DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   September   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

meniny má Zdenka


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Stanovy SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Stanovy SNA

Na prevzatie:

S T A N O V Y
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO AEROKLUBU
gen. Milana Rastislava Štefánika

 

Dátum registrácie: 6.2.1990 na MVŽP pod č. NVVS/2–205–1990
Potvrdenie činnosti: MVSR 19.7.1991 pod. č.VVS/1–909/90–173
Zmena Stanov schválená: Konferenciou SNA dňa 25.3.2017
Zmena č.1 schválená Konferenciou SNA 28.4.2017
Zmena č.2 schválená Konferenciou SNA 24.3.2018
Zmena č.3 schválená Konferenciou SNA 23.3.2019

PREAMBULA

Športový zväz Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika je hrdým nasledovníkom všetkých doterajších foriem a organizačných usporiadaní športového letectva a parašutizmu na Slovensku od jeho vzniku v roku 1927. Je samostatnou, nezávislou dobrovoľnou, otvorenou a nepolitickou organizáciou záujemcov o letecké športy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Jeho úlohou je podpora a rozvoj športu mládeže a ostatných záujemcov o letecké športy, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Tieto Stanovy definujú základné princípy usporiadania a činnosti organizácie, ktorá zastrešuje letecké športy na Slovensku.

HLAVA 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

1.1. Názov

Úplný názov: Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika. V ďalšom znení Stanov a v bežnom administratívnom styku je možné používať skrátený názov: Slovenský národný aeroklub a/alebo skratku SNA.

1.2. Právna forma
 1. SNA je dobrovoľným združením jeho členov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. SNA je Národným športovým zväzom a plní úlohy národného zástupcu pre letecké športy v pôsobnosti Slovenskej republiky.
 2. Právna forma SNA je občianske združenie, skratka o.z.
 3. IČO: 00677604
1.3. Sídlo

Sídlo SNA je v Žiline.
Adresa: Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

1.4. Znak

Znak SNA je vytvorený kombináciou symbolu lietadla, venca, plodov a skratky názvu, ktorého tvar, rozmery a farebné usporiadanie je uvedené v prílohe č. 1 týchto Stanov.

Článok 2.

2.1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely predpisov SNA s cieľom dodržiavať jednotné a zaužívané názvoslovie sa rozumie pod nasledovnými pojmami toto:

 1. SNA – Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika.
 2. Člen SNA – riadny – zakladajúci člen SNA, riadny člen SNA a registrovaný člen SNA ako právnická osoba a individuálny člen SNA a čestný člen SNA ako fyzická osoba.
 3. Športovec SNA – športovec, ktorý vykonáva šport v ZOČ, alebo ktorý sa zúčastňuje na súťaži jednotlivcov alebo družstiev organizovanej SNA, a ktorý je registrovaný za túto ZOČ v zdrojovej evidencii SNA.
 4. Funkcionár – člen orgánu SNA alebo orgánu jeho člena a ďalšie osoby zodpovedné za riadenie súťaží v rámci SNA, medzinárodnej športovej organizácie FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI), osoba, ktorá vykonáva majetkové práva alebo riadiacu činnosť v ZOČ, napr. prezident predseda, majiteľ člen, akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), ďalej tiež iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc, ktorá súvisí s plnením úloh v rámci ZOČ, SNA, medzinárodnej športovej organizácie, národnej športovej organizácie, alebo inej športovej organizácie.
 5. ZOČ – základný organizačný článok je športová organizácia zapísaná v informačnom systéme športu ako právnická osoba – športový klub, ktorá je riadnym – zakladajúcim členom, riadnym členom SNA, registrovaným členom SNA.
 6. Hnutie športového letectva a parašutizmu – komunita fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky v leteckých športových disciplínach a parašutizme organizovaným spôsobom v rámci SNA a jeho členov.
 7. Organizované športové letectvo a parašutizmus – organizovanie, vykonávanie, riadenie a správa, podpora a rozvoj športového letectva a parašutizmu v rámci medzinárodnej športovej organizácie FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI), ktorá organizuje súťaže podľa pravidiel športového letectva a parašutizmu.
 8. Pravidlá športového letectva a parašutizmu – oficiálne pravidlá pre organizovanie súťaží v disciplínach športového letectva a parašutizmu, ktoré sú schválené a vydávané medzinárodnou športovou organizáciou (FAI).
 9. Kvalifikovaná väčšina – najmenej dvojtretinová väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SNA, ktorí vykonávajú funkciu v tomto orgáne, ak sa podľa Zákona alebo Stanov táto väčšina nevypočítava iba z prítomných delegátov/členov.
 10. Nadpolovičná väčšina – najmenej počet delegátov/členov kolektívneho orgánu SNA, ktorý sa rovná súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov, ktorí vykonávajú funkciu v tomto orgáne plus jeden delegát/člen, ak sa podľa Zákona alebo stanov táto väčšina nevypočítava iba z prítomných delegátov/členo.,
 11. Hlasovanie “per rollam” – písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia orgánu SNA korešpondenčne alebo elektronicky.
 12. Písomne – okrem bežnej korešpondenčnej formy aj elektronická forma komunikácie pri posielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím informačného systému športu, dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel SNA a uvedeného za tým účelom v informačnom systéme športu alebo zdrojovej evidencii SNA; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich zverejnenie na mieste určenom SNA na internetovom sídle SNA (napr. úradná správa a pod.).
 13. Zákon – zákon č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. KRK – kontrolná a revízna komisia SNA.
 15. Letecké športy – športy združené v medzinárodnej leteckej organizácii FAI
 16. Športová činnosť – vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora a rozvoj športu.
 17. Vrcholový šport – sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži.
 18. Súťaž – organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou FAI a SNA, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu.
 19. Integrita športu – princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže.
 20. Športový odborník – tréner a inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti alebo v súlade s pravidlami súťaže a predpismi FAI a SNA, kontrolór SNA, funkcionár SNA a dopingový komisár.

Článok 3.

3.1. Princíp

SNA v snahe zlepšiť kvalitu športového a spoločenského prostredia v leteckom a parašutistickom športe sa vo svojej činnosti riadi týmito základnými princípmi:

 1. Princíp rovnosti – SNA s každým členom zaobchádza rovnako pri uplatňovaní jeho práv a povinností, ktoré sú určené v týchto stanovách alebo iných platných právnych predpisoch leteckého a parašutistického športu a v platnej legislatíve Slovenskej republiky.
 2. Princíp lojality – členovia sú súčasťou slovenského hnutia športového letectva a parašutizmu a vyhlasujú, že budú v plnej miere rešpektovať autoritu volených orgánov SNA.
 3. Princíp čestnosti – členovia a ich odborné zložky, volené orgány, menované orgány a pracovníci SNA pri výkone svojej činnosti sú čestní, vylučujú akékoľvek protiprávne konanie, akékoľvek konanie v rozpore s morálkou a etikou ako základ rozvoja športového letectva a parašutizmu na Slovensku.
 4. Princíp odbornosti – členovia a ich odborné , volené orgány, menované orgány a pracovníci SNA pri výkone svojej činnosti ctia a rešpektujú profesionalitu, ako základ športového letectva a parašutizmu na Slovensku.
 5. Princíp efektívnosti / hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosahovanému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.
 6. Princíp fair-play – konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí; princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú cenu.
 7. Princíp spravodlivého procesu – podľa ktorého sa proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k SNA a disciplinárne konanie musí vykonávať pri dodržaní zákonnosti, nezávislosti a nestrannosti rozhodujúceho orgánu, rovnosti účastníkov konania a strán, prezumpcie neviny, práva na obhajobu, práva na právne zastúpenie, práva na informácie (nahliadnutie do spisu) a dodržiavani­e lehôt.
3.2. Pôsobnosť

SNA pôsobí na území Slovenskej republiky vo všetkých druhoch leteckých a parašutistických činností a na základe Zmluvy o súčinnosti zo dňa 17.6.2000 uzat­vorenej v zmysle ustanovení § 16 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov SNA zastupuje samostatné občianske združenia – (ďalej len ZOČ), v rozsahu a oblastiach, ktoré mu tieto zveria. SNA na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.

3.3. Medzinárodná pôsobnosť

SNA je členom medzinárodnej leteckej federácie Féderation Áeronautique Internationale (FAI) so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko.

