DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Organizačný poriadok SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Organizačný poriadok SNA

Na prevzatie:
Organizačný poriadok SNA
(formát PDF, veľkosť 138,5 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROLUB generála M. R. Štefánika
Názov internej smernice: Organizačný poriadok SNA
Registratúrna značka: A2/2017
Dátum vyhotovenia: 01.12.2020
Smernicu schválil: Konferencia SNA
Platnosť smernice od: 01.12.2020

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Organizačný poriadok Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika (SNA) vychádza zo Stanov SNA a je súčasťou základných dokumentov SNA. Upravuje organizačné a riadiace vzťahy, stanovuje základné pravidlá činnosti a riadenia v SNA.

Článok II.
Základné ustanovenie

Názov: Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Žilina
Adresa: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Registrácia: 6.2.1990 pod č. NVVS/2–205–1990
Kým: Ministerstvo vnútra a životného prostredia Bratislava
IČO: 00677604, DIČ: 2020620085,
Samostatný člen medzinárodnej leteckej federácie – FAI od roku 1993

Článok III.
Základné poslanie

 1. Základným poslaním je združovať základné organizačné články – členské aerokluby (ZOČ) a zastupovať ich záujmy v súlade s článkom 4.2. Stanov SNA.
 2. Na základe dohôd zastupovať ďalšie športové organizácie v medzinárodnej organizácii FAI.

Článok IV.
Volené orgány SNA

 1. Konferencia SNA
  1. Je najvyšším orgánom SNA, jej rokovanie a rozhodovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 6.2. Stanov SNA.
  2. Rokovanie konferencie sa riadi schváleným rokovacím a volebným poriadkom konferencie, ktorý je prílohou Stanov SNA.
  3. Uznesenia konferencie sú záväzné pre všetkých členov SNA.
  4. Ekonomické zabezpečenie konferencie a účasti delegátov na konferencii sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
 2. Prezídium SNA
  1. Je výkonným a rozhodovacím orgánom SNA v období medzi zasadnutiami konferencie SNA a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení prijatých konferenciou SNA. Jeho rokovanie a rozhodovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 6.7. Stanov SNA.
  2. Uznesenia prezídia sú záväzné pre všetkých členov SNA.
  3. Prezídium rozhoduje o majetku SNA v rozsahu kompetencií daných mu Smernicou pre správu hmotného majetku SNA.
  4. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí prezídia a činnosti členov prezídia pri plnení jeho uznesení sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
 3. Kontrolór a kontrolná a revízna komisia SNA
  1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SNA a je najvyšším kontrolným orgánom organizácie. Jeho pôsobnosť a rozsah kompetencií sú definované v článku 6.8. Stanov SNA. Kontrolór je súčasne predsedom Kontrolnej a revíznej komisie SNA.
  2. Kontrolná a revízna komisia SNA sleduje dodržiavanie platného právneho poriadku SNA, najmä Stanov, smerníc, interných predpisov a uznesení orgánov SNA a vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SNA.
  3. Kontrolná a revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Konferencii SNA a o výsledkoch svojej činnosti informuje Prezídium SNA.
  4. Ekonomické zabezpečenie činnosti kontrolóra a členov Kontrolnej a revíznej komisie sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
 4. Prezident SNA
