DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Smernica o financiách na talentovaných športovcov a reprezentáciu SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Smernica o financiách na talentovaných športovcov a reprezentáciu SNA

Na prevzatie: Smernica o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov a reprezentácie SNA
(formát PDF, veľkosť 95,3 kB)

 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB generála M. R. Štefánika
Názov internej smernice: Smernica o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov a reprezentáci­e SNA
Registratúrna značka: GA-02/01/2021
Dátum vyhotovenia: 18.08.2021
Smernicu schválil: Prezident SNA
Platnosť smernice od: 23.08.2021

Obsah:

Preambula

Účelom tejto smernice je stanoviť v súlade a v rámci podmienok zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o športe”) a ustanovení Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu podmienky poskytnutia, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu poskytnutých riadnym členom SNA na účel rozvoja talentovaných športovcov a športovej reprezentácie.

Článok I.
Prijímateľ

Oprávneným prijímateľom je riadny člen SNA, ktorému boli prostredníctvom schváleného rozpočtu SNA na príslušný kalendárny rok prerozdelené finančné prostriedky z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov a športovej reprezentácie.

Článok II.
Účel poskytnutých finančných prostriedkov

 1. Prijímateľ sa zaväzuje a súčasne je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na zabezpečenie účelu rozvoja talentovaných športovcov a štátnej reprezentácie a zodpovedá za účelné, efektívne, hospodárne a účinné použitie prostriedkov a ich riadne vedenie v účtovníctve.
 2. Prijímateľ zodpovedá za to, že prostriedky použije výhradne len pre športovú činnosť talentovaných športovcov a štátnej reprezentácie zaradených do zoznamu talentovaných športovcov, resp. športovej reprezentácie.
 3. Finančné prostriedky je prijímateľ oprávnený použiť výhradne podľa špecifikácie účelového použitia pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Zákona o športe, vykonávacích právnych predpisov k tomuto zákonu, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatných právnych predpisov upravujúcich finančnú disciplínu vo vzťahu k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky a dodržaní podmienok Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu na úhradu nákladov preukázateľne viazaných na účel rozvoja talentovaných športovcov a účel športovej reprezentácie v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu.
 4. Za zabezpečenie rozvoja talentovaných športovcov, resp. športovej reprezentácie sa považuje účelné, efektívne, hospodárne a účinné vynaloženie finančných prostriedkov výlučne na výdavky (oprávnené výdavky) uvedené v prílohe Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu.

Článok III.
Podmienky a lehoty čerpania a vyúčtovania prostriedkov

 1. Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme refundácie, prípadne priamej platby dodávateľovi účelne, efektívne, hospodárne a účinne vynaložených oprávnených výdavkov, a to na základe kompletného a včasného dokladovania jednotlivých výdavkových položiek.
 2. Prijímateľ je oprávnený na čerpanie prostriedkov v období od prvého dňa príslušného kalendárneho roka (01.01.RRRR) najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho roka (31.12.RRRR).
 3. Prijímateľ je povinný prostriedky, resp. ich časť vyúčtovať, t. j. predložiť vyúčtovanie prostriedkov vo forme a spôsobom stanoveným touto smernicou najneskôr do 31.12. kalendárneho roka. Za deň doručenia vyúčtovania prostriedkov sa považuje deň doručenia na SNA.
 4. V prípade, ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie prostriedkov, resp. ich zostávajúcej časti v stanovenom termíne, nárok na poskytnuté prostriedky, resp. ich nevyčerpaný zostatok zaniká a SNA je takéto prostriedky oprávnená použiť na úhradu oprávnených nákladov iného člena talentovanej mládeže alebo športovej reprezentácie. Nevyčerpané prostriedky budú vrátené Poskytovateľovi.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje pri použití finančných prostriedkov postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IV.
Náležitosti vyúčtovania prostriedkov

 1. Vyúčtovanie prostriedkov prijímateľ vykonáva predložením refundačného listu (príloha), ktorého neoddeliteľnou prílohou musia byť fotokópie príslušných účtovných a daňových dokladov preukazujúcich úhradu oprávnených výdavkov. V prípade platby v hotovosti prijímateľ predkladá originál pokladničného dokladu.
 2. Neoddeliteľnou prílohou vyúčtovania prostriedkov v prípade všetkých oprávnených výdavkov sú:
  1. kópie objednávok,
  2. kópie faktúr a doklady o ich úhrade,
  3. originály pokladničných dokladov,
  4. kópie zmlúv, zmlúv o nájmoch priestorov s časovým rozpisom prenájmov a podobne,
  5. propozície a štartovné / výsledkové listiny,
  6. v prípade cestovného príkazu tvorí jeho prílohu dokumentácia v zmysle Smernice pre spôsob vyúčtovania pracovných ciest,
  7. v prípade refundácie riadne vyplnený a podpísaný Refundačný list.

Článok V.
Kapitálové výdavky

 1. Podmienkou čerpania kapitálových výdavkov je dodržanie pravidiel verejného obstarávania a právnej úpravy zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo strany priamych realizátorov projektu v celom procese realizácie projektu.
 2. Pridelené kapitálové výdavky je možné čerpať maximálne do výšky, ktorá je uvedená v Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu za príslušný kalendárny rok, uzavretej medzi SNA a MŠVVaŠ SR.
 3. V prípade, že požadovaná suma nákupu z kapitálových výdavkov presahuje výšku pridelených kapitálových výdavkov podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, rozdiel nie je možné uhradiť z Príspevku uznanému športu.
 4. Nevyčerpané kapitálové výdavky za kalendárny rok budú v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v stanovenom termíne vrátené na účet MŠVVaŠ SR.
 5. Kapitálové výdavky je možné čerpať výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda platnosť jej schválením prezidentom SNA s účinnosťou od schválenia prezídiom SNA.

« Späť

zverejnené: 30.08.2021 | aktualizované: 30.08.2021 | počet zobrazení: 23931

počet prístupov od 19.01.2016: 1391901
počet prístupov dnes: 828