DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

106. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 106. generálna konferencia FAI
logo FAI

17. – 21. októbra 2012, Antalya, Turecko

106. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2012 sa konala v tureckej Antalyi od 17. do 21. októbra 2012. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 47 členských krajín, 14 prezidentov odborných komisií a 6 prezidentov zastupujúcich stále a dočasné expertné skupiny FAI.

Plenárne zasadnutie zahájil prezident FAI pán John Grubbstrom. Delegáti si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Neila Armstronga (USA) – veliteľa Apolla 11, ktorý 20. júla 1969 vystúpil z lunárneho modulu na povrch mesiaca a spravil „malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“, pána Davida Cole – dlhoročného prezidenta FAI komisie mikrolightov a CASI, Dr. Janeta Folkes – svetového rekordéra v balónovom lietaní, pani Lorenu Morlini – pilotku a riaditeľku mnohých leteckých súťaží v Taliansku, pani Irinu Sanitsina – majsterku sveta a Európy v parašutizme a význačnú osobnosť v zoskokoch veľkých formácii.

Zbor riaditeľov a rada viceprezidentov FAI schválili kandidátov navrhnutých na ocenenia národnými aeroklubmi a odbornými komisiami FAI a v prípade Slovenskej republiky udelili:

 • Diplom Paula Tissandiera pánovi Gustávovi Schimíkovi, členovi Aeroklubu Martin za jeho celoživotnú prácu v prospech športového lietania.
 • FAI Čestný skupinový Diplom „Klubu raketových modelárov Košice“ pri príležitosti 50. výročia pôsobenia raketových modelárov v FAI a za význačný prínos klubu v založení a rozvoji raketového modelárstva na Slovensku.

V ďalšom delegáti bez pripomienok schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej v srbskom Belehrade.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Johna Grubbstroma. Vo svojej správe sa zameral na zhodnotenie svojho prvého dvojročného volebného obdobia vo funkcii prezidenta FAI:

 • práca v rámci sekretariátu FAI v Lausanne – september 2012 dokončené personálne obsadenie plánovaných funkcií, stanovenie rozsahu právomoci a funkčných povinností, zvolenie dvoch regionálnych viceprezidentov pre východnú a južnú Áziu, vytvorenie a pozitívne výsledky práce časti expertných skupín
 • technické zmeny – zmeny softvérov, zmeny v usporiadaní webových stránok FAI, zmeny vo fungovaní medzinárodného registra športových licencií FAI
 • sponzorské a marketingové aktivity FAI – Red Bull, Breitling, vytvorenie obchodnej spoločnosti FAME s 24,5% účasťou konzultačnej a marketingovej spoločnosti SINERGI
 • pozitívny posun v postavení FAI medzi svetovými športovými organizáciami – zvýšenie účasti počtu krajín a športovcov na podujatiach konaných pod hlavičkou FAI (napr. na parašutistický Mondial v Dubaji konaný v závere tohto roka je už teraz prihlásených 1.600 súťažiacich), zlepšenie propagácie leteckých športov v médiach, zvýšenie záujmu verejnosti a mladej generácie o letecké športy

Po správe prezidenta FAI výkonný finančný riaditeľ pán Robert Clipsham predniesol vyhodnotenie finančného plánu FAI za rok 2011, správu o hospodárení FAI so stavom k 31.8.2012 a návrh rozpočtu FAI na rok 2013. Rozpočty FAI a odborných komisií sú konsolidované, vedenie účtov odborných komisií spoločne s účtom FAI je bez problémov a podmienka zachovania samostatnosti a nezávislosti v rozhodovaní o použití finančných prostriedkov odbornými komisiami sa dodržuje. Príjmy a výdaje sa darí udržať v rovnováhe. Opäť tradične odborne dobre pripravené dokumenty potvrdené i správou auditorskej firmy Price Waterhouse Coopers delegáti bez pripomienok schválili.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub pre rok 2013 zotrváva v ôsmej triede s výškou členského príspevku 5.100 Sfr a počtom 3 hlasov.

Generálny sekretár FAI pán Jean-Marc Badan v prvej časti svojho vystúpenia informoval delegátov o stave a vývoji členskej základne FAI. Niektoré krajiny rezignovali na svoje členstvo v FAI (Surinam), u ďalších je ich členstvo podmienené vyrovnaním finančných záväzkov do konca roka 2012 (Ukraina, Qatar, Venezuela, Moldavia, Island a ďalšie). Na druhej strane predovšetkým vďaka aktívnej práci regionálnych viceprezidentov o členstvo v FAI požiadali i nové krajiny (Jordánsko, Panama, Tunis, Uruguay, Colpar, Vietnam, Laos). O zmenu zaradenia do nižšej triedy požiadali Nemecko, Maďarsko, Japonsko a Turecko. Konferencia zamietla návrh Islandu na zmenu výšky platenia členského príspevku krajín zaradených do 10.triedy t.j. do 1.000 členov podľa počtu obyvateľov (na 1.000 obyvateľov 1 Sfr). Návrh Izraela garantovať FAI účasť športovcov na športových podujatiach vo všetkých krajinách bol konferenciou delegovaný k riešeniu expertnou skupinou pre stanovy a ich doplnky.

Medzinárodná letecká federácia má k dnešnému dňu 103 členov – z toho 83 riadnych, 7 pridružených, 10 dočasných a 3 medzinárodných členov.

