DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Iľja, Eliáš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Súťažný poriadok a nominačné kritériá BL SNA 2015

Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA – 2015
(formát PDF, veľkosť 965,5 kB)

 

1. Základné ustanovenie

Cieľom tohto súťažného poriadku je zaistiť čo najvyššiu úroveň reprezentácie Slovenského národného aeroklubu (SNA) a všetkých súťaží usporiadaných SNA a jeho organizačnými článkami. Podmienkou účasti na súťažiach usporiadaných SNA je platné členstvo súťažiacich v SNA v zmysle stanov SNA a plnenie povinností člena SNA. Netýka sa to zahraničných účastníkov.

2. Športové pravidlá súťaží konaných SNA

Pre všetky súťaže ustanovené týmto súťažným poriadkom musia byť vypracované a vypublikované lokálne pravidlá v zmysle Športového poriadku FAI, Časť 3.

3. Rozdelenie súťaží SNA a triedy

 1. Majstrovstvá konané SNA
  1. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní (MSR BL)
  2. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní juniorov (MSR BLj)
 2. Miestne súťaže v bezmotorovom lietaní (MS BL)
 3. Celoslovenská súťaž v bezmotorovom lietaní (CPS BL)
 4. MSR BL sa organizujú spoločne pre všetky triedy v dĺžke trvania 10 – 14 kalendárnych dní.
  1. Triedy MSR BL:
   • KLUBOVÁ – podľa aktuálne platných pravidiel alebo platného index listu SNA, ktorá je nominačnou triedou pre reprezentáciu v klubovej triede a 13,5m triede.
   • KOMBINOVANÁ – v tejto triede sa súťaží s vodnou príťažou a hendikepuje sa podľa index listu SNA.
   • 15m a 20m viacsedadlová – v prípade, že sa prihlási do kombinovanej triedy na MSR BL aspoň 6 súťažiacich s vetroňmi splňujúcimi kritéria 15m a štandardnej triedy a 20m viacsedadlovej triedy (spolu), môže byť otvorená samostatná trieda 15m a 20m viacsedadlová trieda. V tejto samostatnej triede sa súťaží s vodnou príťažou a hendikepuje sa podľa index listu SNA. V prípade, že sa v 15m triede zúčastní minimálne 6 pretekárov s vetroňmi spĺňajúcimi kritériá 15m a štandardnej triedy bude vyhlásený Majster Slovenska v 15m triede. V prípade, že sa 20m viacsedadlovej triede zúčastní minimálne 6 pretekárov bude vyhlásený Majster Slovenska v 20m viacsedadlovej triede.
 5. MSR BLj sa obyčajne konajú v jednej triede a z dôvodu zníženia nákladov budú organizované spoločne s niektorou skupinou MSR BL alebo MS BL.
 6. V prípade, že počet štartujúcich na MSR BL a MSR BLj nesplní podmienku odseku 4.1, podujatie sa koná len v kombinovanej triede. V takom prípade sa disciplíny vyhlasujú podľa podmienok a výkonnostných parametrov vetroňov klubovej triedy.
 7. Výpočet bodovej hodnoty výkonu v disciplínach počas súťaží bezmotorového lietania SNA sa vykonáva aplikovaním handicapu podľa platného index listu SNA schváleného KBL SNA.
 8. Na MSR BL v 15m, 20m viacsedadlovej a kombinovanej triede je povolené použiť vodnú záťaž.
 9. Na MSR BL v 15m, 20m viacsedadlovej a kombinovanej triede môžu lietať všetky klzáky, ktoré sú zaradené do index listu SNA schváleného KBL SNA a ktoré spĺňajú definíciu triedy podľa platného športového poriadku FAI.

4. Platnosť jednotlivých majstrovstiev

1. Minimálny počet štartujúcich pre otvorenie jednotlivých tried je 6.

MSR BL, MSR BLj v jednotlivých triedach sú platné pri odlietaní minimálne 4 bodovaných disciplín. Ostatné súťaže sú platné pri odlietaní minimálne 3 bodovaných disciplín.

5. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní (MSR BL)

 1. Podmienkou účasti na MSR BL je byť držiteľom strieborného odznaku FAI, byť držiteľom športovej licencie FAI platnej na daný rok, mať nalietané minimálne 100 hodín na vetroňoch ako veliteľ lietadla a zúčastniť sa na aspoň jednej súťaži v bezmotorovom lietaní za posledných 5 rokov.
 2. SNA usporiada Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní v jednoročnom cy­kle.

Na základe konečného výsledku v jednotlivých triedach je na MSR BL, MSR BLj vyhlásený prvý súťažiaci (obaja súťažiaci v 20m viacsedadlovej triede), ktorý spĺňa podmienky FAI pre reprezentáciu SR a je členom SNA, majstrom Slovenskej republiky v danej triede. Žena na prvom mieste v triede spĺňajúca hore uvedené je vyhlásená majsterkou Slovenskej republiky v danej triede. V prípade, že sa MSR BLj usporiadajú ako súčasť inej súťaže postupuje sa obdobne ako u žien.