  1. Je štatutárnym zástupcom a najvyšším predstaviteľom SNA. Riadi činnosť Prezídia a zodpovedá za činnosť celej organizácie v súlade so Stanovami a ostatnými smernicami SNA.
  2. Je zástupcom SNA v medzinárodnej leteckej organizácii Féderation aeronautique internationale (FA­I).
  3. Zvolením konferenciou SNA stáva sa členom prezídia SNA ex offo.
  4. Môže byť s organizáciou SNA v akomkoľvek pracovno právnom vzťahu.
  5. Má právo prijímať a prepúšťať zamestnancov SNA a riešiť ostatné pracovno právne vzťahy organizácie a zamestnancov SNA. Má právo poveriť ďalších členov SNA zastupovaním organizácie voči iným právnym subjektom s presným vymedzením ich právomocí.
  6. Schvaľuje na návrh odborných komisií zaradenie členov SNA do reprezentácie SNA.
  7. Rozhoduje o majetku SNA podľa Smernice pre správu hmotného majetku SNA.
  8. Ekonomické zabezpečenie činnosti prezidenta sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
 5. Viceprezidenti
  1. Dvaja viceprezidenti sú volení prezídiom SNA a navrhuje ich prezident SNA z členov prezídia. Činnosť viceprezidentov sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 6.7.3. Stanov SNA.
  2. Plnia úlohy uložené im prezidentom SNA.
 6. Odborné komisie pre výkon leteckých činností SNA
  1. Sú voleným poradným orgánom prezídia SNA vo veciach majúcich vplyv na charakter, činnosť, úroveň a výsledky danej odbornosti.
  2. Odbornými komisiami sú:
   • komisia motorového lietania,
   • komisia bezmotorového lietania,
   • komisia parašutizmu,
   • komisia leteckej akrobacie,
   • komisia balónového lietania,
   • komisia leteckého a raketového modelárstva,
   • komisia závesného lietania a paraglidingu,
   • komisia vrtuľníkového lietania,
   • komisia dronového lietania,
   • komisia ultraľahkého lietania.
  3. Poslaním odborných komisií je:
   1. hľadať a vytvárať podmienky pre výcvik a výchovu mládeže a okruhu záujemcov o leteckú a parašutistickú činnosť,
   2. organizovať športové súťaže,
   3. hľadať a vytvárať podmienky pre zabezpečenie prípravy štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
   4. sledovať, vyberať a navrhovať športovcov do systému vrcholového športu a štátnej reprezentácie,
   5. navrhovať prezidentovi menovanie trénerov pre prípravu reprezentantov v jednotlivých disciplínach,
   6. spracúvať a predkladať prezídiu na schválenie plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a jeho vyhodnotenie,
   7. podieľať sa na tvorbe základných metodík výcviku a smerníc pre danú odbornosť,
   8. viesť evidenciu športových výkonov a všetkých výsledkov zahraničných súťaží s účasťou reprezentácie SNA a evidenciu všetkých výsledkov Majstrovstiev SR.
  4. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí komisií a činnosti jej členov sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
 7. Základný organizačný článok (ZOČ)
  1. Základný organizačný článok – aeroklub je subjektom členstva v SNA.
  2. ZOČ má vlastnú právnu subjektivitu, klubovú a športovú činnosť vykonáva na základe vlastných stanov a pravidiel a je riadený vlastnými riadiacimi orgánmi.
  3. Práva, povinnosti a postavenie ZOČ v štruktúre SNA sú dané príslušnými ustanoveniami Stanov SNA.
  4. ZOČ je prijímateľom služieb, ktoré môže požadovať od SNA pre zabezpečenie svojej leteckej a parašutistickej činnosti.
  5. Za leteckú a parašutistickú činnosť ZOČ zodpovedá vedúci letovej prevádzky (VLP), ktorého na návrh ZOČ menuje Riaditeľ letových činností SNA. Práva a povinnosti VLP sú zakotvené v Smernici pre lietanie v aerokluboch SNA P-1.