V druhej časti svojho vystúpenia pán generálny sekretár osobne a prostredníctvom predsedov expertných skupín informoval delegátov o:

 • plnení strategického plánu FAI, kde výsledok naplnenia personálneho stavu FAI by sa mal odraziť vo výraznom zvýšeniu účinnosti práce FAI
 • vytvorení štruktúry regionálnych viceprezidentov – zvolenie regionálnych viceprezidentov na ázijskom kontinente sa odrazilo vo flexibilite vplyvu FAI v danom teritóriu, zlepšení komunikácie medzi FAI a členskými krajinami regiónu, zlepšila so pomoc odborným komisiám FAI
 • vytvorení expertných skupín FAI a ich aktivitách – z celkového plánovaného počtu expertných skupín je vytvorených 8 a 6 zahájilo svoju prácu (vzdušný priestor, navigačné prostriedky, bezpečnosť, pravidlá, nové technológie, informačné systémy)
 • budúcnosti športovej stratégie FAI – organizácia multišportových súťaží, rozdelenie súčasnej 2. súťažnej kategórie na štvorstupňovú – zlatá, strieborná, bronzová, festival
 • situácii v kontrakte FAI – Breitling – zmluva by mala byť podpísaná do konca roka na dobu piatich rokov. Pre budúci rok je vybraných 10 súťaží FAI s účasťou spoločnosti Breitling, s cieľom prispieť organizátorom viac než len propagačnými materiálmi (banery, tričká, čiapky) napr. hodinkami.
 • vytvorení obchodnej spoločnosti FAI nazvanej FAME, ktorej cieľom bude centralizácia expertov a vytvorenie zisku. Počiatočný kapitál spoločnosti je sto tisíc Sfr. a jej súčasným riaditeľom sa stal Giancarlo Sergi.
 • prepracovaní zmluvy medzi FAI a organizátormi športových podujatí – nová zmluva bude zverejnená na stránkach FAI začiatkom budúceho roku
 • stave anti-dopingového plánu FAI kde do konca roku budú ukončené práce na verzii, ktorá následne bude predložená k posúdeniu a schváleniu Medzinárodnej anti-dopingovej agentúre WADA. Pre budúci rok sa počíta s testovaním 20 športovcov vybraných losom z prvej TOP stovky podľa rebríčka FAI (CIVA, CIAM, GAC, CIG, CIMA). Začiatkom roku 2013 bude predložený k diskusii sprievodca a návrh pravidiel FAI a v máji 2013 bude do členských krajín FAI distribuovaná definitívna verzia schválená zborom riaditeľov FAI
 • situácii v opätovnej aktivácii registra licencií FAI – pokračujú práce na odstraňovaní softvérových nedostatkov systému, je pripravený nový sprievodca systémom, členské krajiny by systém mali otestovať do konca roka aktualizáciou vydaných a platných licencii za rok 2012

V závere pán Jean-Marc Badan uviedol, že v roku 2011 sekretariát FAI ratifikoval 143 rekordov a evidoval 253 nehôd s následkom smrti (v roku 2010 to bolo 236, teda opäť nárast).

V ďalšom predsedovia odborných komisií, športový riaditeľ FAI, generálny sekretár FAI a ďalší informovali delegátov konferencie o záležitostiach týkajúcich sa športu a práce komisií:

 • predseda komisie pre športový poriadok – „Všeobecná časť“ informoval o plánovanom spoločnom zasadnutí komisie s prezidentmi odborných komisií v roku 2013 so zámerom zosúladenia športových poriadkov odborností s požiadavkami všeobecnej časti platnej pre všetky odbornosti
 • prezidenti odborných komisií predniesli správy o činnosti za uplynulý rok so zameraním na najdôležitejšie aktivity a projekty, klady, nedostatky, hlavné problémy a stručný plán na budúci rok
 • športový riaditeľ FAI pán Robert Hughes informoval delegátov o Svetových hrách neolympijských športov IWGA, ktoré sa uskutočnia v kolumbijskom Cali. FAI bude mať zastúpenie troch odborností – paragliding – presnosť pristátia, modelári – in-door vystúpenie sprevádzané hudbou, parašutizmus – pilotovanie padáka
 • v ďalšom informoval delegátov o organizácii plánovaných Svetových leteckých hier v roku 2015 – do konca roku 2012 FAI očakáva ponuky potenciálnych organizátorov. Konečný termín na podpis zmluvy je stanovený na polovicu roku 2013
 • delegát Austrálie informoval o možnostiach elektronickej účasti delegátov na zasadnutiach odborných komisií – skype, GoToMeeting
 • delegáti schválili vytvorenie dočasnej expertnej skupiny na zvýšenie účasti žien v leteckých športoch a práci v leteckých športových organizáciách. Predsedníčkou komisie bola zvolená kanaďanka Mary-Anne Stevens, členkami komisie sa stali francúzka Gillian Rayner a talianka Marina Galetto

V ďalšej časti jednanie pokračovalo schvaľovaním návrhov zmien stanov a ich dodatkov, ktoré boli schválené s pripomienkami.

FAI v ďalšom dvojročnom volebnom období povedie pán John Grubbstrom zo Švédska, zbor riaditeľov bude pokračovať s jednou zmenou, keď miesto kórejského zástupcu Jonghoon Lee bol zvolený holandský reprezentant Frederik Brink. Ďalšími členmi zostávajú – Robert Clipsham (Kanada), Robert Henderson (Nový Zéland), Otto Lagarhus (Nórsko), Alvaro de Orleans Bourbon (Španielsko), Beat Neuenschwander (Švajčiarsko).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2013, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Vala – bezmotorové lietanie
 • Pavol Barbarič / Tibor Gira – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / Andrej Zelem – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie a paragliding
 • Marián Sluk / Matúš Škvarka – mikroľahké lietanie

Ing. Anton Líška
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 19107

počet prístupov od 19.01.2016: 444811
počet prístupov dnes: 524