Ak na uvedených súťažiach zvíťazí súťažiaci, ktorý nespĺňa podmienky FAI pre reprezentáciu SR, je vyhlásený za víťaza v príslušnej triede. Za majstra Slovenskej republiky sa vtedy vyhlási prvý súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky FAI pre reprezentáciu SR a je členom SNA.

6. Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní juniorov (MSR BLj)

 1. Podmienkou účasti na MSR BLj je splnenie podmienok pre udelenie strieborného odznaku FAI, nalietané minimálne 50 hodín na vetroňoch ako veliteľ lietadla, minimálne 10 hodín na type na ktorom sa súťažiaci zúčastní súťaže, a dovŕšenie max. 25 rokov v roku konania súťaže.
 2. SNA usporiada Majstrovstvá slovenskej republiky juniorov v bezmotorovom lietaní v jednoročnom cykle prípadne tieto majstrovstvá môžu prebehnúť s inou súťažou usporiadanou SNA. MSR BLj je možné usporiadať samostatne, ak je záväzne prihlásených aspoň 6 pilotov.

7. Miestne súťaže v bezmotorovom lietaní (MS BL)

Miestne súťaže organizujú jednotlivé aerokluby podľa možností a záujmu pilotov. Nomináciu vykonáva usporiadateľ súťaže.

Na MS BL sa nevyhlasuje majster, ale víťaz MS BL.

8. Celoslovenská súťaž v bezmotorovom lietaní (CPS BL)

SNA usporiada každý rok CPS BL. Pre usporiadanie a vyhodnocovanie CPS BL platia samostatné pravidlá.

9. Reprezentácia SNA

 1. Členom reprezentačného družstva SNA a právo reprezentovať SNA majú len piloti / pilotky, ktorí spĺňajú podmienky FAI pre reprezentáciu SR, sú členmi SNA a plnia si povinnosti voči SNA. Nomináciu navrhuje a schvaľuje KBL SNA v štvrtom štvrťroku každého kalendárneho roka na celý budúci kalendárny rok.
 2. Nomináciu určuje KBL SNA podľa výsledkov posledných platných MSR BL a medzinárodných súťaží, na základe návrhu trénera reprezentačného družstva a/alebo návrhu KBL SNA.
 3. Reprezentačné družstvo SR.

  Do reprezentačného družstva SR budú zaradení piloti/pilotky:

  • Klubová a 13,5m trieda

   Podľa výsledkov na posledných platných MSR BL v klubovej triede a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcim MS alebo ME k dispozícii. Možnosť výberu triedy majú piloti podľa výsledku dosiahnutého na posledných platných MSR BL v klubovej triede s tým, že si vyberajú miesta na MS/ME konané v nasledujúcom roku podľa svojho konečného umiestnenia na MSR BL. V prípade nezáujmu reprezentovať sa právo výberu miesta presúva na ďalšieho účastníka v umiestnení MSR BL.

  • 15m a štandardná trieda

   Podľa výsledku na posledných platných MSR BL v 15m triede a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcim MS alebo ME k dispozícii. Možnosť výberu triedy majú piloti podľa výsledku dosiahnutého na posledných platných MSR BL v 15m triede. Ak nie je vyhlásená 15m trieda v rámci MSR BL, nominuje sa podľa výsledku pretekárov spĺňajúce kritéria 15m a štandardnej triedy z posledných platných MSR BL v kombinovanej triede. V prípade nezáujmu reprezentovať, sa právo výberu miesta presúva na ďalšieho účastníka v umiestnení MSR BL.

  • 18m a voľná trieda

   Podľa výsledkov na posledných platných MSR BL vo voľnej triede a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcim MS alebo ME k dispozícii. Možnosť výberu triedy majú piloti podľa výsledku dosiahnutého na posledných platných MSR BL vo kombinovanej triede. V prípade nezáujmu reprezentovať, sa právo výberu miesta presúva na ďalšieho účastníka v umiestnení MSR BL.

  • 20m viacsedadlová trieda

   Podľa výsledkov na posledných platných MSR BL v 15m a 20m viacsedadlovej triede z výsledkov pretekárov štartujúcich na vetroňoch spĺňajúcich kritéria 20m viacsedadlovej triedy a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcim MS alebo ME k dispozícii. V prípade, že sa MSR BL v 15m a 20m viacsedadlovej triede neuskutočnili pre nedostatočný počet účastníkov, reprezentačné družstvo do 20m viacsedadlovej triedy sa tvorí na základe výsledkov pretekárov štartujúcich na vetroňoch spĺňajúcich kritériá 20m viacsedadlovej triedy podľa výsledkov posledných platných MSR BL v kombinovanej triede. V prípade nezáujmu reprezentovať, sa právo výberu miesta presúva na ďalšieho účastníka v umiestnení MSR BL, pričom nominovaní piloti do tejto triedy musia získať aspoň 75% bodov víťaza.

