DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 20.09.2013

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 20.09.2013

Prítomní: B. Jesenský, J. Kovalčík, J. Hrnčírik, M. Divok, D. Jančík, T. Bobok, M. Szabo

Hostia: Z. Hrnčíriková, L. Benedikt

Program:

 1. Reprezentačné družstvo pre rok 2014
 2. Slovenský pohár 2013
 3. Kontrola rozpočtu pre rok 2013
 4. Air sympózium 2014
 5. Vzdušný priestor SR
 6. PMSR a PMSR juniorov 2014
 7. Organizácie JWGC 2017
 8. Rôzne

 

 1. Reprezentačné družstvo v bezmotorovom lietaní pre rok 2014

  P. J. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie pre rok 2014 podľa platných nominačných kritérií. KBO SNA po diskusii určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2014 nasledovne:

  • Mužská reprezentácia
   • Klubová trieda

    Jozef Kožár (AK Martin) a Karol Benedikovič (Air Sympatia)

    Náhradníci: Tibor Noga (SGC Martin) a František Sobek (AK Prešov)

   • 15m trieda

    Dominik Jančik (AK Nitra) a Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)

   • Štandardná trieda

    Samuel Pollák (AK Nitra) a Ján Hrnčírik (AK Trnava)

   • 18m trieda

    Lubor Kuvik (Air Sympatia) a Ján Kromka (AK Poprad)

   • Voľná trieda

    Vladimír Foltín (AK Nitra) a Lukáš Benedikt (AK Senica)

   • Viacsedadlová 20m trieda

    Ľubomír Jakubčák a Ivan Zemanovič (AK Poprad)

    Náhradníci: Radoslav Čagala a Andrej Sedlák (AK Nitra)

  • Juniorská reprezentácia

   Martin Jurovic (AK Bratislava) a Hugo Benedikt (AK Senica)

   Náhradníci: Adam Kacvinský (AK Poprad), Jakub Dudáš (AK Prievidza) a Erik Mikuláš (AK Partizánske)

  • Ženská reprezentácia

   Drahuša Divoková (AK Spišská Nová Ves) a Antónia Sulírová (AK Poprad)

  Poznámka: Bezmotorová komisia určuje, že, člen reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní musí byť držiteľom strieborného plachtárskeho odznaku FAI a športovej licencie FAI.

 2. Slovenský pohár 2013

  P. J. Hrnčírik taktiež predložil výsledky Slovenského pohára za rok 2013, ktoré komisia schválila. Výsledky SP2013 tvoria prílohu č. 1 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik

  Taktiež sa členovia komisie uzhodli, že na začiatku roka 2014 zostaví zoznam súťaží, ktoré budú zaradené do hodnotenia Slovenského pohára pre rok 2014.

 3. Kontrola rozpočtu pre rok 2013

  Prebehla kontrola financií pre bezmotorovú komisiu z rozpočtu SNA. K 20. 09. 2013 je stav financií 4.118,– EUR. Celkový prehľad financií tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu.

  Komisia poverila B. Jesenského oslovením p. Kroneka o okamžité uhradenie 300,–EUR za LX1600.

  Na základe predloženého materiálu B. Jesenským komisia rozhodla zo zvyšných financií pridelených pre rok 2013 prispieť sumou vo výške 166,– EUR na aerovleky všetkým reprezentantom, ktorí sa zúčastnili na EGC 2013 (Poľsko a Francúzsko) a JWGC 2013.

  Členovia bezmotorovej komisie by chceli aj touto cestou poďakovať členom reprezentácie nielen za účasť na medzinárodných súťažiach, ale aj dosiahnuté osobné alebo tímové výsledky.

