DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z plenárneho zasadnutia komisie motorovej a bezmotorovej akrobacie SNA zo dňa 06.12.2021

« Späť
Letecká akrobacia » Zápisy KMBLA SNA » Zápis z plenárneho zasadnutia komisie motorovej a bezmotorovej akrobacie SNA zo dňa 06.12.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 95,2 kB)

Zápis z plenárneho zasadnutia
komisie motorovej a bezmotorovej akrobacie SNA
zo dňa 06.12.2021 – online

Rokovanie bolo zvolané na základe požiadavky prezidenta slovenského národného aeroklubu pána Gábora v zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 11.09.2021. Z dôvo­du pandemických opatrení sa rokovanie uskutočnilo online. Zvolaním a vedením rokovania prezident poveril p. Kavku. Na rokovanie boli v súlade so Stanovami SNA prizvaní zástupcovia ZOČ SNA: AK Senica, Air Sympatia, AK Trenčín, AK Poprad, AK Nitra, AK Košice, AK Očová a jednotliví hostia, ktorí boli prizvaní napriek tomu, že nespĺňali kritéria s tým, že nemôžu uplatňovať práva podľa stanov, ale ich názory si na rokovaní prítomní vypočujú.

Program:

 1. Otvorenie a príhovor prezidenta SNA
 2. Schválenie zapisovateľa a volebnej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácia zástupcu AK Nitra o plánovaných aktivitách pre rok 2022 v oblasti motorovej akrobacie (sústredenia, výcviky, súťaže)
 5. Informácia zástupcu AK Senica a Holíč o plánovaných aktivitách pre rok 2022 v oblasti bezmotorovej akrobacie (sústredenia, výcviky, súťaže)
 6. Zámer a možnosti činnosti reprezentácie SR v leteckej motorovej a bezmotorovej akrobacii (páni Kavka, Hrnko, Medvec)
 7. Diskusia
 8. Voľba členov Komisie motorovej a bezmotorovej akrobacie
 9. Voľba predsedu Komisie motorovej a bezmotorovej akrobacie
 10. Schválenie uznesenia
 11. Ukončenie

Zámerom stretnutia komisie bolo zvoliť predsedu a členov komisie a zároveň určiť možné smerovanie alebo projekt ďalšej činnosti Slovenského národného aeroklubu v leteckej akrobacii, či už motorovej alebo bezmotorovej.
Rokovanie prebiehalo podľa programu a začalo prvým bodom, príhovorom prezidenta SNA pána Gábora.
V úvode pán prezident vysvetlil súvislosti činnosti SNA so Zákonom o športe a novým názvoslovím, možnosťami a povinnosťami v súlade s národným športovým zväzom. Ďalej vysvetlil, akým spôsobom sa rozdeľuje príspevok uznanému športu a čo musí splniť prijímateľ príspevku. Taktiež uviedol vzorec, ktorého premennými sú mládež do 23 rokov, výsledky na súťažiach a záujem o športové odvetvie (popularita).
Rokovanie pokračovalo schválením zapisovateľa, volebnej mandátovej komisie ako i schválením programu.

Za zapisovateľa bol zvolený pán Kavka.
Za mandátovú komisiu bol zvolený p. Sidor.

Z obsahu vystúpenia v bodoch programu 4, 5, 6 a 7 vyplynula potreba znovu oživiť leteckú akrobaciou na Slovensku, k čomu je aj vôľa a chuť ako i možnosti, ktoré sú pre leteckú akrobaciu nevyhnutné. V aeroklube Nitra je snaha o usporiadanie súťaží, nakoľko existuje reálna platforma, z ktorej je možno pokračovať, aeroklub Nitra disponuje letiskom, ľudským potenciálom ako i akrobatickými lietadlami. Z návrhu bola zjavná i možnosť zorganizovať sústredenie pre začínajúcich ako i pokročilých akrobatov na letisku v Nitre a v jarnom termíne v mesiaci marec usporiadať stretnutie v závislosti na počasí. V ďalšom zaznela myšlienka o spolupráci s českým aeroklubom v oblasti bezmotorovej akrobacie a usporiadaní súťaží na západe republiky v Senici alebo Holíči. V týchto aerokluboch existuje takisto potenciál, ktorý pomôže leteckej akrobacii na Slovensku. Zazneli i možnosti nákupu motorových alebo bezmotorových lietadiel alebo ich zapožičanie z Trenčína alebo z Čiech. Odznel i variant pre získanie finančných prostriedkov od štátu pre komisiu na prenájom techniky. Jednotliví členovia ako i hostia vyjadrili svoje názory a možnosti. Možno konštatovať, že na Slovensku existuje ľudský potenciál schopný obnoviť činnosť v leteckej akrobacii, disponuje letiskami pre potreby leteckej akrobacie s obmedzeným počtom leteckej techniky a finančnými prostriedkami. V závere diskusie vyplynulo zhodné kladné stanovisko pre ďalší úspešný chod v tomto druhu leteckého športu.
Celkový súhrn z týchto bodov je možno vyjadriť v základných požiadavkách a určení podmienok potrebných pre obnovenie a fungovanie leteckej akrobacie v Slovenskom národnom aeroklube.
V prvom rade SNA disponuje ľudským potenciálom, to znamená: piloti, inštruktori, technici, rozhodcovia a členovia schopní zorganizovať odborné prednášky a semináre na jednotlivé témy o leteckej akrobacii. Jedná sa o metodiku a teóriu akrobatického lietania, pravidiel a predpisov na Slovensku, otázky konštrukcie akrobatických lietadiel a ich možnosti spolu s letovými charakteristikami, ľudský faktor a leteckú fyziológiu. Pravidlá hodnotenia a podmienky súťaženia, školenia rozhodcov a obsluhu výpočtovej techniky s náležitými programami. Vytvorenie portálu, na ktorom by sa členovia a priaznivci tohto športu mohli vyjadrovať k aktuálnym otázkam, informáciám o dianí v Európe a na svete a propagácii akrobacie na verejnosti. Oslovenie mládeže v školách s možnosťou účasti na súťažiach.

Ďalej možnosti týkajúce sa leteckej techniky, uvážiť druh lietadiel pre rôznu kategóriu pilotov, prípadne ktoré lietadlá a za akú cenu sú k dispozícii.
Výber vhodných letísk a pracovných priestorov v ich okolí s ohľadom na hluk spôsobovaný motorovými  akrobatickými lietadlami alebo vlečnými lietadlami.
V neposlednom rade otázka peňazí a možnosti ich získania od štátu, čo je podmienené vytvorením a fungovaním Komisie akrobatického lietania.

Pred záverom rokovania boli zvolení členovia komisie motorovej a bezmotorovej leteckej akrobacie:
páni Bohuslav Medvec, Vladimír Klein ml. a Juraj Sidor, ktorí si za predsedu komisie zvolili p. Bohuslava Medveca.

Členovia rokovania schválili uznesenie, schválili program a členov komisie, vzali na vedomie body programu a zvolenie predsedu komisie.

Ing. Pavol Kavka, PhD.
Poverený prezidentom SNA

Overil: Juraj Sidor

« Späť

zverejnené: 12.01.2022 | aktualizované: 12.01.2022 | počet zobrazení: 22607

počet prístupov od 19.01.2016: 1424311
počet prístupov dnes: 1026