Organizačný poriadok SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA » Organizačný poriadok SNA
Názov organizácie SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROLUB
Názov internej smernice Organizačný poriadok SNA
Poradové číslo smernice E-1/2014
Dátum vyhotovenia internej smernice 1. Marca 2014
Za dodržiavanie smernice zodpovedá Prezident SNA, prezídium SNA, KRK
Platnosť internej smernice Od 1.5.2014
Schválil Plénum SNA – uznesenie 4/2014

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.

Organizačný poriadok Slovenského národného aeroklubu gen. M. R. Štefánika vychádza zo Stanov SNA a je súčasťou základných dokumentov SNA. Upravuje organizačné a riadiace vzťahy, stanovuje základné pravidlá činnosti a riadenia v SNA.

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

2.1.

Názov: Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika, skrátene: Slovenský národný aeroklub, skratka: SNA
Sídlo: Žilina
Adresa: Ul. Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina
Registrácia: 6.2.1990 pod č. NVVS/2–205–1990
Kým: Ministerstvo vnútra a životného prostredia Bratislava
IČO: 00677604, DIČ: 2020620085
Samostatný člen medzinárodnej leteckej federácie – FAI od roku 1993

III. ZÁKLADNÉ POSLANIE

3.1.

Základným poslaním je združovať základné organizačné články – aerokluby (ZOČ), a zastupovať ich záujmy v súlade so Stanovami SNA – Hlava 3.

3.2.

Na základe dohôd zastupovať ďalšie športové organizácie v medzinárodnej organizácii FAI.

IV. VOLENÉ ORGÁNY SNA

4.1. Konferencia SNA

4.1.1. Je najvyšším orgánom SNA, jej rokovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA.

4.1.2. Rokovanie konferencie sa riadi schváleným rokovacím a volebným poriadkom konferencie, ktorý je prílohou Stanov SNA.

4.1.3. Uznesenia konferencie sú záväzné pre všetkých členov SNA.

4.2. Plénum SNA

4.2.1. Je najvyšším orgánom SNA v období medzi konferenciami a jeho rokovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA.

4.2.2. Rokovanie pléna sa riadi schváleným rokovacím a volebným poriadkom pléna, ktorý je prílohou Stanov SNA.

4.2.3. Za štatutárnych zástupcov ZOČ sa považujú predsedovia ZOČ SNA, ktorí boli riadne zvolení členskou schôdzou príslušnej ZOČ.

4.2.4. Plénum zabezpečuje plnenie úloh a uznesení prijatých konferenciou SNA.

4.2.5. Uznesenia pléna sú záväzné pre všetkých členov SNA.

4.2.6. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí pléna a činnosti členov pléna pri plnení uznesení rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA.

4.2.7. V zmysle článku 7.4. Stanov SNA rozhoduje o udelení sankcie voči ZOČ. Sankcie nemusia nasledovať v uvedenom poradí, rozhoduje závažnosť priestupku.

 • napomenutie
 • výstraha
 • pokuta
 • pozastavenie členstva
 • vylúčenie z účasti na športových podujatiach
 • vylúčenie z SNA

4.3. Prezídium SNA

4.3.1. Je výkonným a rozhodovacím orgánom SNA v období medzi zasadnutiami pléna SNA a jeho rokovanie a činnosť sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA.

4.3.2. Uznesenia prezídia sú záväzné pre všetkých členov SNA.

4.3.3. Rozhoduje o majetku SNA podľa Smernice pre správu hmotného majetku SNA.

4.3.4. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí prezídia a činnosti členov prezídia pri plnení uznesení rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA.

4.4. Kontrolná a revízna komisia SNA

4.4.1. Je kontrolným orgánom SNA a jej rokovania a činnosť sa uskutočňujú v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA.

4.4.2. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí KRK a činnosti jej členov pri plnení uznesení rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA.

4.5. Prezident SNA

4.5.1. Je štatutárnym zástupcom a najvyšším predstaviteľom SNA a jeho činnosť sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA

4.5.2. Je zástupcom SNA v medzinárodnej leteckej organizácii Féderation aeronautique internationale (FA­I).

4.5.3. Zvolením konferenciou SNA stáva sa členom prezídia SNA ex offo.

4.5.4. Môže byť s organizáciou SNA v akomkoľvek pracovne právnom vzťahu.

4.5.5. Má právo prijímať a prepúšťať zamestnancov SNA a riešiť ostatné pracovne právne vzťahy organizácie a zamestnancov SNA. Má právo poveriť ďalších členov SNA zastupovaním organizácie voči iným právnym subjektom s presným vymedzením ich právomoci.