3.4. Spolupôsobenie
 1. SNA môže s inými organizáciami (napr. AČR a iné), vytvárať účelové zoskupenia, formou záväzných právnych dokumentov (zmluvy, dohody a pod.).
 2. SNA ako člen FAI môže zastupovať iné druhy odborných činností na základe dvojstranných zmlúv.

Článok 4.

4.1. Predmet činnosti
 1. SNA bol založený členskými ZOČ a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v organizovanom športovom letectve a parašutizme na území Slovenskej republiky.
 2. Predmetom činnosti SNA je najmä:
  1. Vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované športové letectvo a parašutizmus na území Slovenskej republiky ako člen medzinárodných športových organizácií Féderation Áeronautique International (Lausanne, Švajčiarsko) za Slovenskú republiku.
  2. Organizovanie celoštátnych súťaží v športovom letectve a parašutizme.
  3. Zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky a ich účasti na medzinárodných súťažiach.
  4. Zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov.
  5. Podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu.
 3. Napĺňaním predmetu činnosti SNA v spoločnosti sa sleduje verejný záujem. Súčasne sa dosahujú ciele SNA, ktorými je rozvoj športu vo všeobecnosti a napĺňanie verejného záujmu v športe. Tým sa rozumie najmä zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
4.2. Hlavné úlohy
 1. Hlavné úlohy SNA sú aktivity SNA vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť SNA, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku. Medzi hlavné úlohy SNA patria najmä:
  1. Zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy svojich ZOČ a športového letectva a parašutizmu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám.
  2. Reprezentovať záujmy športového letectva a parašutizmu v spoločnosti.
  3. Vystupovať v mene športového letectva a parašutizmu vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SNA a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov primerane brané na zreteľ.
  4. Určovať filozofiu a koncepciu činnosti SNA v záujme rozvoja športového letectva a parašutizmu.
  5. Pripravovať plány rozvoja športového letectva a parašutizmu a rozpočet SNA.
  6. Viesť zoznam športových reprezentantov.
  7. Organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v športovom letectve a parašutizme alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu.
  8. Schvaľovať podmienky účasti členov SNA a iných športových organizácií v súťaži SNA a po splnení podmienok účasti v súťaži SNA udeľovať členovi SNA a inej športovej organizácii právo na účasť v súťaži SNA (udelenie súťažnej licencie).
  9. Určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom športovom letectve a parašutizme, vrátane odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie odbornej činnosti v športe.
  10. Zabezpečovať odbornú prípravu a overovať odbornú spôsobilosť športových odborníkov v športovom letectve a parašutizme.
  11. Uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis.
  12. Podporovať výstavbu a revitalizáciu športovej infraštruktúry.
  13. Podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších zdrojov financovania poslania a úloh SNA, predovšetkým v súvislosti so športovou reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo podiel na zisku SNA môže použiť len na účely stanovené SNA.
  14. Viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa §§ 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien,
  15. Poskytovať súčinnosť vecne príslušnému ministerstvu a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.
  16. Prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe, ktoré vyplývajú z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
  17. Motivovať mládež pre profesionálnu činnosť v rôznych oblastiach letectva.
  18. V otázkach leteckých činností zastupovať ZOČ voči štátu – Dopravnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu ním vydaného oprávnenia.
  19. Propagovať a popularizovať všetky druhy letectva medzi obyvateľstvom, najmä však medzi mládežou.
  20. V spolupráci s vojenským letectvom a civilnými leteckými prevádzkovateľmi organizovať verejné vystúpenia, letecké dni a podobne.
  21. Organizovať, vykonávať a koordinovať výcvik a výchovu športových pilotov a parašutistov a širokého okruhu záujemcov o športové letectvo a parašutizmus.
  22. Viesť zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou v rozsahu stanovenom Zákonom.
4.3. Záväznosť predpisov SNA
 1. Stanovy a ostatné predpisy SNA musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.
 2. Predpisy SNA musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov medzinárodných športových organizácií, najmä Féderation Áeronautique International, ktorých je SNA členom, pri ktorých sa výslovne vyžaduje súlad predpisov SNA. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi medzinárodnej športovej organizácie znamenal rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že sa zistí nesúlad predpisov SNA navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnym poriadkom, judikatúrou, predpismi medzinárodnej športovej organizácie záväzného charakteru, na podnet člena SNA alebo orgánu SNA alebo aj bez takého podnetu, vypracujú príslušné orgány SNA návrh na zmenu príslušného predpisu SNA, ktorý bude predložený na prerokovanie a schválenie príslušnému orgánu.
 4. Porušenie povinnosti člena SNA alebo osoby s príslušnosťou k SNA vyplývajúcej z predpisov SNA je disciplinárnym previnením, ktoré možno postihnúť v disciplinárnom konaní.
 5. SNA a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností podľa predpisov SNA aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
4.4. Záväznosť rozhodnutí orgánov SNA
 1. Právoplatné rozhodnutia orgánu SNA, ktoré sú vydané v súlade s predpismi SNA, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SNA, ktorým je určené, záväzné.
 2. Člen SNA a osoba s príslušnosťou k SNA, je povinná rešpektovať rozhodnutia SNA a jeho orgánov.
 3. Člen SNA je povinný zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí SNA aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
 4. Predpisy SNA stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SNA nie je prípustný opravný prostriedok.
 5. Porušenie povinnosti člena SNA alebo osoby s príslušnosťou k SNA vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SNA je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.
 6. SNA a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov SNA aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou.
4.5. Vzťahy v SNA
 1. SNA a jej členovia, orgány a funkcionári SNA a jeho členovia a osoby s príslušnosťou k SNA podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi ZOČ, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k SNA v celom organizovanom leteckom a parašutistickom hnutí, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
 2. Každý člen SNA je povinný osobitne dbať na dobré meno SNA, slovenského letectva a parašutizmu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
 3. V podmienkach a štruktúrach SNA, jeho členov a osôb s ich príslušnosťou sa nepripúšťa:
  1. Politická a náboženská agitácia.
  2. Akákoľvek diskriminácia.
  3. Hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti.
  4. Útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe národnostného, rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia lebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
 4. Členovia orgánov SNA sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so Zákonom s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SNA a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SNA.
 5. Štatutárny orgán a členovia orgánov SNA sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov SNA; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
 6. SNA rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomoci, ktoré im boli zverené Stanovami alebo inými predpismi SNA.
4.6. Systém predpisov a iných právnych aktov SNA
 1. Najvyšším predpisom SNA sú Stanovy.
 2. Orgány SNA v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SNA.
 3. SNA riadi svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom podľa týchto Stanov a smerníc SNA, ktorými sú najmä:
  1. Organizačný poriadok SNA.
  2. Smernica pre správu hmotného majetku SNA.
  3. Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA.
  4. Ďalšie smernice, ktoré stanovuje legislatíva platná v Slovenskej republike.
4.7. Riešenie sporov
 1. V súlade so Stanovami SNA sa členovia SNA zaväzujú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle Disciplinárneho poriadku SNA v prípade sporov v rámci leteckého a parašutistického hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, športovcov, funkcionárov, členov orgánov a zamestnancov aparátu SNA riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SNA, osobitne prostredníctvom Disciplinárnej komisie SNA. Na všeobecný súd sa dotknutý člen SNA obráti až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SNA.
 2. Členovia SNA uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom v letectve a parašutizme v zmysle príslušných ustanovení stanov medzinárodnej športovej organizácie FAI.
 3. Členovia SNA zabezpečia rešpektovanie a dodržiavanie konečných rozhodnutí orgánov podľa odsekov 4.7.1 a 4.7.2­. osobami s ich príslušnosťou, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú.

HLAVA 2
ČLENSTVO

Článok 5.

