DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa o činnosti komisie BAL v roku 2013

« Späť
Balónové lietanie » Zápisy komisie BAL SNA » Správa o činnosti komisie BAL v roku 2013

Hostia:

 1. Riaditeľ letových činností SNA p. Miroslav Gábor
 2. Technická služba SNA – Ing. Juraj Filus

Komisia pracovala v zložení: predseda – Anna Nociarová VLP a inšpektor, členovia – inšpektor BL Branislav Končír, inšpektor BL Juraj Brezan, inštruktor BL Ing. Ján Kalafut, inštruktor BL Bc. Martin Kupčo, členovia: Ing. Marian Hraňo, Leoš Taraba a v roku 2013 bola komisia doplnená o člena zastupujúceho košickú ADS Ballooning Zuzanu Korchňákovú, dlhoročnému predsedovi komisie BAL Antonovi Jánskemu bolo udelené čestné členstvo a na vlastnú žiadosť bol z členstva v komisii vylúčený Silvio Veselský, ktorému bolo zároveň zrušené členstvo v ŽP Šport a.s. Podbrezová.

Práca komisie BAL bola vykonávaná formou dobrovoľnej práce jednotlivých členov na demokratickom princípe rozhodovania a riadenia rekreačného a športového lietania. Komisia riešila spolu s vedením SNA realizáciu prevádzky balónového lietania na Slovensku. Všetkým členom komisie boli distribuované všetky SNA známe a prístupné zmeny v predpisoch a zákonoch týkajúcich sa lietania, organizovania športových podujatí a využívania vzdušného priestoru SR. Členom komisie boli elektronickou poštou doručené k dispozícií video prezentácie o prebiehajúcom dizajnovaní vzdušného priestoru – leteckej mapy ICAO a činnosti vzdušných síl SR po zmene centrálneho vedenia armády, ktoré budú koordinovať aj našu leteckú činnosť a z hľadiska bezpečnosti a dodržiavania predpisov v celom vzdušnom priestore SR.

Boli vymenovaní noví a pevne verím, že aj aktívni inšpektori BL, ktorí sú schopní zastávať funkcie examinátorov DU SR. V spolupráci s leteckou školou SNA boli vykonané – je nutné spomenúť, že opakované – skúšky pilotov BL, v roku 2013 kvalifikáciu pilota BL získali 2 žiaci Anton Gura – (inštruktor Kupčo), Pavol Gomboš – (inštruktor Kalafut), štyria (Igor Tallo – inštruktor – Kupčo; Peter Alexander, Alžbeta Alexandrová, Lukáš Vaško – inštruktor Končír) sa ku skúškam z rôznych dôvodov nedostavili. Komisia koordinovala výcvik inštruktorov BL – Ing. Marian Hraňo, Ing. Miloslav Joura, Leoš Taraba, ktorí by mali v roku 2014 absolvovať teoretické a praktické skúšky v spoluprácu zo školou SNA v Prievidzi.

Komisia intenzívne pracovala na sprehľadnení predlžovania pilotných preukazov a dodržiavaní korektných pravidiel odbornej spolupráce vymenovaných inšpektorov a kontrolovala ich činnosť. Komisia vyslala delegáta na riadne zasadnutie medzinárodnej balónovej komisie FAI, ktoré sa uskutočnilo v Brazílii. Svoju činnosť komisia smeruje ku vytvoreniu jednotného slovenského zväzu balónového lietania, ktorý bude akceptovaný všetkými kompetentnými partnermi na Slovensku ako je DÚ SR a MD SR a prostredníctvom členstva v SNA M. R. Štefánika aj vo FAI na akceptovanej a rešpektovanej medzinárodnej úrovni.

Plnenie úloh komisie BAL:

 1. 26 pilotov, žiakov a pomocného personálu teplovzdušných balónov úspešne absolvovalo periodické preskúšanie leteckého personálu vrátane inšpektorov a inštruktorov BAL. Rozsah úspešnosti testov bol od predpísaného minima 75 percent do 98 percent.
 2. 5. apríla, 12. júna a 24. augusta sme uskutočnili odborné prednášky Aerostatika, Meteorológia, Palubné prístroje, Rádiokomunikácia a Navigácia, Ľudská výkonnosť a jej obmedzenia, zdravoveda všeobecne v zmysle AK BAL pre žiakov a inštruktorov zaradených do výcviku.
 3. Členovia komisie prejednali a schválili pôvodný postup pri predlžovaní pilotných preukazov potvrdzovaných poverenými inšpektormi SNA. Do vymenovania examinátorov poverení Inšpektori sú: Anna Nociarová a Branislav Končír. Na preskúšavaní pilotov a žiakov sa do vymenovania examinátorov BAL môžu zúčastňovať inštruktori: Ing. Ján Kalafut, Juraj Brezan, Bc. Martin Kupčo, Arend Jan Darijn, Jaroslav Burdych. Vzhľadom na vysokú neúčasť pilotov vedených v záznamoch SNA, ako využívajúcich kvalifikácie SNA menovaných inšpektorov komisia nariadila uskutočniť ďalšie periodické preskúšanie za prítomnosti jedného z dvoch menovaných inšpektorov a použitia predpísaných testov. Je nutné konštatovať, že ani jeden z vedených pilotov vedených pri SNA si dodatočne o takéto preskúšanie v zmysle P1 nepožiadal. Komisia BAL požiadala žiada RLČ SNA o dozorovanie tejto činnosti prostredníctvom registra LÚ SR tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu uvedeného predpisu – odpoveď RLČ SNA je k dispozícii.
 4. Komisia BAL poverila pracovnú skupinu, vedenú B. Končírom v zložení Martin Kupčo, Zuzana Korchňaková, Juraj Brezan prejednať konečné znenie zostavených skúšobných testov pilotov BAL za účelom aktualizácie a zjednotenia uvedeného materiálu, tento materiál bude na požiadanie poskytnutý leteckej škole ATO pri SNA M. R. Štefánika ku ktorej sa všetci členovia komisie prihlásili. Komisia BAL požaduje RLČ SNA o zmenu v AK BAL a to zrušenie podmienky vlastniť kvalifikáciu Inštruktor pre získanie kvalifikácie vysadzovač v zmysle aktuálnych predpisov AK BAL, nahradením doplnenia výcviku vysadzovača v rovnakom rozsahu ako inštruktora s praktickým preskúšaním kompetentného inšpektora Para. Komisia poverila Juraja Brezana spracovať takto návrh zmeny v spolupráci s RLČ SNA.
 5. Komisia BAL poverila Annu Nociarovú po konzultácií s ČBZ spracovať návrh manuálu skúšky examinátora.
 6. Komisia poverila delegáta FAI Juraja Brezana spracovať kalendár športových a fiestových podujatí v balónovom lietaní a zverejniť ho prostredníctvom SNA webu.
 7. Komisia BAL vymenovala reprezentáciu z aktuálneho slovenského rankingu súťažiacích pilotov – Juraja Brezana a Anny Nociarovej na Majstrovstvách Európy v Poľsku od 6. do 14. septembra 2013.
 8. Piloti a žiaci BAL absolvovali bezpečnostný míting súčasťou ktorého bol aj rozbor fatálnych nehôd teplovzdušných balónov vo svete realizovaný Ing. Petrom Kubíčkom, členom komisie FAI pre bezpečnosť. Stretnutie zorganizoval Ing. Marian Hraňo na letisku v Prievidzi s vynikajúcim technickým a spoločenským zabezpečením, za čo mu patrí poďakovanie komisie BAL.
 9. Komisia sprostredkovala všetkým členom informácie jednotlivých servisných strediskách na Slovensku a v Čechách o poskytovaní služieb, predlžovaní OLS, predaji balónov a príslušenstva a poskytovania služieb CAMO.
 10. Anna Nociarová zorganizovala 4. zasadnutie balónovej komisie, ktoré sa konalo pri príležitosti otvorených majstrovstviev SR 2013 pre pilotov balónového lietania na Slovensku v dňoch 23. až 25. augusta 2013 v Bystrej v Nízkych Tatrách. Účelom týchto spoločných stretnutí je zvýšiť odbornú teoretickú a praktickú zručnosť a vedomosti pilotov balónového lietania a zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností.
 11. Komisia vzala na vedomie informáciu Anny Nociarovej uskutočnenej na dožiadanie ADS o skutočnostiach organizácie medzinárodnej balónovej fiesty súkromnou osobou p. Veselským v zmysle informácie p. Gábora RLČ SNA.
 12. V septembri 2013 sa komisia BAL stala terčom útokov spochybňujúcich jej kompetencie a odbornú úroveň a zároveň spochybňujúcich spôsobilosť inšpektorov a inštruktorov SNA zo strany p. Silvia Veselského – zastupujúceho firmu Fly service s. r. o. Viacerým členom komisie boli spomenutou firmou a pánom Veselským doručené výhražné listy z hrozbou žaloby na 100.000 € za údajné poškodzovanie jeho osoby a marenia organizácie Balónovej Megafiesty, ktorú organizoval v tom čase v Piešťanoch.