4.5.6. Schvaľuje na návrh odborných komisií zaradenie členov SNA do reprezentácie SNA.

4.5.7. Rozhoduje o majetku SNA podľa Smernice pre správu hmotného majetku SNA.

4.5.8. Ekonomické zabezpečenie činnosti prezidenta sa riadi Smernicou o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA.

4.6. Viceprezident

4.6.1. Je volený prezídiom SNA na návrh prezidenta z členov prezídia a jeho činnosť sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA

4.6.2. Plní úlohy uložené mu prezidentom.

4.7. Odborné komisie pre výkon leteckých činností SNA

4.7.1. Sú voleným poradným orgánom prezídia SNA vo veciach majúcich vplyv na charakter, činnosť, úroveň a výsledky danej odbornosti a ich činnosť a rokovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Hlavy 5 Stanov SNA.

4.7.2. Odbornými komisiami sú:

 • komisia motorového lietania
 • komisia bezmotorového lietania
 • komisia parašutizmu
 • komisia leteckej akrobacie
 • komisia balónového lietania

4.7.3. Poslaním komisií podľa čl.4.7.2. je:

 1. hľadať a vytvárať podmienky pre výcvik a výchovu mládeže a okruhu záujemcov o leteckú a parašutistickú činnosť
 2. organizovať športové súťaže
 3. hľadať a vytvárať podmienky pre zabezpečenie prípravy štátnej reprezentácie
 4. sledovať, vyberať a navrhovať športovcov do systému vrcholového športu a štát. reprezentácie
 5. navrhovať prezidentovi menovanie trénerov pre prípravu reprezentantov v jednotlivých disciplínach
 6. spracúvať a predkladať prezídiu na schválenie plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a jeho vyhodnotenie
 7. podieľať sa na tvorbe základných metodík výcviku a smerníc pre danú odbornosť
 8. viesť evidenciu športových výkonov a všetkých výsledkov zahraničných súťaží s účasťou reprezentácie SNA a evidenciu všetkých výsledkov Majstrovstiev SR

4.7.7. Ekonomické zabezpečenie zasadnutí komisií a činnosti jej členov sa riadi Smernicou o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA.

4.8. Základný organizačný článok – aeroklub (ZOČ)

4.8.1. Základný organizačný článok – aeroklub je subjektom členstva v SNA.

4.8.2. ZOČ má vlastnú právnu subjektivitu, klubovú a športovú činnosť vykonáva na základe vlastných stanov a pravidiel a je riadený vlastnými riadiacimi orgánmi.

4.8.3. Práva, povinnosti a postavenie ZOČ v štruktúre SNA sú dané príslušnými ustanoveniami Stanov SNA.

4.8.4. ZOČ je prijímateľom služieb, ktoré môže požadovať od SNA pre zabezpečenie svojej leteckej a parašutistickej činnosti.

4.8.5. Za leteckú a parašutistickú činnosť ZOČ zodpovedá vedúci letovej prevádzky (VLP), ktorého na návrh ZOČ menuje Riaditeľ letových činností. Práva a povinnosti VLP sú zakotvené v Smernici pre lietanie v aerokluboch P-1.

V. VÝKONNÁ SPRÁVA SLUŽIEB SNA

5.0. Manažér kvality

5.0.1. Manažér kvality riadi systém kvality v organizácii SNA.

5.0.2. V spolu­práci s riaditeľom AMO a riaditeľom CAMO zabezpečuje trvalú zhodu činnosti technickej služby SNA s Nariadením ES č.2042/2003, postupom ŠLI/D103 a s ostanými príslušnými nariadeniami a predpismi, a schválenými príručkami organizácie SK.MF.005, L-3–055/SK a SK.MG.022.

5.0.3. Menuje a odvoláva ho prezident SNA.

5.1. Letový úsek

Letový úsek prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečuje plnenie povinností SNA v rozsahu poverenia vydaného LÚ SR
Letový úsek plní tieto úlohy:

 1. spracováva návrhy výcvikových programov, smerníc a metodických dokumentov pre výcvik pilotov, parašutistov a ďalšieho leteckého personálu
 2. organizuje školenia leteckého, parašutistického personálu SNA,
 3. organizuje a riadi skúšky pre vydanie preukazov spôsobilosti – pilot vetroňov a pilot voľných balónov v zmysle poverenia LÚ SR
 4. vykonáva kontrolu leteckej a parašutistickej činnosti a výcviku
 5. vedie evidenciu štátnych predpisov a vlastných smerníc pre letecký a parašutistický výcvik, vrátane ich zmien a doplnkov
 6. zúčastňuje sa porád k využitiu vzdušného priestoru SR, kde predkladá súhrnne za ZOČ ich požiadavky a pripomienky k využívaniu vzdušného priestoru SR
 7. overuje a osvedčuje spôsobilosť športových, záložných a záchranných padákov, vedie evidenciu osobných padákových kompletov
 8. vydáva preukazy a licencie v rozsahu svojich právomocí a poverení
 9. podieľa sa na prípravách a priebehu športových akcií

5.1.1. Riaditeľ letových činností – RLČ

5.1.1.1. Riadi činnosť Letového úseku SNA v súlade s legislatívou platnou pre vykonávanie leteckej a parašutistickej činnosti na území Slovenskej republiky.

5.1.1.2. Koor­dinuje činnosť hlavných inšpektorov odborností: motorového, bezmotorového, balónového lietania a parašutizmu.

5.1.1.3. Vo veciach leteckej a parašutistickej činnosti je povereným predstaviteľom SNA vo vzťahu k štátnym orgánom a organizáciám, ktoré riadia alebo dozorujú leteckú činnosť.

5.1.1.4. Menuje ho do funkcie prezident SNA na základe kritérií, schválených prezídiom SNA

5.1.1.5. Na základe návrhu ZOČ menuje do funkcie VLP ZOČ.

5.1.1.6. Po schválení LÚ SR menuje inšpektorov jednotlivých odborností

5.1.1.7. Ekono­mické zabezpečenie činnosti RLČ pri plnení úloh organizácie rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA a Pracovný poriadok SNA.

5.1.2. Hlavný inšpektor odbornosti

5.1.2.1. Hlavný inšpektor odbornosti SNA vykonáva svoju činnosť v rozsahu funkčného poverenia. Vo vzťahu k SNA môže byť v pracovne právnom vzťahu, alebo môže svoju funkciu vykonávať aktivisticky.

5.1.2.2. Menuje ho do funkcie prezident SNA na základe odporúčania RLČ SNA

5.1.2.3. Za svoju činnosť zodpovedá RLČ SNA

5.1.2.4. Ekono­mické zabezpečenie činnosti hlavného inšpektora pri plnení úloh organizácie rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA a Pracovný poriadok SNA.

5.1.3. Manažér bezpečnosti leteckej prevádzky

5.1.3.1. Manažér bezpečnosti leteckej prevádzky SNA pôsobí v oblasti bezpečnosti lietania v rozsahu a spôsobom daným príslušnými predpismi.

5.1.3.2. Menuje ho do funkcie prezident SNA na základe odporúčania RLČ SNA

5.1.3.3. Za svoju činnosť zodpovedá RLČ SNA

5.1.3.4. Ekono­mické zabezpečenie činnosti hlavného inšpektora pri plnení úloh organizácie rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA a Pracovný poriadok SNA.

5.2. Technický úsek

Technický úsek v rozsahu poverenia vydaného LÚ SR zabezpečuje prostredníctvom svojich pracovníkov plnenie povinností SNA v oblasti spôsobilosti leteckej techniky.
Technický úsek plní najmä tieto úlohy:

 1. dozoruje a usmerňuje činnosť stredísk údržby ktoré sú súčasťou oprávnenia organizácie údržby SNA (SK.MF.005)
 2. riadi a overuje letovú spôsobilosť vybraných lietadiel a balónov v rozsahu oprávnenia vydaného LÚ SR (SK.MG.022)

5.2.1. Technický riaditeľ

5.2.1.1. Zodpo­vedá a riadi činnosť Technického úseku SNA v súlade s legislatívou platnou pre vykonávanie údržby a opráv leteckej techniky a zachovania jej letovej spôsobilosti.

5.2.1.2. Koor­dinuje činnosť riaditeľa AMO a riaditeľa CAMO a spolupracuje s manažérom kvality

5.2.1.3. Vo veciach súvisiacich s činnosťou technického úseku SNA je povereným predstaviteľom SNA vo vzťahu k štátnym orgánom a organizáciám, ktoré riadia alebo dozorujú technickú oblasť leteckej činnosti

