DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Estera


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Etický kódex

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Etický kódex

Etický kódex
Slovenského národného aeroklubu
generála M. R. Štefánika

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 145,0 kB)

Preambula

Tento Etický kódex SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO AEROKLUBU generála M. R. Štefánika (ďalej ako „SNA“) poskytuje základný rámec správania sa členov SNA, členov orgánov a  funkcionárov SNA a  osôb s príslušnosťou k SNA (ďalej všetci spoločne na účely tohto Etického kódexu aj ako „člen SNA“), postavený na základných morálnych princípoch, ktoré by mali tieto osoby dodržiavať vo vzťahu nielen k sebe a  iným osobám s príslušnosťou k SNA, ale aj navonok, voči akýmkoľvek tretím osobám a  verejnosti. Tento Etický kódex súčasne zaväzuje členov SNA k tomu, aby podporovali priateľské medziľudské vzťahy medzi ZOČ, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a  ďalšími osobami s príslušnosťou k SNA v celom organizovanom leteckom a  parašutistickom hnutí, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti. Každý člen SNA je povinný osobitne dbať na dobré meno SNA, slovenského letectva a  parašutizmu a  zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť a  to nielen v čase aktívneho vykonávania športovej činnosti, ale aj mimo tohto rámca. Každý člen SNA má tiež ísť svojim správaním a  plnením povinností príkladom a  uznávať princípy slušnosti,  úcty k druhému a  fair play, na ktorom je postavená činnosť SNA.

Článok I.
Základné zásady

 1. Člen SNA sa zaväzuje dodržiavať zásady lojality, čestnosti a  športového správania sa, fair play, boja proti dopingu, chrániť a  podporovať svojim konaním a  správaním dobré meno SNA a  slovenského športového letectva a  parašutizmu.
 2. Člen SNA sa zaväzuje zdržať sa konania poškodzujúceho dobré meno SNA a  jeho členov, a  to najmä prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, sociálnych sietí a  iných verejne prístupných informačných zdrojov.
 3. Člen SNA si plne uvedomuje, že základom členstva je sebareflexia, dôslednosť, vlastná motivácia, ako aj maximálne rešpektovanie druhých.
 4. Člen SNA sa zaväzuje spolupracovať s ostatnými členmi SNA, zástupcami SNA, zástupcami sponzorov a  inými osobami, ktoré sa snažia naplniť ciele SNA.
 5. Člen SNA berie na vedomie, že svojim konaním reprezentuje seba, svoj ZOČ a  SNA ako organizáciu, a  to nielen počas výkonu športovej činnosti alebo inej činnosti v rámci SNA, ale i mimo tohto času.
 6. Člen SNA rešpektuje samostatnosť a  nezávislosť vecného posudzovania a  rozhodovania orgánov SNA v rozsahu právomoci, ktoré im boli zverené Stanovami alebo inými predpismi SNA.
 7. Člen SNA nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SNA.

Článok II.
Politická neutralita a  nestrannosť

 1. V podmienkach SNA sa zakazuje akákoľvek politická a  náboženská agitácia.
 2. Člen SNA koná politicky neutrálne a  zabezpečí, aby jeho politické zmýšľanie či politické aktivity nemali vplyv na jeho činnosť v SNA a  nijak nenarušili vnímanie SNA ako politicky neutrálnej organizácie.
 3. Člen SNA koná vždy objektívne, nestranne, bez predsudkov a  zaujatosti. Zohľadňuje práva, povinnosti a  právom chránené záujmy všetkých dotknutých strán. V prípade existencie rozhodovacej právomoci koná a  rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť dotknutých strán tak, že nedochádza k ujme na ich právach a  právom chránených záujmoch. Správa sa tak, že nenarúša dôveru v nestrannosť a  objektivitu jeho konania a  rozhodovania.

Článok III.
Zákaz diskriminácie

 1. V podmienkach SNA sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti.
 2. V podmienkach SNA sa tiež zakazujú útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe národnostného, rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia lebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
 3. Podrobnejšia úprava zákazu diskriminácie sa nachádza v Smernici SNA E01/20×) o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním a  šikanou zo dňa 15.12.2020.

Článok IV.
Fair play a  antidoping

 1. Princíp fair play predstavuje súhrn etických princípov, ktoré podporujú integritu športu a  rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a  hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí. Ide o princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu.
 2. Člen SNA sa zaväzuje, že pri svojej činnosti bude v plnej miere rešpektovať a  rozvíjať princípy fair play, predstavujúce zásadný prvok pre športovú činnosť, medzi ktoré patrí predovšetkým:
  1. vzájomná úcta, priateľské správania a  dodržiavanie športového ducha,
  2. neprípustnosť podvádzania, nešportového správania a  násilia,
  3. úsilie smerujúce k rovnosti príležitostí,
  4. boj proti korupcii.
 3. Člen SNA sa rovnako zaväzuje, že pri svojej činnosti nebudú používať akékoľvek nepovolené podporné prostriedky a  budú dodržiavať všetky predpisy na úseku boja proti dopingu.
 4. Člen SNA sa súčasne zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a  výsledkov súťaží a  iné pravidlá a  opatrenia proti negatívnym javom v športe, ktoré vyplývajú z medzinárodných predpisov.
 5. Za účelom boja proti dopingu a  predchádzaniu negatívnym javom v športe, ako manipulácia priebehu a  výsledkov súťaží, SNA prijala a  pristúpila k Antidopingovým pravidlám vydaným Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky, ktoré sa člen SNA zaväzuje v plnej miere rešpektovať a  podriadiť sa im, rovnako ako aj iným antidopingovým predpisom prijatým alebo prevzatým zo strany SNA. Všetky záväzné antidopingové predpisy sú pre členov SNA dostupné na internetovej stránke SNA.  SNA je súčasne oprávnená ich vo vzťahu k svojim členom priamo presadzovať v rámci svojej antidopingovej právomoci.

Článok V.
Komunikácia člena SNA

 1. Člen SNA sa zaväzuje, že pri svojej činnosti a  plnení svojich úloh bude postupovať a  komunikovať vždy zdvorilo, s porozumením a  ochotou.
 2. Člen SNA koná s verejnosťou vždy čestne a  v súlade so zásadami slušného správania, pričom dbá na dobré medziľudské vzťahy.
 3. Člen SNA dodržiava zásady slušnej a  zdvorilej komunikácie aj pri svojej verejnej prezentácií, najmä pri komunikácií prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, sociálnych sietí a  iných verejne prístupných informačných zdrojov.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Tento Etický kódex bol schválený prezídiom SNA dňa 28.09.2021
 2. Etický kódex sa zverejní obvyklým spôsobom, aby bol prístupný všetkým členom SNA a  potenciálne dotknutým osobám.
 3. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 07.10.2021

Miroslav Gábor
prezident SNA

« Späť

zverejnené: 08.10.2021 | aktualizované: 08.10.2021 | počet zobrazení: 22798

počet prístupov od 19.01.2016: 1349649
počet prístupov dnes: 617