  Uvedené aktivity pána Veselského boli smerované hlavne na osobu predsedu komisie BAL a fí. ADS Košice. Od výhražných telefonátov až po písomné vyhrážky a osočovanie, ktoré bolo smerované aj jednému z najdôležitejších sponzorov slovenskej reprezentácie v BL majiteľovi Železiarní Podbrezová- riaditeľovi ŽP ŠPORT a.s., ktorý trval na dôkladnom prešetrení uvedených skutočností a vyvodení dôsledkov. Zo strany p. Veselského išlo už o opakované invektívy a vyhrážanie voči osobe predsedu komisie BAL, ktoré opieral a podľa dostupných informácií od členov komisie aj naďalej opiera o nadštandardné vzťahy s pracovníkmi Dopravného úradu SR. Na základe uvedených skutočností požiadala predsedníčka komisie BAL pána prezidenta SNA M. R. Štefánika, aby bolo voči p. Veselskému, ako členovi SNA, za ktorého sa v uvedených listoch vyhlasoval, vykonané disciplinárne konanie v zmysle stanov SNA a športovej morálky, za účelom zastavenia jeho konania, ktoré obťažovalo viacerých členov komisie BAL pri SNA a dehonestovalo jej dobrovoľnú činnosť pre balónové lietanie na Slovensku. (Prešetrovaním obvinení Anny Nociarovej na pôde ŽP bolo zistené, že v lisoch S. Veselského boli uvedené nepodložené klamstvá a nepravdy. ŽP Šport a.s. vylúčil p. Veselského zo svojej členskej základne a písomne mu doručil svoje stanovisko k uvedenej veci, kde mu odporučil, aby v budúcnosti už nekontaktoval v uvedenej problematike žiadneho zo svojich zamestnancov.)

Na základe podnetov a požiadaviek členov komisie BAL k uvedenej veci sme požiadali o stanovisko prezidenta a vedenie SNA a to vo veci vyjasnenia výkladu leteckých predpisov a stanov SNA M. R. Štefánika pre činnosť balónového lietania.

 1. Zastrešuje športové lietanie na Slovensku Slovenský národný aeroklub prostredníctvom odborných komisií? Ak tomu tak je, prečo toto nerešpektuje DÚ SR pri vydávaní povolenia na konanie športových podujatí.
 2. Odpoveď na otázku – prečo nie sú dodnes vydané pilotné preukazy pilotov balónov na športové PPL a komerčné CPL, tak ako je to v iných krajinách a aj na Slovensku v iných leteckých odbornostiach. Nejasné predpisy a nezabezpečovanie kontroly budú traumatizovať športové lietanie na Slovensku pokiaľ sa nestanovia jasné pravidlá pre všetkých.
 3. Žiadame o objasnenie kompetencií inšpektorov SNA vo veci vydávania a kontroly platnosti pilotných preukazov pre BL. Skutočnosť je taká, že celý výcvik a vypracovanie podkladov na vydanie zabezpečujú inšpektori BAL pri SNA M. R. Štefánika a následne tieto vydáva LÚ SR. V súčasnosti okrem spomenutých inšpektorov SNA, prevádzkovateľa SNA nevykonáva výcvik BL na území SR žiadny iný prevádzkovateľ. Ku aktivitám komisie BAL sa pridala aj spoločnosť ADS Košice, ktorá je jediným prevádzkovateľom AoC a CAMO pre balónové lietanie a túto činnosť v tejto dobe neplánuje realizovať.
 4. Žiadame, aby bolo v spolupráci s leteckým registrom LU SR realizované dodržiavanie predpisu P-1, aby piloti využívajúci služby inšpektorov SNA a majú povinnosť 1× ročne absolvovať školenie a preskúšanie pilotov toto dodržiavali. V prípade, že sa tak nestane, aby im bola platnosť preukazu pozastavená.
 5. Žiadame Vás o vyžiadanie zoznamu platných pilotných preukazov pilotov BAL a tiež o vydanie zoznamu imatrikulačných značiek balónov v SR s platným osvedčením o letovej spôsobilosti. Tieto zoznamy žiada komisia BAL pre kontrolnú činnosť svojich inšpektorov, ktorí budú komisiou poverení príslušné kontroly vykonávať a to z dôvodu, že komisia má dôvodné podozrenie, že časť pilotov organizovaných v SNA nemá požadované kvalifikácie a technické osvedčenia v súlade s platnými leteckými predpismi.
 6. Žiadame o vydanie zoznamu vyšetrovaných leteckých incidentov balónov pre potreby komisie BAL. Budú použité pri povinnom ročnom preškolení pilotov a rozbore mimoriadnych udalostí v balónovom lietaní.

Odpoveď kompetentných je k dispozícií – p. Gábor

Komisia začala pracovať 24.04.2012 po schválení organizačného poriadku, kde si určila kompetencie a skrátené funkčné obdobie. Členovia komisie boli zvolení pilotmi na ustanovujúcej schôdzi komisie BAL SNA na stretnutí pilotov SR dňa 23.03.2012 v Tren­číne skúšobne na 2 roky, s tým, že bude vykonaná neskoršia voľba v roku 2014, ktorú vyhlasujeme na druhé zasadnutie komisie BAL dňa 30.08.2014 v Bys­trej, táto bude vykonaná v súlade so stanovami SNA na 4 roky.

Spracovala: Anna Nociarová

« Späť

zverejnené: 26.02.2017 | aktualizované: 26.02.2017 | počet zobrazení: 73108

počet prístupov od 19.01.2016: 1460292
počet prístupov dnes: 1208