5.1. Členstvo
 1. Členstvo v SNA je dobrovoľné. Každý člen SNA môže kedykoľvek v súlade s predpismi zo SNA vystúpiť.
 2. Členstvo v SNA je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania SNA ako občianskeho združenia, ktoré zastrešuje organizované športové letectvo a parašutizmus na území Slovenskej republiky.
 3. Členstvom v SNA člen SNA prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám športového letectva a parašutizmu, ktoré sú vyjadrené v predpisoch SNA, predpisoch medzinárodnej športovej organizácie Féderation Áeronautique International (Lausanne, Švajčiarsko), ako aj rozhodnutiam ich orgánov, ktoré sú vydané v súlade s týmito pravidlami.
 4. SNA zabezpečuje plnenie svojho predmetu činnosti a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
 5. SNA má tieto kategórie členstva:
  1. Riadny – zakladajúci člen, ktorý je právnickou osobou.
  2. Riadny člen, ktorý je právnickou osobou.
  3. Registrovaný člen, ktorý je právnickou osobou.
  4. Individuálny člen, ktorý je fyzickou osobou.
  5. Čestný člen, ktorý je fyzickou osobou.
 6. Informácie, ktoré súvisia s členstvom v SNA a informácie o ďalších osobách s príslušnosťou k SNA sú vedené v registri členov SNA, ktorý je vedený v informačnom systéme SNA a v informačnom systéme športu. Úkony, ktoré súvisia s členstvom v SNA sa môžu vykonávať elektronickou formou, ak SNA vytvorí na to podmienky a predpoklady.
 7. Práva a povinnosti členov SNA sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi SNA.
5.2. Vznik členstva
 1. Členom SNA sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách. Na vznik členstva v SNA nie je právny nárok. Podmienky pre vstup do SNA musia byť pre všetkých uchádzačov rovnaké.
 2. O prijatí za člena SNA rozhoduje Konferencia na návrh Prezídia.
 3. Riadnymi- zakladajúcimi členmi SNA po splnení podmienok stanovených Stanovami a interným predpismi SNA sú:
  1. ZOČ, ktoré sú právnickými osobami a sú vedené v zozname podľa článku 7.3 Stanov.
  2. ZOČ, ktoré platia členské vo výške podľa rozhodnutia orgánov SNA.
 4. Riadnymi členmi SNA po splnení podmienok stanovených Stanovami a interným predpismi SNA sú:
  1. ZOČ, ktoré sú právnickými osobami.
  2. ZOČ, ktoré platia členské v plnej výške podľa rozhodnutia orgánov SNA.
 5. Registrovanými členmi SNA po splnení podmienok stanovenými Stanovami a internými predpismi SNA sú:
  1. ZOČ, ktoré sú právnickými osobami.
  2. ZOČ, ktoré platia členské v zníženej výške podľa rozhodnutia orgánov SNA.
 6. Individuálnym členom SNA je bezúhonná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky členstva, a ktorá sa podieľa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach alebo súťažiach SNA, najmä ako športovec, športový odborník alebo funkcionár vedený v zdrojovej evidencii SNA a v informačnom systéme športu.
  1. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť po celý čas výkonu činnosti športového odborníka.
 7. Každý uchádzač o individuálne členstvo v SNA z radov športovcov je povinný pri podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku zakladajúcemu – riadnemu, riadnemu alebo registrovanému členovi SNA, prostredníctvom ktorého sa bude podieľať na činnosti SNA, a ktorý bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k ním uvedeným údajom a bude zodpovedať za aktuálnosť zdrojovej evidencie SNA, voči ktorým má overovaciu povinnosť. Overovacou autoritou môže byť aj SNA samotný.
 8. Uchádzač o individuálne členstvo v SNA, ktorý nie je športovcom pri podaní žiadosti o členstvo nie je povinný uviesť svoju príslušnosť k riadnemu členovi SNA.
 9. Podmienky a postup prijatia za individuálneho člena SNA podrobnejšie upravuje osobitný predpis (Registračný poriadok) schválený Konferenciou SNA.
 10. Za čestného člena SNA (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu slovenského športového letectva a parašutizmu.
 11. Návrh na prijatie za čestného člena SNA môže predložiť Konferencii SNA Prezídium, alebo ktorýkoľvek zakladajúci, riadny alebo registrovaný člen.
 12. Prezidentovi SNA, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenského športového letectva a  parašutizmu, môže byť na návrh Prezídia, alebo ktoréhokoľvek riadneho – zakladajúceho, riadneho alebo registrovaného člena priznaný Konferenciou SNA titul čestného Prezidenta SNA. Priznaním tohto titulu Konferenciou SNA sa súčasne stáva aj čestným členom.
 13. O udeľovaní ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní rozhoduje Prezídium SNA; kritéria pre ich udelenie a postup pri ich udeľovaní, odovzdávaní a evidovaní SNA bližšie upravia predpisy SNA.
5.3. Zánik členstva
 1. Členstvo v SNA zaniká:
  1. Vystúpením.
  2. Vylúčením.
  3. Právnym zánikom člena SNA.
  4. Právnym zánikom SNA.
  5. Nezaplatením členského príspevku podľa článku 5.5.1.4.
 2. Zánik členstva v SNA má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v SNA. Zánik členstva v SNA nezbavuje člena, ktorého členstvo v SNA zaniká, jeho finančných alebo aj iných záväzkov voči SNA, iným členom SNA a ďalším osobám s príslušnosťou k SNA.
 3. Pri zániku členstva v SNA v priebehu súťažného obdobia upravuje športovo-technické dôsledky zániku členstva Súťažný poriadok SNA. Uhradené štartovné, zábezpeka, členské, ani iné poplatky uhradené SNA v súlade s predpismi SNA sa pri zániku členstva v SNA zanikajúcemu členovi nevracajú.
 4. Člen SNA môže byť vylúčený zo SNA:
  1. Ak závažne poruší predpisy SNA, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
   1. porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
   2. manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
   3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
   4. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SNA,
   5. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SNA,
   6. dlhodobé a opakované porušenie povinností člena SNA stanovenej predpismi SNA alebo rozhodnutím príslušného orgánu SNA alebo autoritu normatívneho charakteru SNA alebo rozhodovacej činnosti orgánov SNA.
  2. Ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. Strata bezúhonnosti, neuhradenie členského príspevku napriek písomne výzve a pod.).
 5. O vylúčení riadneho – zakladajúceho člena, riadneho člena a registrovaného člena SNA rozhoduje Konferencia SNA. Závažné porušenie Stanov podľa 5.3.4.1 sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne previnenie.
 6. O vylúčení individuálneho člena SNA alebo čestného člena SNA zo SNA môže rozhodnúť iba Konferencia SNA na základe závažného disciplinárneho previnenia.
 7. Vylúčenie zo SNA nezbavuje vylúčeného člena SNA povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči SNA a jeho členom.
5.4. Práva člena
 1. Riadny – zakladajúci člen má tieto práva:
  1. Zúčastňovať sa na Konferencii SNA.
  2. Podávať návrhy na personálne nominácie do orgánov SNA, podávať návrhy na zmenu Stanov, poriadkov a smerníc, podávať návrhy na nominácie na čestných členov SNA.
  3. Hlasovať na Konferencii SNA.
  4. Byť informovaný o činnosti SNA, právo žiadať KRK a kontrolóra o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú hospodárenia SNA.
  5. Mať volených svojich zástupcov v SNA.
  6. Uchádzať sa o štátny príspevok uznanému športu v plnej výške podľa právneho poriadku SNA.
 2. Riadny člen má tieto práva:
  1. Zúčastňovať sa na Konferencii SNA.
  2. Podávať návrhy na personálne nominácie do orgánov SNA, podávať návrhy na zmenu Stanov, poriadkov a smerníc, podávať návrhy na nominácie na čestných členov SNA.
  3. Hlasovať na Konferencii SNA
  4. Byť informovaný o činnosti SNA, právo žiadať KRK a kontrolóra o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú hospodárenia SNA.
  5. Mať volených svojich zástupcov v orgánoch SNA.
  6. Uchádzať sa o štátny príspevok uznanému športu v plnej výške podľa právneho poriadku SNA.
 3. Registrovaný člen má tieto práva:
  1. Zúčastňovať sa na Konferencii.
  2. Podávať návrhy na zmenu Stanov, poriadkov a smerníc, podávať návrhy na nominácie na čestných členov SNA.
  3. Hlasovať na Konferencii SNA.
  4. Byť informovaný o činnosti SNA.
  5. Uchádzať sa o štátny príspevok uznanému športu vo výške najviac 50% z príspevku, ktorý je určený riadnemu – zakladajúcemu a/alebo riadnemu členovi v zmysle právneho poriadku SNA.
 4. Individuálny člen má právo: požívať výhody, ktoré mu môžu plynúť z individuálneho členstva na základe príslušnosti k ZOČ v zmysle rozhodnutia ZOČ a na základe príslušnosti k SNA na základe rozhodnutia Prezídia.
 5. Práva individuálneho člena sú:
  1. Navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu.
  2. Byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SNA.
  3. Podieľať sa na činnosti SNA v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené.
  4. Predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SNA Prezidentovi SNA a Prezídiu SNA v súlade s týmito Stanovami.
  5. Pripomienkovať návrhy predpisov SNA.
  6. Podať podnet alebo návrh do príslušného orgánu SNA, do príslušnej komisie SNA.
  7. Byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SNA prostredníctvom príslušných orgánov.
 6. Čestný člen SNA sa môže zúčastniť zasadnutia Konferencie SNA bez práva hlasovať.
5.5. Povinnosti člena
 1. Každý člen SNA je povinný najmä:
  1. Dodržiavať predpisy SNA, rozhodnutia SNA, medzinárodnej športovej organizácie, zvoleného rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci.
  2. Prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor, súvisiaci so stanovami, predpismi a rozhodnutiami SNA, medzinárodnej športovej organizácie, bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SNA, pokiaľ to nevylučuje právny poriadok; člen SNA je tiež povinný podriadiť sa právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS).
  3. Písomne oznámiť do Registra SNA všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen SNA dozvedel, najmä ak ide o:
   1. zmenu v identifikačných údajoch člena SNA,
   2. zmenu v zozname funkcionárov člena SNA,
   3. zmenu v zastupovaní člena SNA, najmä ak ide o zmenu osoby štatutára, delegáta Konferencie SNA, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
   4. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo,
   5. iné závažné právne skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho členstvo v SNA,
   6. platenie členských príspevkov vo výške určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov.
  4. Platiť členské príspevky v termíne a vo výške ustanovenej predpismi SNA alebo rozhodnutím Konferencie SNA.
  5. Dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa, fair play, boja proti dopingu, chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SNA a slovenského športového letectva a parašutizmu.
  6. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena SNA môže viesť k uloženiu disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.
  7. Prijať záväzok, že bude dodržiavať pravidlá letectva a parašutizmu, pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
  8. Pri vykonávaní športu člen SNA – športovec a športový odborník musí akceptovať monitorovanie SNA a športovou organizáciou ku ktorej má príslušnosť podľa Zákona o športe aj bez jeho súhlasu.
  9. Člen – športovec vykonáva letecký šport na vlastnú zodpovednosť.