 4. Air Sympózium 2014

  Členovia komisie sa zhodli na potrebe obnovenia myšlienky organizovania plachtárskeho seminára Air Sympózium. Touto cestou vyzývame každého záujemcu o získanie či rozšírenie svojich znalostí, ako aj možnosti príjemného stretnutia počas dlhej zimy, aby si vo svojom kalendári vyhradil sobotu 18.01.2014 pre tento účel. Podrobnosti a organizačné záležitosti sa budú postupne publikovať na webe.
  Zodpovední: B. Jesenský, T. Bobok, Z. Hrnčíriková

 5. Vzdušný priestor SR

  P. L. Benedikt predniesol predbežnú správu o činnosti komisie pre vzdušný priestor, na základe ktorej komisia konštatuje, že súčasná štruktúra vzdušného priestoru SR (VP SR) je pre rozvoj nášho športu nevyhovujúca. Permanentne vyčlenené a AMC spravované vzdušné priestory – TMA, TRA a TSA obmedzujú vykonávanie samostatných aj organizovaných letov nad územím Slovenska. Súťažné priestory neumožňujú využiť potenciál, ktorý na Slovensku máme pre usporiadanie kvalitnejších športových podujatí.
  Súčasne, vyčlenené priestory sú civilnou a vojenskou prevádzkou málo využívané – intenzita leteckej prevádzky ostatných používateľov je nižšia a stále klesá. Naopak, bezmotorová, všeobecne aj prevádzka všeobecného letectva, na území SR stúpa.
  V praxi organizácie VP SR sa reálne nepoužíva nariadenie Európskej komisie č. 2150/2005 o Flexibilnom Využívaní Vzdušného Priestoru (FUA).
  Tieto problémy sú prekážkou rozvoja nášho športu, túto situáciu treba riešiť a prispôsobiť VP SR tomuto stavu.
  Komisia preto poverilo komisiu pre vzdušný priestor, aby vo svojej činnosti vo výbore Stálej medzirezortnej komisie a pri jednaní s jednotlivými členmi tejto komisie tento problém vyriešilo tým, že sa štruktúra VP SR prispôsobí skutočnému využitiu jeho používateľmi. V praxi treba začať reálne uplatňovať princíp FUA tak, ako je v nariadení EK č.2150/2005 definovaný.
  Predpokladaný čas potrebný na splnenie tejto úlohy je 24 mesiacov.
  Komisia pre vzdušný priestor bude zasadaniu bezmotorovej komisie prekladať správu o plnení tejto úlohy aspoň dva krát ročne.

  Komisia týmto ďalej vyzýva zástupcov aeroklubov, aspoň vedúcich letovej prevádzky, aby sa zúčastnili konferencie „Vzdušný priestor pre všetkých“, ktorá sa bude konať 23.10.2013 v hoteli Chopin v Bratislave. Vaše otázky nejasnosti resp. akúkoľvek problematiku ohľadne vzdušného priestoru uveďte priamo do prihlášky, alebo pošlite na adresu vp@sna.sk.

  Pre podporu práce komisie pre vzdušný priestor ako aj pre možnosť spätnej väzby členom SNA ohľadne VP SR si KBO v spolupráci s KVP stanovila pracovať na týchto úlohách:

  • Zriadiť mailovú adresu vp@sna.sk
  • Na www.sna.sk vytvoriť samostatnú časť Vzdušný priestor SR, kde sa okrem využitia vzdušného priestoru budú publikovať rôzne zápisy z koordinačných porád, výstupy či informácie týkajúce sa VP SR.
  • Je nevyhnutné spresniť počet pohybov VP SR a tým preukazovať využitie športovým letectvom. Komisia pre VP SR spracuje metodiku pre aerokluby, ako začať presne a úplne zaznamenávať intenzitu prevádzky lietadiel a letísk SNA.

  Komisia poverila B. Jesenského, aby požiadal prezidenta SNA o vydanie usmernenia, ktoré bude obsahovať informácie

  • každý organizačný článok SNA, ktorý má problém, ako aj akékoľvek požiadavky so vzdušným priestorom SR, kontaktoval najprv komisiu pre vzdušný priestor (vp@sna.sk),
  • usmernenie pre všetkých členov SNA, aby v otázkach využitiach vzdušného priestoru SR konali v záujme SNA.