5.2.1.4. Menuje ho do funkcie prezident SNA.

5.2.2. Riaditeľ AMO

5.2.2.1. Orga­nizačne vedie a riadi prácu technického personálu stredísk údržby leteckej techniky

5.2.2.2. Jeho zodpovednosť a práva sú definované v schválenej Príručke organizácie údržby SNA SK.MF.005 a L-3–055/SK

5.2.2.3. Je podriadený technickému riaditeľovi SNA

5.2.2.4. Menuje a odvoláva ho prezident SNA na návrh technického riaditeľa

5.2.3. Riaditeľ CAMO

5.2.3.1. Vykonáva povinnosti vedúceho pracovníka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (PCA).

5.2.3.2. Jeho zodpovednosť a práva sú definované v schválenej Príručke organizácie riadenia zachovania letovej spôsobilosti SK.MG.022

5.2.3.3. Je podriadený technickému riaditeľovi SNA

5.2.3.4. Menuje a odvoláva ho prezident SNA na návrh technického riaditeľa

5.2.4. Pracovis­ko údržby lietadiel

5.2.4.1. Je detašovaným pracoviskom organizácie údržby SNA SK.MF.005 a L-3–055/SK.

5.2.4.2. Riadi sa príručkou organizácie údržby SNA a schválenou príručkou vlastného pracoviska.

5.2.4.3. Na čele pracoviska stojí Vedúci technik pracoviska údržby, ktorý je vo veciach technickej činnosti pracoviska podriadený riaditeľovi AMO

5.2.4.4. Vedúceho technika pracoviska údržby menuje a odvoláva riaditeľ AMO na návrh zodpovedného vedúceho pracoviska údržby.

5.3. Sekretariát SNA

5.3.1. Sekreta­riát vykonáva činnosti slúžiace na administratívnu správu, ekonomickú správu a medzinárodné vzťahy SNA. Pracovníci sekretariátu sú priamo podriadení prezidentovi SNA.

5.3.2. Na čele sekretariátu stojí generálny sekretár so zameraním na styk SNA s FAI a na medzinárodné vzťahy.

5.3.3. Generálny sekretár plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie korešpondenciu s FAI,
 2. zabezpečuje spoluprácu s ostatnými medzinárodnými a športovými organizáciami,
 3. koordinuje prípravu a priebeh medzinárodných športových akcií
 4. koordinuje vysielanie delegátov SNA do zahraničia
 5. vedie evidenciu čestných vyznamenaní a diplomov a zabezpečuje v tomto smere styk s FAI
 6. vydáva športové licencie FAI

5.3.2. Sekreta­riát SNA plní najmä tieto úlohy:

 1. pripravuje návrh ročného plánu činnosti SNA a jeho ekonomického zabezpečenia
 2. zabezpečuje vedenie agendy orgánov SNA a zasadnutia týchto orgánov
 3. vedie evidenciu členskej základne SNA
 4. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi a organizáciami štátnej správy
 5. vypracováva návrhy vnútorných smerníc SNA,
 6. v zmysle platných zákonov, smerníc a nariadení vedie účet SNA
 7. pripravuje finančné a účtovné uzávierky,
 8. zabezpečuje vedenie personálnej a mzdovej agendy pracovníkov SNA a zamestnávateľský servis pre ZOČ SNA
 9. vypracováva rozbory a podklady pre prehľad o hospodárení s majetkom SNA
 10. organizuje a vyhodnocuje inventúry majetku SNA
 11. hľadá a vytvára možnosti pre získavanie vlastných finančných zdrojov pre činnosť organizácie,
 12. zabezpečuje pre ZOČ poistenie osôb, leteckej a padákovej techniky
 13. na zmluvnom základe poskytuje služby ďalším právnym subjektom združeným v SNA, prípadne mimo neho

5.3.3. Ekonomické zabezpečenie činnosti sekretariátu pri plnení úloh a uznesení rieši Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami SNA a Pracovný poriadok SNA.

VI. Spoločnosť AERON s. r. o. (Aeron)

6.1.

Aeron so sídlom v Žiline, je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným zakladateľom a vlastníkom je Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika

6.2.

Činnosť Aeronu sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a Organizačným poriadkom Aeronu, ktorý schvaľuje plénum SNA zúžené na ZOČ vymenované v článku 6.2.1. Stanov SNA.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Tento organizačný poriadok SNA bol schválený na rokovaní pléna SNA dňa 12. apríla 2014.

7.2. Ruší sa doterajší Organizačný poriadok SNA schválený na rokovaní prezídia SNA dňa 26.2.2010 a Organizačná schéma SNA schválená 16.3.2013.

VIII. SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTUKTÚRY SNA

Schéma organizačnej štruktúry SNA – 2013

« Späť

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 20.03.2016 | počet zobrazení: 7028

počet prístupov od 19.01.2016: 71261
počet prístupov dnes: 179