HLAVA 3
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA

Článok 6.

6.1. Orgány
 1. Konferencia SNA ako najvyšší orgán SNA.
 2. Prezídium ako najvyšší výkonný orgán SNA.
 3. Kontrolór, kontrolná a revízna komisia.
 4. Odborné komisie pre výkon leteckých činností.
 5. Disciplinárna komisia
 6. Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SNA, Prezídia a Kontrolnej a revíznej komisie obsahuje:
  1. Schválený program zasadnutia
  2. Prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
  3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim
  4. Dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu
  5. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada
  6. Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa
  7. Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SNA, Prezídia a Kontrolnej a revíznej komisie sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadania príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia
6.2. Konferencia
 1. Konferencia je najvyšším orgánom SNA a riadi sa schváleným Rokovacím poriadkom a Volebným poriadkom.
 2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 3. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok.
 4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok ustanovených týmito stanovami.
 5. Na volebnej konferencii, ktorá sa koná každé štyri roky sa uskutočňujú voľby:

  5.1 prezidenta a ostatných členov Prezídia SNA (Prezídium),

  5.2 predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti, kontrolných orgánov a licenčných orgánov, ak nie sú volení členmi SNA priamo.

 6. Kontrolór a jeho náhradník sa volí na Konferencii, ktorá predchádza uplynutiu funkčného obdobia kontrolóra, ktorý vykonáva túto funkciu. Ak bol nový kontrolór zvolený pred uplynutím funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra, výkon funkcie zvoleného kontrolóra začína dňom nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra.
 7. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú Konferenciu.
 8. Konferencia:
  1. Je najvyšším orgánom SNA.
  2. Schvaľuje Stanovy SNA a ich zmeny.
  3. Schvaľuje reorganizáciu súťaží riadených SNA.
  4. Schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 16.000 Eur.
  5. schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo vstup do obchodnej spoločnosti, ktorej je SNA spoločníkom alebo akcionárom, alebo jej zánik.
  6. Schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SNA spoločníkom alebo akcionárom.
  7. Rozhoduje o neprijatí za člena SNA alebo o vylúčení člena zo SNA.
  8. Rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena.
  9. Rozhoduje o udelení titulu čestného Prezidenta SNA.
  10. Rozhoduje o výške členského príspevku pre jednotlivé kategórie členov.
  11. Volí a odvoláva prezidenta a ostatných členov Prezídia.
  12. Volí a odvoláva kontrolóra SNA.
  13. Volí a odvoláva členov Kontrolnej a revíznej komisie.
  14. Volí a odvoláva členov volebnej komisie.
  15. Potvrdzuje a odvoláva predsedov odborných komisií SNA.
  16. V druhom stupni rozhoduje vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.
  17. Schvaľuje rozpočet SNA a správu o hospodárení SNA, ako aj správu o hospodárení obchodnej spoločnosti, ktorej je SNA spoločníkom alebo akcionárom.
  18. Schvaľuje výročnú správu SNA. Výročnú správu obchodnej spoločnosti, ktorej je SNA spoločníkom alebo akcionárom schvaľujú na konferencii členovia SNA uvedení v článku 7.3. Stanov.
  19. Schvaľuje náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SNA.
  20. Schvaľuje správu o činnosti prezidenta a Prezídia.
  21. Schvaľuje výročnú správu kontrolóra.
  22. Ustanovuje a odvoláva nezávislého audítora a schvaľuje jeho správu k účtovnej závierke.
  23. Rozhoduje o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú správy majetku a hospodárenia SNA a schvaľuje smernice SNA uvedené v článku 4.6.3.1 , 4.6.3.2 a 4.6.3.3.
  24. Rozhoduje o nominácii kandidátov na voľby do výkonného orgánu medzinárodnej športovej organizácie.
  25. Rozhoduje o vstupe SNA do organizácie športových zväzov alebo iných športových organizácií, ako aj o vystúpení SNA z organizácií, ktorých je členom.
  26. Rozhoduje o zániku SNA dobrovoľným rozpustením a o veciach, ktoré súvisia so zánikom združenia.
  27. Rozhoduje o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe Konferencie.
  28. Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov SNA,
  29. Konferencia môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia Konferencie Prezídiu SNA a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci,
  30. Konferencia schvaľuje Organizačný poriadok SNA, Smernicu pre správu hmotného majetku SNA, Smernicu pre hospodárenie s finančnými prostriedkami SNA a Registratúrny poriadok SNA.
  31. Konferencia schvaľuje členské príspevky, poplatky a pokuty.
 9. Pozvánku, návrh programu Konferencie a podklady k rokovaniu Konferencii zasiela SNA osobám oprávneným zúčastniť sa na Konferencii tak, aby mohli byť doručené najmenej 14 dní pred konaním Konferencie.
 10. Na návrh prezidenta alebo delegáta môže byť program konferencie zmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak je konferencia uznášaniaschopná a ak je návrh na zmenu alebo doplnenie programu schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
 11. Konferencia môže rozhodovať o bode ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie len v takom prípade, ak jeho neprejednaním nie je možné prijať závery k bodu programu schválenému na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
6.3. Mimoriadna Konferencia
 1. Mimoriadnu konferenciu sú oprávnení zvolať:
  1. najmenej 1/3 riadnych členov SNA,
  2. prezident SNA,
  3. prezídium SNA.
 2. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SNA a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek ZOČ – riadny člen SNA.
 3. Prezídium SNA zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne kvalifikovaná väčšina členov tohto orgánu. Rozhodnutie o zvolaní mimoriadnej konferencie sa môže uskutočniť aj hlasovaním členov prezídia per rollam.
 4. Ak má Prezídium menej ako jednu polovicu zvolených členov alebo ak tri po sebe nasledujúce mesiace nie je na svojich zasadnutiach uznášaniaschopné, mimoriadnu konferenciu môže zvolať aj kontrolór SNA.
 5. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj prezident alebo kontrolór SNA. Za odôvodnený prípad sa považuje mimoriadne nepriaznivý hospodársky stav, ohrozenie integrity športu a súťaží a hrubé porušenie stanov, poriadkov a smerníc SNA členom, alebo voleným funkcionárom SNA.
 6. V návrhu na zvolanie mimoriadnej konferencie musí ten, kto ju zvoláva, uviesť body, ktoré majú byť súčasťou programu rokovania mimoriadnej konferencie.
 7. Mimoriadna konferencia sa uskutoční do 45 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon (rozhodnutie prezidenta, kontrolóra, prezídia SNA, volebnej komisie, doručenie petície – návrhu /žiadosti 1/3 riadnych členov SNA) rozhodujúci pre jej uskutočnenie.
 8. Pre mimoriadnu konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
6.4. Volebná Konferencia
 1. Riadne voľby do orgánov SNA, ktoré sú volené Konferenciou, sa vykonávajú na volebnej konferencii. Tá sa koná raz za štyri roky, s výnimkou voľby kontrolóra, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s funkčným obdobím ostatných volených orgánov SNA.
 2. Pre volebnú Konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu Konferenciu.
 3. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom je na zvolenie potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín, ak Konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej Konferencii.
 4. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
 5. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 6. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.
 7. Ak podľa uvedeného postupu nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak Konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej Konferencii.
 8. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SNA, ktoré sú volené Konferenciou, a ktoré sa konajú mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
 9. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo ak volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
 10. Doplňujúca voľba prezidenta/pred­sedu, kontrolóra, člena prezídia SNA, predsedov, podpredsedov alebo členov orgánu voleného Konferenciou, sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej Konferencie.
 11. Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej Konferencii za podmienky dodržania ustanovení Zákona a týchto stanov o konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií.
 12. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov SNA, ktoré sú volené Konferenciou zabezpečuje a riadi volebná komisia.