   Poznámka: Posádka lietadla v 20m viacsedadlovej triede sa skladá z 2 pilotov, ktorí sú členmi SNA a majú platnú Športovú licenciu FAI vydanú SNA a platnú pre daný rok.

  Pri vyhlásení iba kombinovanej triedy na posledných platných MSR BL sa návrh do reprezentačného družstva riadi konečným poradím v tejto triede.

  Pre všetky triedy platí možnosť priamej nominácie podľa výsledkov posledných platných MS alebo ME v danej triede (tzv. „zelená karta“). Priamu nomináciu do reprezentačného družstva na nasledujúce MS alebo ME v tej istej triede, v ktorej súťažil na posledných platných MS alebo ME, získava najvyššie umiestnený pilot z MS alebo ME v danej triede, ktorý získal najmenej 90% bodov víťaza danej triedy. Toto pravidlo môže byť použité až potom, ako víťaz posledných platných MSR BL v danej nominačnej triede využil právo výberu triedy na nasledujúce MS alebo ME, resp. prejavil nezáujem o účasť na MS resp. ME.

 4. Reprezentačné družstvo žien.

  Do reprezentačného družstva žien budú zaradené pilotky:

  podľa korigovaných výsledkov na posledných platných MSR BL vo všetkých triedach a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcich MSž k dispozícii. Možnosť výberu triedy majú pilotky podľa poradia dosiahnutého v korigovanom výsledku.
  Pre všetky triedy platí možnosť priamej nominácie podľa výsledkov posledných platných v danej triede (tzv. „zelená karta“). Priamu nomináciu do reprezentačného družstva na nasledujúce MSž v tej istej triede, v ktorej súťažila na posledných platných, získava najvyššie umiestnená pilotka z MSž v danej triede, ktorá získala najmenej 50 % bodov víťazky danej triedy. Toto pravidlo môže byť použité až potom, ako víťazka korigovaného výsledku žien posledných platných MSR BL vo všetkých nominačných triedach využila možnosť výberu triedy na nasledujúce MSž, resp. neprejavila záujem o účasť na MSž.

 5. Reprezentačné družstvo juniorov.

  Do reprezentačného družstva juniorov budú zaradení piloti / pilotky, ktorí spĺňajú štatút juniora (dovŕšia maximálne 25 rokov veku v roku, v ktorom budú zaradení do reprezentačného družstva) podľa nasledovných kritérií:

  podľa výsledkov na posledných platných MSR BLj a to až do zaplnenia všetkých miest, ktoré má Slovenská republika na nasledujúcim MSj k dispozícii. Možnosť výberu triedy majú piloti podľa výsledku dosiahnutého na posledných platných MSR BLj.
  Pre všetky triedy platí možnosť priamej nominácie podľa výsledkov posledných platných MSj v danej triede (tzv. „zelená karta“). Priamu nomináciu do reprezentačného družstva na nasledujúce MSj v tej istej triede, v ktorej súťažil na posledných platných MSj, získava najvyššie umiestnený pilot z MSj v danej triede, ktorý získal najmenej 90% bodov víťaza danej triedy. Toto pravidlo môže byť použité až potom, ako víťaz posledných platných MSR BLj využil možnosť výberu triedy na nasledujúce MSj , resp. prejavil nezáujem o účasť na MSj.

 6. Možnosť reprezentovať SR na ME a MS v jednotlivých triedach, v prípade neobsadenia týchto súťaží reprezentantmi, majú piloti, ktorí na posledných dvoch platných MSR BL dosiahli najmenej 75 % bodov víťaza. Títo piloti, ktorí nie sú členmi reprezentačných družstiev, si technické, finančné a organizačné zabezpečenie účasti na súťaži zaisťujú sami a musia prihlášku na súťaž poslať prostredníctvom KBL SNA na sekretariát SNA, vrátane predloženia informácie o organizačnom, technickom a finančnom zabezpečení svojej účasti. Vedúcim výpravy môže byť len osoba schválená KBL SNA.

10. Mimoriadne kritériá pre nomináciu

KBL SNA môže nominovať do reprezentačných družstiev SNA v jednotlivých triedach a na jednotlivé súťaže pilotov / pilotky so zodpovedajúcou výkonnosťou a kvalifikáciou:

 1. ak preukázali výkonnos v inej súaži,
 2. pilotky po prestávke v lietaní po materskej (rodičovskej) dovolenkou,
 3. po prestávke v lietaní spôsobenej úrazom alebo chorobou,
 4. v prípade neplatnosti MSR BL.

11. Platnosť súťažného poriadku.

Tento súťažný poriadok a nominačné kritériá nadobudli účinnosť schválením na pléne BL SNA dňa 10.11.2001 v Žiline a plénom BL SNA 29.03.2008 v Nitre. Všetky ďalšie zmeny v ňom má právo schváliť len plénum BL SNA alebo KBL SNA.

Ing. Strnka Miroslav v.r.
predseda KBL SNA

« Späť

zverejnené: 14.02.2018 | aktualizované: 14.02.2018 | počet zobrazení: 76956

počet prístupov od 19.01.2016: 1460529
počet prístupov dnes: 198