DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Uznesenie zo schôdze KRK SNA 09. - 10.03.2018

« Späť
Aktuality » Uznesenie zo schôdze KRK SNA 09. - 10.03.2018

Uznesenie zo schôdze KRK SNA konanej v dňoch 09.03. – 10.03.2018 v sídle SNA v Žiline.

 1. Kontrola plnenia úloh
  • Kontrola plnenia uznesení konferencie

   Uznesenie konferencie SNA sa priebežne plnia.

  • Kontrola plnenia uznesení prezídii SNA a práce odborných komisií

   Uznesenia resp. podstatné náležitosti dotýkajúce sa SNA sa nezverejňujú v podrobnejšom rozsahu, čo vedie k polemike na sociálnych sieťach.

  • Audítorské overenie účtovnej uzávierky SNA za rok 2017 je zazmluvnené.
  • Postup spracovania a zverejňovania registrov a projektov bude predložený konferencii.
 2. Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za rok 2017
  • Kontrola účtovných výkazov, zmluvných vzťahov, odstránenia nedostatkov z kontrol MŠ SR, čerpania prostriedkov zo ŠR na šport a práce s pohľadávkami

   Nárast výnosov SNA nevykryl nárast nákladov a tým došlo aj k zhoršeniu hospodárskeho výsledku.

   Aj napriek tržbám mimo SNA vo výške 6 991,66 € nebolo dosiahnuté vyrovnané hospodárenie technickej služby.

   Dotácia uznanému športu na rok 2017 bola vyčerpaná. Výrazný podiel na čerpaní majú náklady na reprezentáciu s podielom 43% na celkovej dotácii. Výrazný je podiel plachtárskej komisie na výchove mládeže a talentovanej mládeže.

   Priaznivý hospodársky výsledok AERON-u bol dosiahnutý úsporou nákladov pri mierne klesajúcej tendencii tržieb za nájmy.

 3. Návrh plánu práce KRK SNA na rok 2018
  • 21.09. – 22.09.2018 o 10:00 hod. zasadnutie KRK SNA v sídle SNA v Žiline s programom:
   • Kontrola plnenia uznesení konferencie
   • Kontrola plnenia podmienok SNA pre získanie verejných prostriedkov z MŠ SR pre rok 2018
   • Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za 1. polrok roku 2018
   • Rôzne
  • 08.03. – 09.03.2019 o 10:00 hod. zasadnutie KRK SNA v sídle SNA v Žiline s programom:
   • Kontrola plnenia uznesení konferencie
   • Kontrola hospodárenia SNA + Aeron za rok 2018
   • Návrh plánu práce KRK SNA na rok 2019
   • Rôzne
 4. Rôzne
  • Kontrola zverejňovania údajov SNA, evidencie členov SNA a ochrany osobných údajov

   Registre na MŠ sú už funkčné.

  • Informácie za účelom spracovania stanoviska k účtovným závierkam a Výročnej správe SNA za rok 2017 a spracovania správy o činnosti KRK za rok 2017
  • Kontrola súladu pripravovaných podkladov na konferenciu SNA 24.03.2018 so Stanovami a Zákonom o športe

   Podklady k zmene Stanov boli prejednané s Ministerstvom školstva.

   KRK a ani sekretariát SNA v roku 2017 neprijali žiadne sťažnosti a podnety. Prezident SNA reagoval na kritiku nominácie reprezentantov zo sociálnych sietí písomne.

   KRK riešila neúčasť p. JUDr Divokovej a vystúpenie ZOČ Podbrezová zo SNA. Doporučuje kooptovať za člena KRK s hlasom poradným p. Molčanyiho, predsedu KRK LERMAS-u.

« Späť

zverejnené: 21.03.2018 | aktualizované: 22.03.2018 | počet zobrazení: 14403

počet prístupov od 19.01.2016: 444850
počet prístupov dnes: 563