 13. Prípravu a priebeh volieb na Konferencii upravujú Volebný poriadok a Rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov, podpredsedov a členov orgánov SNA, ktorí sú volení prezídiom SNA, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
 14. Riadne voľby a doplňujúce voľby môžu byť vykonané aj prostredníctvom informačného systému SNA alebo aj informačného systému športu pokiaľ takúto funkcionalitu tieto informačné systémy budú podporovať a zabezpečia možnosť vykonania volieb v súlade so Zákonom, a/alebo jeho vykonávacím predpisom, ktorý upravuje voľby do orgánov SNA elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu a je to v súlade s predpismi SNA.
6.5. Kľúč delegátov
 1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti riadnych zakladajúcich, riadnych a registrovaných členov SNA, zástupcovia športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SNA (ďalej len „delegáti“)
 2. Kľúč delegátov sa určuje prioritne podľa príslušnosti k SNA.
 3. Delegátom za športovcov je jeden zástupca športovcov ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SNA.
 4. Delegátom Konferencie SNA je aj jeden zástupca individuálnych členov SNA z radov záujmovej skupiny športových odborníkov, ak ho táto záujmová skupina navrhne ako svojho zástupcu.
 5. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie SNA osobne alebo ich môže zastúpiť ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie SNA. Delegátom Konferencie SNA s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SNA len na základe výkonu funkcie v orgáne SNA.
 6. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením:
  1. Písomného potvrdenia štatutárneho orgánu ZOČ o poverení zastupovať ZOČ na konferencii ako jeho delegát
  2. Písomného poverenia od záujmovej skupiny športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov SNA, ktorých zastupuje.
 7. Delegáti Konferencie SNA majú pre hlasovacie a volebné akty rozdelené hlasy nasledovne:
  1. Každý riadny – zakladajúci člen má 3 hlasy.
  2. Každý riadny člen má 2 hlasy.
  3. Každý registrovaný člen má 1 hlas.
  4. Zástupca športovcov, ak ho zvolí záujmová organizácia športovcov alebo aspoň 50 športovcov má 1 hlas.
  5. Zástupca športových odborníkov, ak ho zvolí záujmová organizácia športových odborníkov alebo aspoň 50 športových odborníkov má 1 hlas
  6. Klub s počtom športovcov 500 má plus 1 hlas, za každých ďalších 500 športovcov má plus 1 hlas.
  7. Klub ktorý sa podieľal v predchádzajúcej sezóne na príprave aspoň jedného reprezentanta má plus 1 hlas.
 8. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti Konferencie SNA.
 9. Každý delegát Konferencie SNA môže mať jedného náhradníka, ktorého určia zástupcovia riadnych -zakladajúcich, riadnych, registrovaných členov a zástupcovia športovcov a športových odborníkov.
 10. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov vedie a priebežne aktualizuje SNA na základe písomných podkladov, ktoré sú členovia SNA povinní bezodkladne doručovať SNA.
 11. Členovia SNA, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny športovcov a športových odborníkov zabezpečia voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SNA najneskôr 7 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch.
 12. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SNA a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta SNA alebo predsedajúceho Konferencie.
 13. Delegátom Konferencie SNA s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SNA len na základe výkonu funkcie v orgáne SNA.
 14. ZOČ – riadnemu členovi SNA môže byť po uplynutí 15 rokov jeho nepretržitého členstva v SNA pre hlasovacie volebné a akty pridelený rovnaký počet hlasov ako riadnemu zakladajúcemu členovi, o čom rozhoduje Konferencia SNA na základe písomnej žiadosti člena.
6.6. Uznášani­aschopnosť, voľba orgánov
 1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní 2/3 všetkých ZOČ a súčasne aj 2/3 všetkých ZOČ – riadnych zakladajúcich členov SNA.
 2. Rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať vo forme uznesenia, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.
 3. Rozhodnutia sa schvaľujú kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých delegátov v prípade, ak sa hlasuje o bodoch 6.2.8.2, 6.2.8.3, 6.2.8.4, 6.2.8.5, 6.2.8.6, 6.2.8.23, 6.2.8.26 a 6.2­.8.29 týchto Stanov.
 4. Ak Konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku jej konania, v takom prípade Konferencia môže prijať len odporúčania a stanoviská. Na prijatie rozhodnutia o nich je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa stanov vyžaduje. Predmetom rokovania takejto Konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na Konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže Konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.
 5. SNA si pre potreby organizácie a chodu Konferencie schváli Stály rokovací poriadok.
  1. Pripúšťa sa hlasovanie per rollam, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený Konferenciou SNA.
6.7. Prezídium, prezident, viceprezident
 1. Prezídium
  1. Prezídium má 11 členov.
  2. Členmi prezídia sa automaticky stáva prezident SNA, ako aj predsedovia motorovej komisie, bezmotorovej komisie a komisie parašutizmu, komisie závesného lietania a paraglidingu a komisie leteckého a raketového modelárstva, ktorí boli do funkcie zvolení v zmysle týchto Stanov. Ostatní členovia prezídia sú volení Konferenciou SNA.
  3. V období medzi Konferenciami SNA je Prezídium výkonným a rozhodovacím orgánom vo veciach, ktoré v zmysle Stanov a smerníc SNA nespadajú do výlučnej kompetencie iných orgánov SNA, je splnomocnené rozhodovať o vstupe SNA do iných zoskupení a združení právnických osôb, prípadne o vystúpení z takýchto štruktúr, pričom za tieto kroky sa v konečnom dôsledku zodpovedá Konferencii.
  4. Prezídium zvoláva a riadi ho prezident SNA.
  5. Prezídium sa zvoláva najmenej 3 krát ročne.
  6. Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa jeho rokovania zúčastní viac ako polovica členov. Jeho rozhodnutie je právoplatné, ak zaň hlasuje viac ako polovica prítomných členov prezídia.
  7. Prezídium volí dvoch viceprezidentov SNA na návrh prezidenta SNA.
  8. Prezídium schvaľuje poriadky (Súťažný poriadok) a vybrané interné smernice SNA, okrem smerníc uvedených v článku 4.6.3.1 , 4.6.3.2,a 4.6.3.3 , ktoré schvaľuje Konferencia SNA.
  9. Prezídium si pre odborné plnenie a operatívne zabezpečenie činnosti vytvára podľa potreby pracovné komisie, ktorým deleguje právomoci podľa druhu ich odborného zamerania. Napríklad sa môže vytvoriť: komisia vrcholového športu, ekonomická komisia, právna komisia, inventarizačná komisia a pod.
  10. Ak člen prezídia požiada o uvoľnenie z prezídia, je možné automaticky kooptovať do prezídia toho náhradníka, ktorý vo voľbe na člena prezídia na poslednej Konferencii SNA bol v poradí získaných hlasov prvý za odstupujúcim členom prezídia, týmto spôsobom je možné postupovať aj v prípade, ak plénum potvrdí návrh na odvolanie z prezídia toho člena, ktorý sa najmenej 3 x za sebou nezúčastnil na rokovaní prezídia a dlhodobo nejaví záujem o prácu v prezídiu SNA. Návrh na odvolanie takéhoto člena podáva prezident SNA na základe uznesenia prezídia SNA.
  11. Členovia prezídia sa zúčastňujú Konferencie SNA s hlasom poradným, ak nie sú splnomocnenými zástupcami členského ZOČ.
  12. Pripúšťa sa hlasovanie “per rollam”, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený Konferenciou SNA.
  13. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach prezídia SNA sa vyhotovuje zápisnica, obsahom ktorej je predovšetkým:
   1. schválený program zasadnutia,
   2. prezenčná listina,
   3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
   4. dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
   5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišné stanoviská člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal,
   6. prípadné stanoviská kontrolóra SNA a odborných orgánov SNA k bodu rokovania, a ak sa od ich stanoviská prezídium SNA odchýlil, aj zdôvodnenie rozhodnutia prezídia SNA,
   7. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
  14. Zápisnica zo zasadnutia prezídia SNA vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým členom prezídia najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu.
 2. Prezident
  1. Je štatutárnym zástupcom SNA, je jeho najvyšším predstaviteľom, zvoláva a riadi činnosť prezídia, riadi a zodpovedá za činnosť celej organizácie v súlade s týmito stanovami a ostatnými smernicami SNA. Jeho vzťah k organizácii je stanovený Organizačným poriadkom SNA,
  2. V prípade potreby a na základe uznesenia prezídia, zastupuje prezidenta v plnom rozsahu jeho právomocí 1. viceprezident, ktorý je na návrh prezidenta volený prezídiom SNA.