Článok V.
Výkonná správa služieb SNA

 1. Manažér kvality
  1. Manažér kvality riadi systém kvality v organizácii SNA.
  2. V spolupráci s riaditeľom AMO a  riaditeľom CAMO zabezpečuje trvalú zhodu činnosti technickej služby SNA s Nariadením ES č. 1321/2014, postupom ŠLI/D103 a s ostanými príslušnými nariadeniami a predpismi, a schválenými príručkami organizácie SK.MF.005, L-3–055/SK a SK.MG.022.
  3. Menuje a odvoláva ho prezident SNA.
 2. Letový úsek

  Letový úsek prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečuje plnenie povinností SNA v rozsahu poverenia vydaného Dopravným úradom.

  Letový úsek plní tieto úlohy:

  1. spracováva návrhy výcvikových programov, smerníc a metodických dokumentov pre výcvik pilotov, parašutistov a ďalšieho leteckého personálu,
  2. organizuje školenia leteckého a parašutistického personálu SNA,
  3. organizuje a riadi skúšky pre vydanie preukazov spôsobilosti – pilot vetroňov a pilot voľných balónov v zmysle poverenia vydaného Dopravným úradom,
  4. vykonáva kontrolu leteckej a parašutistickej činnosti a výcviku,
  5. vedie evidenciu štátnych predpisov a vlastných smerníc pre letecký a parašutistický výcvik, vrátane ich zmien a doplnkov,
  6. zúčastňuje sa porád k využitiu vzdušného priestoru SR, kde predkladá súhrnne za ZOČ ich požiadavky a pripomienky k využívaniu vzdušného priestoru SR,
  7. overuje a osvedčuje spôsobilosť športových, záložných a záchranných padákov, vedie evidenciu osobných padákových kompletov,
  8. vydáva preukazy a licencie v rozsahu svojich právomocí a poverení,
  9. podieľa sa na prípravách a priebehu športových akcií.
  1. Riaditeľ letových činností – RLČ
   1. Riadi činnosť Letového úseku SNA v súlade s legislatívou platnou pre vykonávanie leteckej a parašutistickej činnosti na území Slovenskej republiky.
   2. Koordinuje činnosť hlavných inšpektorov odborností: motorového, bezmotorového, balónového lietania a parašutizmu.
   3. Vo veciach leteckej a parašutistickej činnosti je povereným predstaviteľom SNA vo vzťahu k štátnym orgánom a organizáciám, ktoré riadia alebo dozorujú leteckú činnosť.
   4. Menuje ho do funkcie prezident SNA na základe kritérií, schválených prezídiom SNA.
   5. Na základe návrhu ZOČ menuje do funkcie VLP ZOČ.
   6. Po schválení Dopravným úradom menuje inšpektorov jednotlivých odborností.
   7. Ekonomické zabezpečenie činnosti RLČ pri plnení úloh organizácie sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA a Pracovným poriadkom SNA.
   8. Dozoruje, riadi a organizuje činnosť vo výcvikových oblastiach podľa nariadení EÚ a prevádzkových oblastiach plynúcich z poverení DÚ ako je:
    1. činnosť výcvikovej organizácie DTO
    2. činnosť leteckej školy pre LŠZ
    3. činnosť v rozsahu Poverenia pre LŠZ
  2. Hlavný inšpektor odbornosti
   1. Hlavný inšpektor odbornosti SNA vykonáva svoju činnosť v rozsahu funkčného poverenia. Vo vzťahu k SNA môže byť v pracovno právnom vzťahu, alebo môže svoju funkciu vykonávať aktivisticky.
   2. Menuje ho do funkcie prezident SNA na základe odporúčania RLČ SNA.
   3. Za svoju činnosť zodpovedá RLČ SNA.
   4. Ekonomické zabezpečenie činnosti hlavného inšpektora pri plnení úloh organizácie sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA a Pracovným poriadkom SNA.
 3. Technický úsek

  Technický úsek v rozsahu poverenia vydaného Dopravným úradom zabezpečuje prostredníctvom svojich pracovníkov plnenie povinností SNA v oblasti spôsobilosti leteckej techniky.

  Technický úsek plní najmä tieto úlohy:

  1. dozoruje a usmerňuje činnosť stredísk údržby, ktoré sú súčasťou oprávnenia organizácie údržby SNA (SK.MF.005)
  2. riadi a overuje letovú spôsobilosť vybraných lietadiel a balónov v rozsahu oprávnenia vydaného Dopravným úradom (SK.MG.022)
  1. Technický riaditeľ
   1. Zodpovedá a riadi činnosť Technického úseku SNA v súlade s legislatívou platnou pre vykonávanie údržby a opráv leteckej techniky a zachovania jej letovej spôsobilosti.
   2. Koordinuje činnosť riaditeľa AMO a riaditeľa CAMO a spolupracuje s manažérom kvality.
   3. Vo veciach súvisiacich s činnosťou technického úseku SNA je povereným predstaviteľom SNA vo vzťahu k štátnym orgánom a organizáciám, ktoré riadia alebo dozorujú technickú oblasť leteckej činnosti.
   4. Menuje ho do funkcie prezident SNA.
  2. Riaditeľ AMO
   1. Organizačne vedie a riadi prácu technického personálu stredísk údržby leteckej techniky.
   2. Jeho zodpovednosť a práva sú definované v schválenej Príručke organizácie údržby SNA SK.MF.005 a L-3–055/SK
   3. Je podriadený technickému riaditeľovi SNA.
   4. Menuje a odvoláva ho prezident SNA na návrh technického riaditeľa.
  3. Riaditeľ CAMO
   1. Vykonáva povinnosti vedúceho pracovníka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (PCA).
   2. Jeho zodpovednosť a práva sú definované v schválenej Príručke organizácie riadenia zachovania letovej spôsobilosti SK.MG.022.
   3. Je podriadený technickému riaditeľovi SNA.
   4. Menuje a odvoláva ho prezident SNA na návrh technického riaditeľa.
  4. Pracovisko údržby lietadiel
   1. Je detašovaným pracoviskom organizácie údržby SNA SK.MF.005 a L-3–055/SK.
   2. Riadi sa príručkou organizácie údržby SNA a schválenou príručkou vlastného pracoviska.
   3. Na čele pracoviska stojí Vedúci technik pracoviska údržby, ktorý je vo veciach technickej činnosti pracoviska podriadený riaditeľovi AMO.
   4. Vedúceho technika pracoviska údržby menuje a odvoláva riaditeľ AMO na návrh zodpovedného vedúceho pracoviska údržby.
 4. Sekretariát SNA
  1. Sekretariát vykonáva činnosti slúžiace na administratívnu správu, ekonomickú správu a medzinárodné vzťahy SNA. Pracovníci sekretariátu sú priamo podriadení prezidentovi SNA.
  2. Na čele sekretariátu stojí generálny sekretár so zameraním na styk SNA s FAI a na medzinárodné vzťahy.
  3. Generálny sekretár plní najmä tieto úlohy:
   1. vedie korešpondenciu s FAI,
   2. zabezpečuje spoluprácu s ostatnými medzinárodnými a športovými organizáciami,
   3. koordinuje prípravu a priebeh medzinárodných športových akcií,
   4. koordinuje vysielanie delegátov SNA do zahraničia,
   5. vedie evidenciu čestných vyznamenaní a diplomov a zabezpečuje v tomto smere styk s FAI,
   6. vydáva športové licencie FAI.
  4. Sekretariát SNA plní najmä tieto úlohy:
   1. pripravuje návrh ročného plánu činnosti SNA a jeho ekonomického zabezpečenia,
   2. zabezpečuje vedenie agendy orgánov SNA a zasadnutia týchto orgánov,
   3. vedie evidenciu členskej základne SNA,
   4. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi a organizáciami štátnej správy,
   5. vypracováva návrhy vnútorných smerníc SNA,
   6. v zmysle platných zákonov, smerníc a nariadení vedie účet SNA,
   7. pripravuje finančné a účtovné uzávierky,
   8. zabezpečuje vedenie personálnej a mzdovej agendy pracovníkov SNA a zamestnávateľský servis pre ZOČ SNA,
   9. vypracováva rozbory a podklady pre prehľad o hospodárení s majetkom SNA,
   10. organizuje a vyhodnocuje inventúry majetku SNA,
   11. hľadá a vytvára možnosti pre získavanie vlastných finančných zdrojov pre činnosť organizácie,
   12. zabezpečuje pre ZOČ poistenie osôb, leteckej a padákovej techniky,
   13. na zmluvnom základe poskytuje služby ďalším právnym subjektom združeným v SNA, prípadne mimo neho.
  5. Ekonomické zabezpečenie činnosti sekretariátu pri plnení úloh a uznesení sa riadi Smernicou pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA a Pracovným poriadkom SNA.

Článok VI.
Spoločnosť AERON, s.r.o. (Aeron)

 1. AERON, s.r.o. so sídlom v Žiline, je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným zakladateľom a vlastníkom je Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika
 2. Činnosť Aeronu sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a Organizačným poriadkom Aeronu, ktorý schvaľuje Konferencia SNA zúžená na zakladajúce ZOČ vymenované v článku 7.3. Stanov SNA.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tento organizačný poriadok SNA bol schválený Konferenciou SNA dňa 30.11.2020.
 2. Ruší sa doterajší Organizačný poriadok SNA schválený Plénom SNA dňa 25.3.2017.

Článok VIII.
Schéma organizačnej štuktúry SNA

Schéma organizačnej štruktúry je uvedená v prílohe č. 1 Organizačného poriadku.

Článok IX.
Schéma prevádzkovej štruktúry SNA

Schéma prevádzkovo letovej a technickej štruktúry SNA, je uvedená v prílohe č. 2 Organizačného poriadku.

« Späť

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 09.01.2021 | počet zobrazení: 105831

počet prístupov od 19.01.2016: 1460297
počet prístupov dnes: 1213