prítomní delegáti ZOČ.
 3. Volebná komisia vykonáva súčasne aj funkciu mandátovej komisie (uznášaniaschopnosť konferencie a sčítania hlasov) a z odovzdaných návrhov zostavuje a predkladá kandidátky pre jednotlivé voľby. Dohliada na regulárnosť priebehu volieb a oboznamuje konferenciu s ich výsledkami, o výsledku volieb vypracováva protokol s podpisom všetkých členov komisie, ktorý odovzdá predsedajúcemu.
 4. Komisia pre návrh uznesenia pripravuje návrh uznesenia konferencie na základe prerokovaných návrhov, pripomienok a diskusie na konferencii.

Článok 8.
Voľba prezidenta SNA

 1. Voľba prezidenta SNA sa uskutoční tajným hlasovaním. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých členov SNA.
 2. Voľbu prezidenta riadi predseda volebnej komisie, ktorý oboznámi účastníkov s volebným lístkom a spôsobom jeho vyplnenia.
 3. Za prezidenta SNA možno voliť len kandidáta prítomného na konferencii, ktorý so svojou kandidatúrou súhlasí.
 4. Na zvolenie prezidenta je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov ZOČ prítomných na konferencii.
 5. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov postupujú do 2. kola voľby. V druhom kole voľby je za prezidenta SNA zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov ZOČ prítomných na konferencii.

Článok 9.
Voľba kontrolóra a predsedu disciplinárnej komisie

Pre voľbu kontrolóra a predsedu disciplinárnej komisie sa uplatní rovnaký postup ako pri voľbe prezidenta SNA.

Článok 10.
Voľba prezídia SNA

 1. Prezídium SNA je 11 členné.
 2. V zmysle článku 6.7.1.2. Stanov SNA sa členmi prezídia ex offo stávajú: prezident SNA, ako aj predsedovia motorovej komisie, bezmotorovej komisie a komisie parašutizmu, komisie závesného lietania a paraglidingu a komisie leteckého a raketového modelárstva.
 3. Ďalšími členmi prezídia sa stávajú 5 kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov prítomných na konferencii.
 4. Kandidáti na ďalších miestach sa stávajú náhradníkmi na členov prezídia SNA na dané volebné obdobie v poradí podľa počtu hlasov získaných vo voľbe.
 5. Voľba členov prezídia sa uskutoční tajným hlasovaním. Voľbu riadi predseda volebnej komisie.
 6. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých ZOČ.
 7. Za člena prezídia SNA je možné zvoliť len kandidáta s jeho písomným súhlasom, alebo ústnym súhlasom vyjadreným na konferencii.

Článok 11.
Voľba kontrolnej a revíznej komisie (KRK)

 1. KRK je 3 členná.
 2. Voľba KRK sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov, zostavený z návrhov jednotlivých ZOČ. Voľbu KRK riadi predseda volebnej komisie.
 3. Za člena KRK je možné zvoliť len kandidáta s jeho písomným súhlasom, alebo ústnym súhlasom vyjadreným na konferencii.
 4. Členmi KRK sa stávajú prví piati kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov prítomných na konferencii. Ďalší kandidáti sa stávajú náhradníkmi za členov revíznej komisie pre dané volebné obdobie v poradí podľa počtu
 5. získaných hlasov.
 6. Predsedom KRK podľa článku 6.8.3. Stanov SNA sa stáva kontrolór SNA.

Článok 12.
Uznesenie

 1. Schvaľovanie uznesenia z konferencie prebieha verejným hlasovaním o každom bode osobitne.
 2. Ak voči návrhu uznesenia neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, môžu byť všetky body uznesenia schvaľované spoločne, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných na konferencii.
 3. Bod uznesenia, alebo uznesenie ako celok je prijatý, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných na konferencii.

« Späť

zverejnené: 07.11.2017 | aktualizované: 06.10.2020 | počet zobrazení: 46123

počet prístupov od 19.01.2016: 914370
počet prístupov dnes: 534