  3. Prezident, prípadne v období zastupovania prezidenta 1. viceprezident, má právo poveriť ďalších členov SNA zastupovaním s určením obsahu, pôsobnosti a rozsahu právomocí, a to na základe písomného splnomocnenia.
  4. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní Prezídia platí pre rozhodnutie o uznesení hlas prezidenta.
 3. Viceprezidenti
  1. Dvaja viceprezidenti sú volení prezídiom SNA na návrh prezidenta z členov prezídia. Z nich jeden musí byť určený ako 1. viceprezident.
  2. V prípade, že prezident nemôže vykonávať z akýchkoľvek dôvodov plnohodnotne svoju funkciu, zastupuje ho v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti 1. viceprezident. Výkonom funkcie štatutárneho orgánu poverí 1. viceprezidenta prezídium svojim uznesením.
  3. V prípade, že prezident z akýchkoľvek dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu trvalo, je 1. viceprezident povinný do 90 dní zvolať Konferenciu, ktorá rozhodne o jeho zotrvaní vo funkcii prezidenta do konca volebného obdobia, alebo rozhodne o voľbe nového prezidenta.
 4. Prezídium na návrh prezidenta rozhodne, ktorý z viceprezidentov je výhradne zodpovedný za plnenie úloh v oblasti vrcholového športu a manažovania štátnej športovej reprezentácie.
6.8. Kontrolór, kontrolná a revízna komisia
 1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SNA a je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.
 2. Kontrolóra volí a odvoláva Konferencia SNA. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra ustanovuje Zákon. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena Konferencie SNA, štatutárneho orgánu, Prezídia SNA, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu SNA, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.
 3. Kontrolór je súčasne predsedom Kontrolnej a revíznej komisie SNA.
 4. Funkčné obdobie kontrolóra, a v prípade zriadenia kolektívneho kontrolného orgánu i tohto orgánu, je 5 rokov.
 5. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa Zákona.
 6. Pôsobnosť kontrolóra:
  1. Vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí Konferencie SNA a ich riadneho zverejňovania.
  2. Upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii.
  3. Upozorňuje orgány SNA na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SNA.
  4. Pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie.
  5. Vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu SNA.
  6. Vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov členov SNA.
  7. Posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SNA s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SNA, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je SNA členom.
  8. Zúčastňuje sa na zasadnutiach Konferencie SNA, prezídia SNA, kontrolných orgánov SNA, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SNA.
  9. Vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SNA a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
 7. Kontrolná a revízna komisia má 3 členov.
 8. Členovia Kontrolnej a revíznej komisie sú volení Konferenciou.
 9. Komisia vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a finančnými prostriedkami SNA,.
 10. Komisia sleduje dodržiavanie platného právneho poriadku SNA, najmä Stanov, smerníc, interných predpisov a uznesení orgánov SNA.
 11. Prerokúva návrhy, pripomienky a sťažnosti členov, športových odborníkov, športovcov a ďalších členov hnutia a navrhuje Prezídiu spôsoby riešenia.
 12. KRK zodpovedá za svoju činnosť Konferencii SNA, o svojej činnosti informuje prezídium SNA.
 13. Riadi sa Zásadami činnosti kontrolnej a revíznej komisie, ktoré schválila Konferencia SNA.
 14. Ak člen KRK požiada o uvoľnenie z KRK, je možné doplniť KRK o náhradníka, ktorý bol zvolený na ostatnej konferencii SNA s najväčším počtom hlasov po členoch KRK. Takto je možné postupovať aj v prípade, že plénum potvrdí návrh na odvolanie z KRK člena, ktorý sa najmenej 3 x nezúčastnil na rokovaní a dlhodobo neprejavuje záujem o prácu v KRK. Takýto návrh podáva kontrolór SNA, ktorý je súčasne predseda KRK.
6.9. Funkčné obdobie
 1. Funkčné obdobie prezidenta a ostatných členov prezídia SNA, a členov KRK, Disciplinárnej komisie a členov ďalších komisií a ostatných volených orgánov SNA je štyri roky.
 2. Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta, člena prezídia alebo člena odbornej komisie najviac v troch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
 3. Funkčné obdobie najvyššieho kontrolného orgánu SNA – kontrolóra je päť rokov a/alebo vždy o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia prezídia SNA.
 4. Funkčné obdobie orgánov volených Konferenciou končí uplynutím funkčného obdobia. Noví členovia týchto orgánov sú volení na volebnom zasadnutí Konferencie SNA, ktoré sa koná spravidla v posledných dvoch mesiacoch končiaceho funkčného obdobia.
 5. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia SNA a kontinuity procesov riadenia činností SNA sa stanovuje, že mandát členov prezídia na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s mandátom prezidenta. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov volených orgánov a komisií SNA.
 6. Predĺženie funkčného obdobia členov prezídia na základe rozhodnutia prezídia je neprípustné.
 7. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností SNA sa stanovuje, že volení a ustanovení členovia orgánov SNA sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov Konferenciou.
6.10. Volebná komisia
 1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SNA a členov orgánov SNA, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí Konferencia.
 2. Volebná komisia SNA kontroluje priebeh volieb a vyhlasuje ich výsledky. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na zasadnutí riadnej, mimoriadnej a volebnej Konferenciách; ak je to potrebné zasadnutie Konferencie sa preruší na potrebnú dobu.
 3. Volebná komisia sa skladá z 3 členov, ktorých volí Konferencia na obdobie 4 rokov.
 4. Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie, ktorému delegáti odovzdali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov si členovia z pomedzi tých, čo získali rovnaký počet hlasov zvolia predsedu.
 5. Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje Volebný poriadok SNA.
6.11. Disciplinárna komisia
 1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom, ktorý zabezpečuje spravodlivosť SNA. Rozhoduje o porušení povinností, ktoré vyplývajú z predpisov SNA, rozhodnutí orgánov SNA a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
 2. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
 3. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva Konferencia. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium SNA.
 4. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v pléne alebo v senáte. Vo veciach ustanovených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen komisie samostatne.
 5. Status, počet členov komisie, právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje Disciplinárny poriadok SNA.
6.12. Odborné komisie pre výkon leteckých činností
 1. Odbornými komisiami sú:
  1. Komisia motorového lietania.
  2. Komisia bezmotorového lietania.
  3. Komisia parašutizmu.
  4. Komisia leteckej akrobacie.
  5. Komisia balónového lietania.
  6. Komisia leteckého a raketového modelárstva
  7. Komisia závesného lietania a paraglidingu
  8. Komisia vrtuľníkového lietania
  9. Komisia dronového lietania
  10. Komisia ultraľahkého lietania
 2. Členovia komisií sú volení na rozšírenom zasadnutí zástupcov danej odbornosti z jednotlivých ZOČ SNA.
 3. Predsedovia odborných komisií sú volení členmi komisie a sú potvrdzovaní Konferenciou SNA.
 4. Sú poradným orgánom prezídia SNA vo veciach majúcich vplyv na charakter, činnosť, úroveň a výsledky danej odbornosti,
 5. Odborné komisie môžu vytvárať podkomisie pre jednotlivé športové disciplíny,
 6. Funkčné obdobie odbornej komisie sa končí najneskôr s funkčným obdobím prezídia SNA.
6.13. Konflikt záujmov
 1. Členovia volených orgánov SNA na všetkých úrovniach riadenia športového letectva a parašutizmu musia v záležitostiach ZOČ, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
 2. V podmienkach SNA platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie v prezídiu SNA, disciplinárnom orgáne SNA, v orgáne na riešenie sporov a v licenčnom orgáne.
 3. V podmienkach SNA platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SNA alebo člena SNA s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SNA alebo jeho člena.
 4. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SNA, alebo členovi SNA, ktorého je členom, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
 5. Člen orgánu SNA, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SNA alebo členovi SNA, ktorého je členom.
 6. Člen prezídia SNA nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia športového letectva a parašutizmu.