  Vzdušný priestor SR počas plachtárskych súťaží v roku 2014 – žiadosť usporiadateľa o súťažný vzdušný priestor SR v roku 2014 bude riešený jednotne aj formou aj obsahom a predkladané na koordinačnú poradu cez KVP.
  Zodpovední: organizátori súťaží, L. Benedikt Termín: priebežne podľa kalendára

  Vzdušný priestor PL, HU, CZ počas plachtárskych súťaží v roku 2014 – žiadosť o poskytnutie zahraničných vzdušných priestorov sa bude predkladať ako doposiaľ na súťaže uvedené v kalendári SNA.
  Zodpovedný: J. Hrnčírik Termín: do 15. 01. 2014

 6. PMSR a PMSR juniorov 2014
  • PMSR 2014

   B. Jesenský oboznámil členov komisie o ponuke PK AeČR (OSKBL) spoluorganizovať PMSR a PMČR 2014.

   Komisia uvítala myšlienku a súhlasí s konaním spoločných PMSR a PMČR v Českej republike za podmienok, že súťaž sa bude konať vo všetkých triedach v jednom termíne a ten nebude kolidovať so súťažami konanými na Slovensku. Taktiež bude vyhodnocovanie od začiatku súťaže zvlášť počítané ako výsledky PMČR, PMSR a Medzinárodné.

   Komisia ďalej poverila B. Jesenského, aby akceptoval pozvanie pre zástupcov KBO SNA a zúčastnil sa na najbližšom zasadnutí PK AeČR a dojednal prípadné podmienky a detaily organizácie.

   Taktiež sa bezmotorová komisia uzhodla, že momentálne nevyhlási výberové konanie na organizáciu PMSR 2014.

  • PMSR juniorov 2014

   Bezmotorová komisia vyhlasuje výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev Slovenska SR juniorov v bezmotorovom lietaní 2014 a vypublikovaním výzvy na www.sna.sk. Termín na podanie prihlášky: 15. 11. 2013

   Zodpovedná: Z. Hrnčíriková

  Športový kalendár plachtárskych súťaží na rok 2014:

  Pribina Cup 2014 19.04. – 26.04.2014 Nitra
  Fatraglide 2014 19.04. – 26.04.2014 Martin
  FCC Gliding 2014 27.04. – 08.05.2014 Prievidza
  WORLD Grand Prix Gliding Championship 2014 09.05. – 16.05.2014 Sisteron, Francúzsko
  33. Majstrovstvá sveta 2014, Std, Club, 20m 22.06. – 06.07.2014 Rayskala, Fínsko
  Memoriál A. Makarenka 2014 02.07. – 13.07.2014 Partizánske
  M SR juniorov 2014 Zatiaľ neurčené Zatiaľ neurčené
  33. Majstrovstvá sveta 2014, 15m, 18m, Open 26.07. – 10.08.2013 Leszno, Poľsko
  Majstrovstvá SR 2014 Zatiaľ neurčené Zatiaľ neurčené
 7. Organizácie JWGC 2017

  SGC Martin predložil bezmotorovej komisii SNA žiadosť o schválenie prihlásenia SGC Martin ako organizátora do výberového konania na usporiadanie FAI Majstrovstiev sveta juniorov 2017, s čím členovia komisie súhlasili.

 8. Rôzne

  M. Divok, ako správca vetroňa Ventus 2b, OM-5555, informoval členov o technickom stave lietadla. Keďže došlo k poškodeniu vetroňa pri vynútenom pristaní do terénu a pilotom neboli zabezpečené kroky na plnenie poistnej udalosti, takže nemôže dôjsť k jej plneniu, ako aj nebola vykonaná komplexná prehliadka na zistenie prípadných skrytých škôd, komisia súhlasí s objednaním komplexnej prehliadky a vyčíslenie ceny za poškodenie. Úhradu prehliadky ako aj úhradu opravy prípadných poškodení podľa nálezu bude požadovať od pilota resp. aeroklubu, ktorý si daný vetroň zapožičal.

  Komisia poveruje B. Jesenského, aby na prezídiu SNA žiadal, aby bolo vydanie ďalšieho ARC pre majiteľov 31 vetroňov, ktorým Letecký úrad SR začiatkom tohto roka pozastavil platnosť ARC vydaného TS SNA, vystavené bezplatne.

V Prievidzi 20.09.2013

Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: B. Jesenský

« Späť

zverejnené: 07.06.2016 | aktualizované: 07.06.2016 | počet zobrazení: 78414

počet prístupov od 19.01.2016: 1460305
počet prístupov dnes: 1221