HLAVA 4
HOSPODÁRENIE

Článok 7.

7.1. Hospodárenie, majetok a finančné zdroje
 1. SNA je prijímateľom verejných prostriedkov a vyberá od svojich členov členský príspevok na svoju činnosť.
 2. SNA má účtovné obdobie kalendárny rok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný rok Konferenciou SNA.
  1. SNA vytvára sústavu ekonomických informácií, vedie účtovníctvo, spracováva a štátnym orgánom poskytuje výkazy a informácie o svojej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. SNA ako prijímateľ verejných prostriedkov vyhotovuje riadnu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom. Riadna účtovná závierka a výročná správa sa zostavuje a zverejňuje po uplynutí účtovného obdobia, v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi a predkladá na schválenie Konferencii SNA.
 3. Majetok SNA tvorí:
  1. Majetok bývalého Zväzarmu, ktorý nebol delimitovaný na tie ZOČ SNA, ktoré sú pokračovateľmi ich leteckých a parašutistických činností v bývalom Zväzarme, je spoločným majetkom SNA a jeho zakladajúcich ZOČ. Každá zakladajúca ZOČ, ktorá sa stala členom SNA do 4. 5. 1993 má na tomto majetku SNA a výnose z neho rovnaký podiel.
 4. Základný organizačný článok, ktorý z akéhokoľvek dôvodu ukončí členstvo v SNA, nemá nárok na majetok SNA, ani na majetkové vyrovnanie z majetku SNA.
 5. Novoprijatá organizácia ZOČ nemá podiel na spoločnom majetku SNA, ktorý bol nadobudnutý zakladajúcimi členmi podľa článku 7.3.1 až 7.3.21 týchto Stanov.
 6. Spoločný majetok SNA je do zániku SNA nedeliteľný. Novonadobudnutý majetok, ktorý sa získal podnikateľskou alebo inou činnosťou SNA je výhradným majetkom SNA.
 7. Finančné zdroje SNA tvoria:
  1. Príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
  2. Členské príspevky riadnych členov.
  3. Členské príspevky registrovaných členov.
  4. Členské príspevky individuálnych členov.
  5. Príjmy za služby pri registračnom konaní.
  6. Príjmy za služby spojené s medzinárodným stykom.
  7. Príjmy zo sankcií, ktoré boli uložené v celoštátnych súťažiach riadených SNA.
  8. Príjmy z domácich a medzinárodných súťaží.
  9. Podiel na výsledkoch hospodárenia dcérskej spoločnosti.
  10. Podiel na výsledkoch hospodárenia inej právnickej osoby, ktorej je SNA členom.
  11. Príjmy z vlastnej činnosti a z nakladania s vlastným majetkom.
  12. Dotácie zo zdrojov územnej samosprávy a z prostriedkov národných a medzinárodných neštátnych fondov.
  13. Príjmy z predaja televíznych, rozhlasových, internetových vysielacích práv a všetky ďalšie príjmy z využitia práv duševného vlastníctva, ktoré vlastní SNA.
  14. Príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov.
  15. Príjmy z marketingových aktivít SNA.
  16. Príjmy z bankových úrokov.
  17. Príjmy z predaja vstupeniek.
  18. Príjmy od medzinárodných právnických osôb za umiestnenie na medzinárodných súťažiach a turnajoch.
  19. Príspevky od medzinárodných športových zväzov.
  20. Iné príjmy, ktoré schváli Konferencia SNA.
  21. Iné príjmy z hospodárskej činnosti v zmysle oprávnenia na podnikanie
  22. Dobrovoľné členské príspevky
7.2. Výdavky SNA
 1. Výdavky SNA predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte SNA v súlade s potrebami plnenia úloh a cieľov SNA na príslušné obdobie.
 2. Výdavky SNA slúžia najmä na:
  1. Zabezpečenie činnosti všetkých úrovní športovej reprezentácie.
  2. Starostlivosť o športové talenty.
  3. Zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujatí.
  4. Rozdelenie najmenej Zákonom stanovenej časti prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi ZOČ s príslušnosťou k SNA.
  5. Na podporu regionálnych a oblastných štruktúr SNA.
  6. Podporu investičných projektov SNA.
  7. Vzdelávanie v oblasti šprotu a osobitne v leteckých športoch.
  8. Prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne v leteckých športoch, v boji proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží.
  9. Prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov.
  10. Odmeny športovcov, športových odborníkov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie.
  11. Činnosť Sekretariátu SNA, komisií a ďalších orgánov SNA.
  12. Podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a leteckých športov.
  13. Dary a iné príspevky.
  14. Všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených Stanovami SNA:
   1. Iné výdavky schválené Konferenciou SNA.
   2. Výdavky, ktoré je Prezídium SNA oprávnené vynaložiť v rámci svojej právomoci.
7.3. Zoznam ZOČ – riadnych zakladajúcich členov SNA
 1. Aeroklub Bratislava – IČO 30779880.
 2. Aeroklub Trnava – IČO 31826628.
 3. Záhorácky aeroklub Senica – IČO 31827942.
 4. Aeroklub Holíč – IČO 34028803.
 5. Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Nitra – IČO 34063218.
 6. Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Partizánske – IČO 31870988.
 7. Aeroklub Nové Zámky, združenie – IČO 34009175.
 8. Aeroklub Trenčín – občianske združenie – IČO 31827144.
 9. Aeroklub Žilina – IČO 17061300.
 10. Aeroklub Dubnica nad Váhom – IČO 17066816.
 11. Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza – IČO17067006.
 12. Aeroklub Ružomberok – IČO 35992549.
 13. Aeroklub Banská Bystrica – IČO 35678682.
 14. Slovenský aeroklub Očová – IČO 00629251.
 15. Aeroklub Lučenec – IČO 35651407.
 16. Aeroklub Martin, o.z. – IČO 17066018.
 17. Aeroklub Košice – IČO 31947280.
 18. Aeroklub Poprad – IČO 31945147.
 19. Aeroklub Spišská Nová Ves – IČO 31946704.
 20. Aeroklub Prešov – IČO 31956912.
 21. Aeroklub Sabinov – IČO 35517042.
 22. Aeroklub Piešťany – IČO 36085936
7.4. Zoznam ZOČ – riadnych a riadnych zakladajúcich členov SNA
 1. Aeroklub Bratislava – IČO 30779880, Letisko Boleráz 719, 919 08 Boleráz.
 2. Aeroklub Trnava – IČO 31826628, Letisko Boleráz 263, 919 08 Boleráz.
 3. Záhorácky aeroklub Senica – IČO 31827942, Železničná 344/158, P. O. Box 46, 905 01 Senica.
 4. Aeroklub Holíč – IČO: 34028803, Staničná 13, 908 51 Holíč.
 5. Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Nitra – IČO 34063218, Dlhá 108, 949 07 Nitra
 6. Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Partizánske – IČO:31870988, Letisko Malé Bielice 106/26, 958 04 Partizánske
 7. Aeroklub Nové Zámky, združenie – IČO 34009175, Komárňanská 94, 940 01 Nové Zámky.
 8. Aeroklub Trenčín – občianske združenie – IČO 31827144, Letisko Trenčín, 911 04 Trenčín.
 9. Aeroklub Žilina – IČO 17061300, Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov.
 10. Aeroklub Dubnica nad Váhom – IČO 17066816, Letisko Slávnica č.8, 018 54 Slávnica.
 11. Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza – IČO 17067006, Letisková 8, 971 03 Prievidza.
 12. Aeroklub Ružomberok – IČO 35992549, Letisko Lisková, P. O. Box 80, 034 01 Ružomberok.
 13. Aeroklub Banská Bystrica – IČO 35678682, Bakossova 23, 974 01 Banská Bystrica.
 14. Slovenský aeroklub Očová – IČO 00629251, Letisko 270, 962 23 Očová.
 15. Aeroklub Lučenec – IČO 35651407, Letisko Boľkovce 251, 984 01 Lučenec.
 16. Aeroklub Martin, o.z. – IČO 17066018, (P. O. Box 7, 036 01 Martin) 176, 038 02 Dražkovce.
 17. Aeroklub Košice – IČO 31947280, Letisko Košice 17, 040 17 Košice – Barca.
 18. Aeroklub Poprad, o.z. – IČO 31945147, Na letisko 100, 058 01 Poprad.
 19. Aeroklub Spišská Nová Ves – IČO 31946704, Letecká 37, 052 80 Spišská Nová Ves.
 20. Aeroklub Prešov o.z. – IČO:31956912, P. O. Box 242, Vranovská 72, 080 06 Prešov.
 21. Aeroklub Sabinov – IČO:35517042, Letisko Ražňany, 083 25 Sabinov.
 22. Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA, občianske zruženie – IČO 34055991, P. O. Box 19, Legionárska 160, 911 04 Trenčín.
 23. „Slovenské plachtárske centrum“ – IČO: 37807757, Letisko Tomčany, 036 01 Martin.
 24. Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. (LERMAS) – IČO 51027097, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
 25. PARAŠUTISTICKÝ KLUB Slovenského národného aeroklubu, IČO 37973525, Letisko Žilina, 013 41 Dolný Hričov
 26. „Cross Country Soaring, o.z.“– IČO 42098467, Moravská 23, 040 01 Košice.
 27. AERO MOTOR MILITARY CLUB Bratislava – IČO:50106303, Dolná 6714/3, 811 04 Bratislava.
 28. Aeroklub Piešťany – IČO 36085936, M.Bela 12/11, 921 01 Piešťany
 29. Aeroklub FutureFly Bidovce, o.z. – IČO 50525549, Mozartova 152/9, 040 18 Košice-Krásna
 30. Zoznam ZOČ – registrovaných členov SNA
  1. Aeroklub pod Vihorlatom o.z. – IČO 37783645, Letisko Kamenica n.Cirochou, 067 83 Kamenica n.Cirochou
  2. Občianske združenie zoskok.sk – IČO 51297132, A.Hlinku 1469/13, 972 01 Bojnice
  3. Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky – IČO 17067065, Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.
7.5. Dcérske spoločnosti
 1. SNA môže vytvárať za účelom svojej podnikateľskej činnosti, resp. za účelom, ktorý nie je možné realizovať prostredníctvom právnej formy občianskeho združenia, aj slovenské obchodné spoločnosti. Podmienkou založenia a vzniku takejto obchodnej spoločnosti je výška majetkového podielu SNA najmenej 51% a súčasne zabezpečenie trvalej manažérskej kontroly. Za splnenia týchto 2 podmienok je takáto obchodná spoločnosť považovaná za dcérsku spoločnosť SNA.
 2. SNA nie je oprávnená vstupovať do akýchkoľvek tuzemských ani zahraničných obchodných spoločností, pokiaľ by v nich nenadobudla aspoň 51% majetkový podiel a manažérsku kontrolu.
 3. Účel vzniku a predmet činnosti dcérskych spoločností určuje Konferencia SNA.
7.6. Marketingové práva
 1. SNA je výhradným vlastníkom práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú vyobrazení všetkých originálnych dizajnov a symbolov SNA, ako aj špeciálnych vyobrazení športových lietadiel a športových padákov, ktoré súťažia na medzinárodnej úrovni v rámci štátnej reprezentácie Slovenskej republiky s výnimkou tých, ktoré nie sú chránené autorskoprávnou alebo priemyselnou ochranou.
 2. SNA je na území Slovenskej republiky výhradným vlastníkom majetkových práv na všetky súťaže, ktoré sú organizované a riadené SNA. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky práva, ktorými sa dá dosiahnuť výnos. Ide predovšetkým o klasické a internetové televízne a rozhlasové vysielacie práva, práva na prenos signálu prostredníctvom satelitu, káblovej retransmisie, alebo telekomunikačnej siete, práva na zaznamenávanie a následné šírenie obrazu, zvuku, práva na šírenie a rozmnožovanie zvukových alebo obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov slovenského športového lietania a parašutizmu, a to športových kolektívov aj individuálnych športovcov, ktorí sa zúčastňujú v súťažiach organizovaných a riadených SNA alebo medzinárodnými organizáciami, najmä Féderation Áeronautique International a/alebo na akciách štátnej reprezentácie na území Slovenskej republiky. Ďalej ide o sponzorstvo, reklamné práva, mediálne partnerstvá, public relations a marketingové práva, ako aj práva SNA z platných ochranných známok. Všetky práva duševného vlastníctva, ktorých pôvodným alebo odvodeným majiteľom je SNA môže SNA v zmysle a podľa postupu platnej legislatívy a na základe písomnej zmluvy, postúpiť na tretiu osobu.

Článok 8.

8.1. Služby
 1. Na základe potrieb a požiadaviek, v záujme zníženia nákladov ZOČ, SNA centrálne zabezpečuje pre svojich členov služby ako sú napríklad:
  1. Poistenia spojené s prevádzkou ZOČ a ich leteckej a parašutistickej techniky.
  2. Servis spojený so zabezpečením spôsobilosti leteckej a parašutistickej techniky a personálu.
  3. Výroba alebo nákup leteckých tlačovín.
  4. Zamestnávateľský servis pre potreby ZOČ, ako aj ďalšie nevyhnutné služby na základe požiadaviek členskej základne.
8.2. Poplatky
 1. Podmienkou vykonávania športovej leteckej alebo parašutistickej činnosti ZOČ pod zastrešením SNA je úhrada členského príspevku ZOČ, ktorého výšku pre každý kalendárny rok na návrh prezídia určí Konferencia SNA.

HLAVA 5
ZÁNIK SNA

Článok 9.

 1. SNA zanikne, ak o tom rozhodnú delegáti SNA na Konferencii.
 2. Pri rozhodovaní o zániku SNA alebo rozdelení jeho majetku musí byť prítomných na konferencii najmenej 2/3 všetkých ZOČ SNA a o zániku a rozdelení majetku sa musí rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou všetkých ZOČ SNA a súčasne aj 2/3 všetkých zakladajúcich ZOČ SNA.
 3. V prípade, že 2/3 ZOČ sa nezúčastní Konferencie ani po jej druhom riadnom zvolaní, môže o zániku SNA a rozdelení jeho majetku rozhodnúť na tretej Konferencii nadpolovičná väčšina prítomných delegátov ZOČ a takéto uznesenie je platné, ak ho Konferencia schváli nadpolovičnou väčšinou všetkých ZOČ SNA a súčasne aj nadpolovičnou väčšinou všetkých zakladajúcich ZOČ SNA.

HLAVA 6
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10.

 1. V prípade ak niektoré ustanovenie týchto Stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä zákonom č.440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie Stanov sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.
 2. Vzťahy neupravené týmito Stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré zostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Konferenciou v znení dodatkov a ich účinnosť nastane nasledujúcim dňom.
 4. Vzatím týchto stanov na vedomie strácajú platnosť a účinnosť Stanovy SNA, ktoré boli Ministerstvom vnútra SR vzaté na vedomie dňa 18.5.2018 pod č. VVS/1–909/90–173–14.

Príloha č.1

Znak SNA
Znak Slovenského národného aeroklubu gen. M. R. Štefánika

Farebné riešenie:

 • Obrysy: symbol lietadla a písmená SNA – čierna
 • Veniec: listy – zlatožltá
 • Veniec: plody – červená
 • Stred znaku: modrá

« Späť

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 22.04.2021 | počet zobrazení: 46025

počet prístupov od 19.01.2016: 589257
počet prístupov dnes: 581